MATEO 8

1Linmugsong hi Jesus tikang hin pungtod ngan nagsunod ha iya in damo kaupay nga mga tawo. 2Hinmarani ha iya in usa nga sanlahon, linmuhod ha atubangan niya ngan sinmiring, “Kon imo karuyag, makakalinis ka ha akon.” 3Kinamkam hiya ni Jesus ngan ginsiring, “Karuyag ko, magmalinis ka!” Dida dayon nalinisan an tawo han iya sanla. 4Ginsiring hiya ni Jesus, “Pamati! Ayaw pagsumat bisan kan kanay, kundi kadto dayon ha padi ngan pakita ha iya. Kahuman, paghalad sugad han iginsugo ni Moises, pagpakita han mga tawo nga malinis ka na.” 5Han pagsulod ni Jesus ha Capernaum gintapo hiya hin kapitan nga Romano nga nakimalooy ha iya, 6“Sir, masakit an akon surugoon, nahigda, diri nakakakiwa, ngan nagkukuri hin duro.” 7“Makadto ako ngan uupayon ko hiya,” nagsiring hi Jesus. 8Kundi binmaton an kapitan, “Sir, diri ako takos nga sumulod ka ha akon balay. Sugoa la ako ngan mauupay dayon an akon surugoon. 9Usa liwat ako ka tawo nga ubos hin labaw nga mga opisyal, ngan may-ada ko liwat mga sakop nga mga sondalo. Kon nasugo ako ha usa, ‘Kadto na!’ napakadto hiya; ngan ha iba, ‘Kadi na!’ nadaop hiya. Kon nasugo ako han akon oripon, ‘Buhata ini!’ ginbubuhat niya dayon.” 10Nahipausa hi Jesus han pakabati niya hini, ngan ginsiring an mga tawo nga nagsusunod ha iya, “Nasiring ako ha iyo, waray pa gud ako makakita ha Israel hin pagtoo nga sugad kadako hini. 11Tigamni niyo ini: damo in maabot tikang ha sinirangan ngan ha katundan, ngan makikigsaro kanda Abraham, Isaac, ug Jacob didto han Ginhadian han langit, 12samtang an mga anak han Ginhadian ilalabog lugod ha kasisidman ha gawas; didto mananangis hira ngan manliligot an ira mga ngipon.” 13Ngan ginsiring ni Jesus an kapitan, “Hala, oli na la, ngan matumanan ka sumala han imo pagtoo.” Ngan hito ngahaw nga takna naupay an surugoon han kapitan. 14Kinmadto hi Jesus ha balay ni Pedro ngan hinkit-an niya an babaye nga ugangan ni Pedro nga nahigda kay hinihirantan. 15Kinaptan ni Jesus an iya kamot ngan nalungasan hiya han hiranat. Binmuhat hiya ngan nagsirbe kan Jesus. 16Han pagkagab-i na, gindara ngadto kan Jesus in damo nga mga tawo nga sinasangkayan hin yawa. Ha usa la ka pulong ginpagawas ni Jesus an magraot nga mga espiritu, ngan gintambal an ngatanan nga mga magsakit. 17Ginbuhat niya ini basi matuman an iginsiring ni Isaias nga manaragna, “Hiya ngahaw an nagkuha han ngatanan naton nga mga sakit.” 18Han pagkita ni Jesus han kadam-an nga nag-aalirong ha iya, nagsugo hiya han iya mga tinun-an nga mapakadto ha tabok han lanaw. 19Dinimaop ha iya in usa nga magturutdo han Balaod ngan nagsiring, “Magturutdo, andam ako hin pag-upod ha imo bisan ngain.” 20Ginbaton hiya ni Jesus, “May mga buho an mga miro, ngan may mga salag an katamsihan, kundi waray ngani hinihigdaan hin pagpahuway an Anak han Tawo.” 21Nagsiring liwat in lain nga tinun-an, “Tugoti gad ako hin pag-oli anay hin paglubong han akon amay.” 22Kundi ginbaton hiya ni Jesus, “Sunod ha akon, ngan pabay-i an mga patay nga asay maglubong han ira minatay.” 23Sinmakay hi Jesus han sakayan ngan inmupod ha iya an iya mga tinun-an. 24Han nakaturog hi Jesus, tigda la nga inmabot in makusog nga alipuros ha lanaw, sanglit ginsasakayan na hira han mga balod, ngan haros na malunod an sakayan, kundi nakaturog hi Jesus. 25Gindaop hiya han mga tinun-an ngan ginsiring hin pagpukaw ha iya, “Talwasa kami, Ginoo! Malulunod kita!” 26Ginsiring hira ni Jesus, “Kay ano nga nahadlok man kamo? Kagutiay han iyo pagtoo!” Niyan binmuhat hiya ngan ginsaway an hangin ngan an balod, ngan nagmalinaw an dagat. 27Nahipausa hira ngatanan ngan may hinsiring, “Hin-o ini nga tawo? Nasugot ha iya bisan an hangin ug balod!” 28Han pag-abot ni Jesus ha tabok han lanaw, ha tuna han mga taga-Gadara, gintapo hiya hin duha ka tawo nga tikang han mga lubnganan. Sinasangkayan hira hin yawa, ngan mga magisog, sanglit waray nagpapasipara hin pag-agi hadto nga dalan. 29Sinminggit hira dayon, “Ano an imo karuyag ha amon, Anak han Dyos? Kinmanhi ka ba hin pagkastigo ha amon nga diri pa man igo nga panahon?” 30May dako nga panon hin kababoyan nga naniningaon hirani hini nga dapit. 31Nakimalooy kan Jesus an mga yawa, “Kon pagagawson mo man kami, pasudla kami ngadto hito nga panon hin kababoyan.” 32Ginsiring hira ni Jesus, “Kadto na kamo.” Sanglit ginmawas hira ngan sinmulod han kababoyan. Tigda nga nagdadlagan an bug-os nga panon han kababoyan ngadto ha ligid han umpas, nagkahuglog ngadto ha lanaw, ngan nagkalulumos. 33Nagdadlagan an mga magmarangno han kababoyan, ngan pag-abot nira ha bungto, iginsumat an ngatanan ngan an nahinabo han mga tawo nga sinasangkayan hin yawa. 34Sanglit nagkagawas an ngatanan nga tawo han bungto hin pagtapo kan Jesus; ngan han paghikit-i nira ha iya nakimalooy hira nga bumaya hiya han ira tuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\