MATEO 5

1Han pakakita ni Jesus han damo nga mga tawo, sinmagka hiya hin pungtod ngan didto linmingkod hiya. Gin-alirongan hiya han iya mga tinun-an, 2ngan nagtikang hiya hin pagtutdo ha ira: 3“Palaran adton nakilala nga kablas hira ha espiritu, kay ira an Ginhadian han langit! 4“Palaran adton masulob-on, kay pagliliawon hira han Dyos! 5“Palaran adton mapinaubsanon, kay kakarawaton nira an iginsaad han Dyos! 6“Palaran adton may dako nga tinguha pagtuman han kaburut-on han Dyos, kay patutungahon gud hira han Dyos! 7“Palaran adton maloloy-on ha iba, kay malolooy man an Dyos ha ira! 8“Palaran adton maglinis in kasingkasing, kay makakakita hira han Dyos! 9“Palaran adton nagbubuhat para hin kamurayaw ha mga tawo, kay tatawgon hira nga mga anak han Dyos! 10“Palaran adton ginpapakurian tungod nga nagtutuman hira han kaburut-on han Dyos, kay ira an Ginhadian han langit! 11“Palaran kamo kon pagbiaybiayon, ngan pagpakurian kamo han mga tawo, ngan pagbutangbutangan kamo tungod la nga akon kamo mga sakop. 12Pagrayhak ngan paglipay kamo, kay dako an balos nga andam didto ha langit para ha iyo. Amo ini an ginbuhat han mga tawo han pagpakurii nira han mga manaragna nga una pa ha iyo. 13“Kamo amo an asin para han ngatanan nga katawhan ha tuna. Kundi kon tumab-ang an asin, waray na iba nga paagi hin pagpabalik han iya kapag-ad. Waray na ito gamit, sanglit ilalabog nala basi pagtamaktamakan han mga tawo. 14“Kamo amo an kapawa han bug-os nga kalibutan. Diri matatago in bungto nga gintindog ha bawbaw hin bukid. 15Waray nadagkot hin suga ngan takloban. Lugod, ibinubutang ha burutangan hin suga basi makalamrag han ngatanan nga aada ha balay. 16Ha sugad nga paagi, kinahanglan an iyo suga magmapawa ha atubangan han mga tawo, basi hikit-an nira an iyo maupay nga buhat, ngan pagdayawon nira an Amay niyo ha langit. 17“Ayaw kamo paghunahuna nga kinmanhi ako pagpara han Balaod ni Moises ngan han mga igintutdo han mga manaragna. Waray ako kumanhi hin pagpara hini, kundi hin pagtuman. 18Tigamni niyo ini: samtang aada pa an langit ngan an tuna waray bisan usa nga tulbok ug usa nga bagis in paparaon dida han Balaod, ngada han katuman han ngatanan. 19Sanglit, an magpasibaya bisan han gigugutiayi han mga sugo, ngan magtutdo han iba hin diri pagtuman, giuubosi hiya paghunahunaon didto ha langit. Kundi an nasugot han Balaod ngan magtutdo han iba hin pagtuman hini, magigin dako hiya didto han Ginhadian han langit. 20Sanglit nasiring ako ha iyo: kon diri lumabaw an iyo pagkamatadong han kanan mga Parisiyo ngan mga magturutdo han Balaod, diri gud kamo makakasulod han Ginhadian han langit. 21“Hinbatian niyo nga gintutdoan hini an mga tawo han una nga panahon, ‘Diri ka magpatay; dadad-on ha hukmanan an bisan hin-o nga makamatay.’ 22Kundi yana nasiring ako ha iyo: dadad-on ha hukmanan an bisan hin-o nga masina han iya bugto; dadad-on ha Labaw nga Hukmanan an bisan hin-o nga magbiaybiay han iya bugto; ngan an matawag han iya bugto, ‘Tuyawtuyaw ka;’ mahingangadto ha kalayo han impyerno! 23Sanglit kon maghalad ka sa Dyos ngan manumdom ka nga may kasina an imo bugto ha imo, 24bayai anay an imo halad didto ha altar ngan kadto dayon pakighioli han imo bugto. Kahuman, balik ngan paghalad sa Dyos. 25“Kon may tawo nga magsumbong kontra ha imo ngan dad-on ka ha hukmanan, pakigsaboti hiya samtang may panahon pa, nga diri ka pa naatubang han hukmanan. Kay kon mahingadto ka na, itutubyan ka niya ngadto ha hukom, nga matubyan ha imo ngadto ha polis, ngan mabibilanggo ka. 26Nasiring ako ha imo: diri ka makakagawas didto tubtob nga kabaydan mo an ngatanan nga multa ha imo. 27“Hinbatian niyo nga iginsiring ini, ‘Diri ka manlibog.’ 28Kundi yana nasiring ako ha iyo: nakapanlibog na ha iya kasingkasing an bisan hin-o nga nasiplat hin babaye ngan nakahunahuna hin pakighilawas ha iya. 29Sanglit kon an imo tuo nga mata amo an tinikangan han imo pakasala, lukata ngan ilabog. Gabay ka nala kawad-an hin usa nga bahin han imo lawas, kay hin mahingadto ha impyerno an imo bug-os nga lawas. 30Kon an imo tuo nga kamot amo an tinikangan han imo pakasala, utda ngan ilabog! Gabay ka nala kawad-an hin usa nga bahin han imo lawas, kay hin mahingadto ha impyerno an bug-os mo nga lawas. 31“Iginsiring liwat ini, ‘Adton makig-bulag han iya asawa, kinahanglan nga maghatag hin sinurat nga karig-onan hin pagpahibaro han iya asawa mahitungod han iya pakigbulag.’ 32Kundi yana nasiring ako: kon in lalake makigbulag han iya asawa hin bisan ano nga pasangil—labot kono naglalake hiya,—nakasala hiya, kay hiya man an tinikangan nga nakasala hin panlibog an iya asawa, kon pumaasawa hin iba nga lalake an iya asawa. Makakasala liwat hin panlibog an mangasawa han babaye nga binulagan. 33“Hinbatian liwat niyo nga igintutdo ha mga tawo han una nga panahon, ‘Tumana an imo iginsaad ngan buhata an imo iginsumpa ha Ginoo.’ 34Kundi yana nasiring ako ha iyo: ayaw pagsumpa kon nagsasaad ka. Ayaw gamita an langit hin pagsumpa, kay trono ito han Dyos; 35ayaw man an tuna, kay tungtungan ito han iya mga tiil. Ayaw liwat an Jerusalem, kay syudad ito han harangdon nga Hadi. 36Ayaw gamita bisan pa an imo ulo, kay diri ka makakapabusag o makakapaitom hin usa han imo buhok. 37Igo na nga masiring ka, ‘Oo’ kon matangdo ka; ‘Diri’ kon mariwa ka; natikang na han Yawa an sobra pa hini nga igyayakan mo. 38“Hinbatian niyo nga iginsiring, ‘An mata bayaran hin mata ngan an ngipon bayaran hin ngipon.’ 39Kundi yana nasiring ako ha iyo: ayaw pagbulos han nagpapakaraot ha imo. Kon may magtampalo han imo tuo nga bayhon, ipatampalo liwat ha iya an imo wala nga bayhon. 40Ngan kon may magsumbong ha imo basi makuha niya an imo kamiseta, ihatag pa ha iya pati an imo kamisadentro. 41Kon in sondalo magpirit ha imo hin pagdara han iya kasangkapan sulod hin usa ka kilometro, dad-a ito hin duha ka kilometro. 42Tagi kon may mangaro ha imo, ngan pahudma kon may humoram ha imo. 43“Hinbatian niyo nga iginsiring, ‘Higugmaa an iyo kasangkayan, pagdumti an iyo mga kaaway.’ 44Kundi yana nasiring ako ha iyo: higugmaa an iyo mga kaaway ngan ig-ampo an mga nagpapakuri ha iyo, 45basi mahimo kamo nga mga anak han iyo Amay ha langit. Kay hiya in waray pinalabi, kay hiya an nagpapasirak han adlaw ug nagpapauran ngadto han mga magtadong ngan mga makasasala. 46Kon hihigugmaon la niyo an mga tawo nga nahigugma ha iyo, ano man nga balos an iyo pamumulaton? Diri ba amo ini an ginbubuhat han mga parasukot hin buhis? 47Ngan kon makikig-upay kamo hin kaburut-on ha iyo la mga kasangkayan, ano man an ginbubuhat niyo nga malabaw han iba? Ginbubuhat ini bisan pa han mga Hentil. 48Sanglit kinahanglan mahingpit kamo, sugad nga hingpit an iyo Amay ha langit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\