MATEO 9

1Sinmakay hi Jesus han sakayan, binmalik pagtabok han lanaw, ngan kinmadto han iya kalugaringon nga bungto. 2Gindara ngada ha iya hin pira ka tawo in usa nga lulid nga nahigda. Hinkit-an ni Jesus an kadako han ira pagtoo, ngan ginsiring niya an lulid, “Tapod na la, anak ko! Ginpasaylo na an imo mga sala.” 3Ngan may hinsiring hin pira han mga magturutdo han Balaod, “Nagpanamastamas ini nga tawo!” 4Nakasantop hi Jesus han ira nahunahunaan, sanglit nagsiring hiya, “Kay ano nga nakahunahuna kamo hin sugad kamaraot nga mga butang? 5Hain in masarusayon, an pagsiring, ‘An imo mga sala ginpasaylo,’ o an pagsiring, ‘Buhat ngan lakat’? 6Ipakikita ko ha iyo nga may gahom an Anak han Tawo hin pagpasaylo han mga sala dinhe ha tuna.” Ngan ginsiring niya an lulid, “Buhat, dad-a an imo higdaan, ngan oli ngadto ha imo balay.” 7Binmuhat an tawo ngan inmoli. 8Pakakita hini han mga tawo kinulba hira ngan nagdayaw hira han Dyos nga naghatag hin sugad nga gahom ngadto han mga tawo. 9Binmaya hi Jesus hadto nga dapit. Han naglalakat hiya ha dalan, hinkit-an niya in tawo nga parasukot hin buhis nga ginngaranan kan Mateo nga nalingkod didto han iya buhatan. Ginsiring hiya ni Jesus, “Sunod ha akon.” Ngan binmuhat hi Mateo ngan sinmunod ha iya. 10Han nangangaon na hira Jesus ngan an iya mga tinun-an didto han balay ni Mateo, inmabot in damo nga mga parasukot hin buhis ngan mga tinamay, ngan tinmangka upod ha ira. 11Hinkit-an ini hin mga Parisiyo ngan nagpakiana hira han iya mga tinun-an, “Kay ano nga nakikigsaro an iyo magturutdo han mga parasukot hin buhis ngan mga tinamay?” 12Hinbatian hira ni Jesus ngan ginbaton hira, “Diri nagkikinahanglan hin magtarambal an waray sakit nga mga tawo, kundi an mga magsakit la. 13Lakat ngan panginanoa kon ano an kahulogan hini nga kasuratan nga nasiring, ‘Naungara ako hin kalooy, diri hin halad nga mga hayop.’ Kay kinmanhi ako pagtawag han mga makasasala, diri han mga magtadong.” 14Dinmaop kan Jesus an mga sakop ni Juan nga Parabunyag ngan nagpakiana, “Kay ano nga agsob magpuasa kami ngan an mga Parisiyo, kundi diri man nagpupuasa an imo mga tinun-an?” 15Binmaton hiya, “Magmamasulob-on ba an mga dinapit ngadto hin pakasal samtang upod pa nira an lalake nga kinasal? Diri gud! Kundi maabot an panahon nga mabaya ha ira an kinasal nga lalake, ngan amo na an pagpuasa nira. 16“Waray nagamit hin bag-o nga dugnit para hin pagtangkop hin daan nga panapton; kay nakakagisi han daan nga panapton in sugad nga tangkop, ngan mahiluag lugod an tarangkopan. 17Waray liwat naipis hin bag-o nga bino ngadto hin daan na nga anit nga surudlan. Kon buhaton ini, mabuburit an surudlan, kay magigisi man an anit, ngan makakarag an bino. Lugod, isinusulod an bag-o nga bino ngadto hin bag-o nga anit nga surudlan ngan waray may nakakarag.” 18Han nagyayakan pa hi Jesus hini, hinmarani ha iya in usa nga Judiyo, linmuhod ha iya atubangan, ngan naghangyo: “Kamamatay pa la yana han akon anak nga babayehay, kundi upod gad ha akon ngan ipadapat an imo kamot ha iya, ngan mabubuhi hiya.” 19Sanglit, binmuhat hi Jesus ngan sinmunod ha iya ngan inmupod ha iya an iya mga tinun-an. 20May usa nga babaye nga gindidinogoan sulod hin dose na ka tuig, ngan pinmaluyo hiya kan Jesus. Kinamkam niya an sidsid han bado ni Jesus. 21Nagsiring hiya ha iya kalugaringon, “Kon makakamkam la ako han iya bado, mauupay gud ako.” 22Linmingi hi Jesus ngan hinkit-an niya an babaye, ngan ginsiring niya, “Ayaw kahadlok, anak! Nakaupay ha imo an imo pagtoo.” Ngan dida dayon naupay an babaye. 23Sanglit, kinmadto hi Jesus ha balay han opisyal. Han pakakita niya han mga magtotokar para han paglubong ngan han nagkarigumok nga mga tawo, 24nagsiring hiya, “Kagawas kamo ngatanan! Diri patay an bata; nakaturog la hiya!” Ngan gintinawaan hiya nira. 25Han pagkagawas la han mga tawo, sinmulod hi Jesus han kwarto han babayehay, kinaptan ni Jesus an kamot han bata, ngan binmuhat an bata. 26Ngan nahisangyaw ini nga nahinabo ha ngatanan nga dapit didto hito nga tuna. 27Binmaya hi Jesus hadto nga dapit ngan han naglalakat hiya, ginsunod hiya hin duha nga lalake nga buta. Ginmuliat hira, “Kaluoyi intawon kami, Anak ni David!” 28Han pagsulod na ni Jesus hin balay, dinmaop ha iya an duha nga buta, ngan nagpakiana hiya ha ira, “Natoo ba kamo nga mahihimo ko ini?” Binmaton hira, “Oo, Ginoo.” 29Niyan kinamkam ni Jesus an ira mga mata ngan nagsiring, “Mahimo unta sumala gud han iyo pagtoo!”— 30ngan nakakita na hira. Gintugon hira ni Jesus, “Ayaw gud kamo pagsumat hini bisan kan kanay!” 31Kundi linmakat hira ngan iginsumat lugod nira ha ngatanan nga dapit didto hadto nga tuna an ginbuhat ha ira ni Jesus. 32Han pagkalakat na han mga tawo, may pira ka tawo nga nagdara ngadto kan Jesus hin tawo nga waray makakayakan kay sinasangkayan hiya hin yawa. 33Han paghigawas na han yawa, nakayakan dayon an tawo, ngan nahipausa an ngatanan. Nagsiring hira, “Waray pa kita kumita hin sugad hini dinhe ha Israel!” 34Kundi nagsiring an mga Parisiyo, “An punoan han mga yawa an naghatag ha iya hin gahom hin pagpagawas han mga yawa.” 35Ngan ginduaw ni Jesus an ngatanan nga kabungtohan ngan kabaryohan. Nagtutdo hiya didto han ira mga sinagoga, nagwali han Maupay nga Sumat han Ginhadian, ngan gintambal niya an mga tawo han ngatanan nga mga sakit. 36Han pakakita niya han damo nga mga tawo, nalooy gud hiya ha ira, tungod kay mabidoon ngan makalolooy man hira, sugad hin mga karnero nga waray magmarangno. 37Sanglit ginsiring niya an iya mga tinun-an, “Damo in aranihon kundi gutiay la in mga mag-arani. 38Pag-ampo kamo han tag-ada han aranihon nga padad-an niya hin mga mag-arani nga magtitirok han ira gin-ani.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\