MATEO 6

1“Paghirot kamo nga diri mahimo nga parayaw la ha mga tawo an pagbuhat niyo hin maupay. Kay kon amo ito an pagbuhaton niyo, diri kamo makarawat hin balos tikang han Amay niyo ha langit. 2“Sanglit kon mahatag kamo ngadto hin nagkikinahanglan, ayaw paghimoa ini nga dako nga kiritaon sugad han ginbubuhat han mga maglabyaw didto han mga sinagoga ngan ha kadalanan. Ginbubuhat nira ini basi pagdayawon hira han mga tawo. Tigamni niyo ini: kinmarawat na hira han ira balos. 3Kundi kon mabulig kamo han nagkikinahanglan, buhata ini hin hilom, kon mahimo, diri mahibaroan han wala niyo nga kamot an ginbubuhat han iyo tuo, 4basi mahilom an iyo paghatag, ngan babaloson kamo han Amay niyo nga nakita han maupay nga ginbubuhat niyo hin hilom. 5“Kon mag-aampo kamo, ayaw subad han mga maglabyaw! Karuyag nira mag-ampo nga natukdaw ha mga sinagoga ngan ha kanto han kadalanan, basi hikit-an hira han ngatanan. Tigamni niyo ini: kinmarawat na hira han ira balos. 6Kundi kon mag-aampo kamo, sakob ha iyo sulod ngan sadhi an porta, ngan pag-ampo han Amay niyo nga diri kinikita, ngan babaloson kamo han Amay niyo nga nakita han maupay nga ginbubuhat niyo hin hilom. 7“Ha iyo mga pag-ampo, ayaw paggamit hin damo nga waray kahulogan nga mga pulong sugad han ginbubuhat han mga Hentil. An pagsabot nira nga pamamatian hira han Dyos tungod han ira higlaba nga mga pag-ampo. 8Ayaw kamo pagsubad ha ira, kay maaram na nga daan an Amay niyo han iyo ginkikinahanglan samtang nga diri pa kamo naaro ha iya. 9Sanglit sugara hini an iyo pag-ampo: ‘Amay namon ha langit: Pagdayawon an imo baraan nga ngaran, 10Maghadi ka unta ha amon, matuman dinhe ha tuna an imo kaburut-on sugad han didto ha langit. 11Tagi kami yana nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. 12Pasayloa kami han amon mga sala sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala ha amon. 13Ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuri nga kataragman, kundi bawia kami ha Karat-an.’ [Kay imo an ginhadian, an gahom ngan an himaya ha kadayonan! Amen.] 14“Kon pasayloon niyo an nakakasala ha iyo, pasasayloon man kamo han Amay niyo ha langit. 15Kundi kon diri niyo pasayloon an mga nakakasala ha iyo, diri man mapasaylo ha iyo an Amay niyo ha langit. 16“Ngan kon magpupuasa kamo, ayaw pagpakita hin bayhon nga masulob-on sugad han mga maglabyaw. Ginraraksot nira an ira nawong basi hikit-an hira han mga tawo nga nagpupuasa hira. Tigamni niyo ini: kinmarawat na hira han ira balos. 17Kon magpupuasa kamo, paghiram-os ngan pagsudlay, 18basi diri mahibaroan han mga tawo nga nagpupuasa kamo. An Amay niyo nga diri kinikita amo la an mahibabaro, ngan babaloson kamo han maupay nga iyo ginbubuhat hin hilom. 19“Ayaw kamo pagtirok hin mga bahandi dinhe ha tuna nga pagkukutkuton hin mga tangkob ug taoy, ngan may-ada makakasulod hin pangawat nga mga tikasan. 20Lugod, pagtirok kamo para han iyo kalugaringon hin mga manggad didto ha langit diin waray tangkob ug taoy nga nakakakutkot, ngan waray makakasulod hin pangawat nga mga tikasan. 21Kay kon hain an iyo mga manggad, dayuday aadto man an iyo kasingkasing. 22“An mga mata amo an suga para han lawas. Kon maupay an iyo mga mata, malulukop hin kapawa an bug-os niyo nga lawas. 23Kundi kon diri maupay an iyo mata, mapuputos hin kamasirom an bug-os niyo nga lawas. Sanglit kon an kapawa dida ha iyo, kasisidman ngay-an, kamakalilisang hito nga kasisidman! 24“Waray tawo nga makakahimo hin pag-alagad hin duha nga agaron, kay mahinanabo nga pagdudumtan niya an usa ngan paghihigugmaon niya an ikaduha. Uunongan niya an usa ngan pagtatamayon niya an ikaduha. Diri ka makakag-alagad han Dyos ngan han manggad. 25“Sanglit nasiring ako ha iyo: ayaw kamo kabaraka mahitungod han pagkaon ngan pag-inom nga kinahanglanon niyo basi mabuhi kamo, o tungod han panapton para han iyo lawas. Diri ba an kinabuhi labaw pa han pagkaon, ngan an lawas labaw pa han panapton? 26Tan-awa daw niyo an katamsihan: diri hira nagpupugas, o nagbabari, o nagsisibog ngadto ha kamalig, kundi ginmamangnoan hira han Amay niyo ha langit. Diri ba kamo labaw pa han katamsihan? 27Hin-o man ha iyo in makakapahilaba han iya kinabuhi hin bisan pira la ka tuig pinaagi han iyo pagkinabaraka? 28“Ngan kay ano nga nababaraka kamo mahitungod hin panapton? Paghunahunaa daw niyo an pagtubo han mga bukad ha kapatagan; diri hira nagbubuhat o naghahablon. 29Kundi nasiring ako ha iyo: bisan hi Solomon, dida han iya pagkamanggaranon, waray panapton nga sugad kamakaruruyag han usa hini nga mga bukad. 30Kon ginpapanaptonan han Dyos an mga banwa ha kapatagan nga buhi yana, ngan pagkabuwas sinusunog ha hudno, kamo pa in diri? Pagkagutiay han iyo pagtoo! 31“Sanglit ayaw kamo kabaraka han iyo kakaonon, iimnon, o igpapanapton. 32(Amo ini nga mga butang an nababarak-an han mga tawo nga waray pagsarig sa Dyos.) Maaram an Amay niyo ha langit nga kinahanglan niyo ini ngatanan. 33Sanglit unaha gud niyo pamiling han iya Ginhadian ngan han iya kaburut-on, ngan ihahatag niya ha iyo an iba ngatanan nga mga butang. 34Sanglit, ayaw kamo kabaraka mahitungod hiton buwas nga adlaw; may-ada hito kalugaringon nga mga kabaraka. Sanglit ayaw na dugangi an mga kabaraka ha kada adlaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\