MATEO 7

1“Ayaw kamo paghukom han iba basi diri kamo paghukman han Dyos. 2Kay paghuhukman kamo han Dyos sumala han paghukom niyo han iba, ngan an iyo igsusukol han iba amo man an gagamiton ha iyo. 3Kay ano nga nakita man kamo han poling ha mata han iyo bugto, kundi diri kamo nanginginano han nabalabag han iyo kalugaringon nga mata? 4Uunanhon niyo hin pagsiring ha imo bugto, ‘Kadi, kukuhaon ta an poling ha imo mata,’ kon aada pa in nabalabag ha iyo kalugaringon nga mata? 5Kamalabyaw niyo! Kuhaa anay an nabalabag ha iyo mata, ngan unina, makakakita kamo hin maupay, ngan makakakuha kamo han poling han iyo bugto. 6“Ayaw ihatag ha mga ayam an baraan nga butang, kay bangin kamo banhagon ngan kumagat ha iyo. Ayaw ilabog an iyo mga perlas ngadto han mga baboy, kay pagtatamaktamakan la ito nira. 7“Pangaro ngan tatagan kamo; pamiling ngan makakaagi kamo; pagtuktok ngan bubuksan an porta para ha iyo. 8Kay makarawat an tagsa nga nangangaro, makakaagi an namimiling, ngan bubuksan an porta para ha iya nga nagtutuktok. 9Kamo nga mga amay, tatagan ba niyo hin bato kon mangaro an iyo anak hin tinapay? 10Tatagan ba niyo hin halas kon mangaro hiya hin isda? 11Kon kamo nga magraot, maaram humatag hin mag-upay nga mga butang ha iyo mga anak, asay pa ba an Amay niyo ha langit in diri humatag han mag-upay nga mga butang hadton mga nangangaro ha iya! 12“Buhata niyo ha iba an karuyag niyo nga buhaton nira ha iyo. Amo ini an kahulogan han Balaod ni Moises ngan han igintutdo han mga manaragna. 13“Sulod kamo han haligot nga aragian; kay haluag an aragian ngan masayon an dalan tipakadto ha impyerno, ngan damo an naagi hini nga dalan. 14Kundi haligot an aragian ngan makuri an dalan tipakadto ha kinabuhi nga dayon, ngan diri damo an nakakatoltol hini nga dalan. 15“Pag-ikmat kamo han buwaon nga mga manaragna; napahirani hira ha iyo sugad hin mga karnero pagkit-on, kundi balitaw, ha sulod, sugad gud hira hin magbangis nga mga lubo. 16Makikilala niyo hira pinaagi han ira mga panggawi. Binuburo ba in ubas tikang hin kasapinitan, o in igos tikang hin niyutiyo? 17Nabunga hin maupay an maupay nga kahoy, kundi nabunga hin maraot an maraot man nga kahoy. 18Diri makakabunga hin maraot an maupay nga kahoy, diri man liwat makakabunga hin maupay an maraot nga kahoy. 19Pupudlon ngan susunogon an kahoy nga diri nahatag hin maupay nga bunga. 20Sanglit, makikilala niyo an buwaon nga mga manaragna pinaagi han ira mga panggawi. 21“Diri ngatanan nga natawag ha akon, ‘Ginoo, Ginoo,’ makakasulod han Ginhadian han langit, kundi adton nagtutuman la han kaburut-on han akon Amay ha langit. 22Pag-abot han Adlaw han Paghukom, damo in masiring ha akon, ‘Ginoo, Ginoo! ha imo ngaran nagpasangyaw kami han mensahe han Dyos, nagpaiwas kami hin mga yawa, ngan nagbuhat kami hin mga milagro!’ 23Niyan masiring ako ha ira, ‘Waray gud ako kumilala ha iyo. Pahirayo kamo, mga banyaga nga mga tawo!’ 24“Sanglit, an tagsa nga mamati ngan magtuman hini nga akon mga pulong masusugad hin tawo nga may-ada hibaro nga nagbalay ha bawbaw han bato. 25Inmuranos, binmaha an mga salog, ngan inagmakan han makusog nga hangin adto nga balay; kundi waray mapukan, kay maupay an katindog ha bawbaw han bato. 26“An tagsa nga mamati hini nga akon mga pulong, ngan diri magtuman masusugad hin tawo nga buangbuang nga nagbalay ha bawbaw han baras. 27Inmuranos, binmaha an mga salog, ngan inagmakan han makusog nga hangin adto nga balay, ngan napukan. Kamakalilisang an pagkapukan hadto nga balay!” 28Katapos ni Jesus pagyakan hini nga mga butang, nahipausa an mga tawo han paagi han iya pagtutdo, 29kay nagtutdo hiya nga may gahom ngan diri sugad han ira mga magturutdo han Balaod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\