FILIPOS 2

1Nakakaparig-on ba ha iyo an iyo kinabuhi ha pag-alagad kan Cristo? Ginlilipay ba kamo han iya gugma? May-ada ba pakighiusa niyo han Espiritu? May-ada ba niyo pagbinatiay hin gugma ngan kalooy? 2Kon sugad, nag-aaghat ako ha iyo nga paghingpiton niyo an akon kalipay pinaagi hin kamay-ada sugad nga mga panhunahuna, pag-inangbitay hin sugad nga paghigugma, ngan pagkaurosa ha kasingkasing ug kalag. 3Ayaw kamo pagbuhat nga tikang hin hinalot nga tinguha, o tikang hin waray la pulos nga ungara hin paghinambog; kundi pagpaubos kamo ngatanan, ngan waray hunahuna nga kamo maoruopay kay han iba. 4Paghunahunaa niyo an kaupayan han iba, diri an iyo la kalugaringon. 5Angay angkonon niyo ini nga panhunahuna nga nakada kan Cristo Jesus: 6Dayuday may-ada niya kinaiya han Dyos, kundi waray hiya makahuna-huna hin pagtupong han Dyos pinaagi hin kusog. 7Lugod, ha iya kaburot-on, itinubyan niya an ngatanan nga pagka-Dyos, ngan kinmuha hiya han kinaiya hin surugoon. Natawo hiya sugad ha aton, ngan pinmakita hiya nga sugad hin tawo. 8Nagpaubos hiya ngan nagsugot tubtob ha kamatayon— an kamatayon ha kros. 9Tungod hini, gin-undong hiya han Dyos ngadto han gihahataasi nga langit, ngan ihinatag ha iya an ngaran nga labaw han iba nga mga ngaran. 10Ha pagpasidungog han ngaran ni Jesus, maluhod an ngatanan nga aadto ha langit an aanhi ha tuna, ngan aadto ha kahiladman, 11ngan ha dayag magpapasangyaw nga hi Jesu-Cristo amo an Ginoo, ha pagpasidungog han Dyos nga Amay. 12Sanglit, mga hinigugma nga kasangkayan, kinahanglan magsugot kamo ha akon yana nga hirayo ako ha iyo, labaw pa han pasugot niyo hadto han kaupod pa ako niyo. Pagpadayon kamo hini pagbuhat, upod an kahadlok ngan pagtahod, basi mahingpit an iyo katalwasan, 13kay dayuday nagbubuhat an Dyos dida ha iyo, basi maruyag kamo han pagbuhat ngan makahimo kamo hin pagtuman han iya mga panuyo. 14Buhata niyo an ngatanan hin waray pagngurutob o pakiglaris, 15basi waray ikasaway ha iyo, sugad nga hingpit nga mga anak han Dyos, nga nag-uukoy dinhe ha kalibutan hin mga magraot ngan makasasala nga mga tawo. Kinahanglan magmapawa kamo ha butnga nira sugad hin mga masanag nga bitoon ha kalangitan, 16samtang iginhahatag niyo ha ira an mensahe nga nahatag han kinabuhi. Kon buhaton ini niyo, may-ada niyo katungod hin pagparayaw ha Adlaw han pagbalik ni Cristo, kay magpapakita ini nga an akon mga pagkinabudlay ug buhat waray makawang. 17Bangin sugad hin usa nga halad, an akon dugo iipison sugad han tinubod nga unong para han Dyos. Kon amo ini, nalilipay ako, ngan karuyag ko nga kamo ngatanan makaangbit han akon kalipay. 18Ha amo nga paagi, kinahanglan nga magmalipayon kamo ngan ipaangbit ha akon an iyo kalipay. 19Kon kaburot-on ini han Ginoo, naglalaom ako nga makakahimo ako hin pagsugo kan Timoteo ngada ha iyo ha diri maiha, basi makadasig ha akon an sumat mahitungod ha iyo. 20Hiya gud la an may pagbati ha akon ngan may tinuod nga pagbati liwat para ha iyo. 21An tagsa namamalanga la han ira kalungaringon nga kaupayan, diri an kan Jesu-Cristo. 22Ngan hi kamo ngahaw an maaram han pagkatakos ni Timoteo. Hi ako ug hiya sugad hin anak ngan amay, nagkabulig hin pagbuhat tungod han kaupayan han Maupay nga Sumat. 23Sanglit nakahunahuna ako hin pagpadara ha iya ngada ha iyo kon masayod na ako kon ano an mahinanabo ha akon didi. 24Ngan nasarig ako han Ginoo nga ha diri maiha mahingangada ako ha iyo. 25Nakahunahuna ako nga kinahanglan ipadara ko ha iyo hi Epafrodito, an aton bugto, nga akon kabulig ngan kausa nga amo an iyo ginpakadi hin pagbulig ha akon. 26Naghihiningyapon hiya hin pakigkita ha iyo ngatanan, ngan baga dako an iya kabaraka tungod kay nasumatan man kamo nga nasakit hiya. 27Tinuod nga nasakit hiya, ngan haros na hiya mamatay. Kundi nalooy an Dyos ha iya; ngan diri la ha iya kundi ha akon liwat, sanglit nahigawas ako hin darudako pa nga kabidoan. 28Sanglit, dako gud an akon tinguha hin pagpadara ha iya ngada ha iyo, basi magmalipayon kamo kon kumita kamo ha iya, ngan makukuha na an akon kabidoan. 29Karawata nga malipayon hiya nga bugto naton kan Cristo. Ipakita an iyo pagtahod han mga tawo nga sugad ha iya, 30kay nahingada ha dako nga kataragman an iya kinabuhi ngan harapit hiya mamatay, tungod han ginpabuhat ni Cristo, basi makabulig ha akon nga kamo ngahaw waray hini makahimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\