FILIPOS 3

1Ha kataposan, kabugtoan ko, paglipay kamo dida han iyo paghiusa han Ginoo. Diri ako nag-aalang hin pagliwat han iginsurat ko na hadto, kay makakaupay man ini ha iyo. 2Pagbantay kamo hadton nagbubuhat hini maraot, ito nga kaayaman, ito nga mga tawo nga nagbuhat hin karat-an, ngan nagpipirit han mga tawo hin pagpatori. 3Hi kita, diri hira, an matuod nga gintori, kay nagsisingba kita han Dyos pinaagi han iya Espiritu, ngan nalilipay kita dida ha aton pakig-usa kan Cristo Jesus; waray kita magtapod han mga seremonyas. 4Makakasarig gud unta ako hini nga mga butang, kay kon may-ada magsiring nga makakasarig hiya ha mga seremonyas, labi na ako. 5Gintori ako han usa pa la ka semana an akon edad. Natawo ako nga Israelita, tikang han tribo ni Benjamin, ngan tinuod gud nga Hebreo. Bahin hin pagtuman han Balaod han mga Judiyo, usa ako nga Parisiyo, 6ngan kon ha paningkamot hin buhat, ginpakurian ko an singbahan. Kon ha pagkamatadong nga pinasikad han Balaod, gintuman ko an mga sugo han Balaod ni Moises, ngan waray may iginsuson ha akon. 7Kundi an mga butang nga ginhunahuna ko nga makakahatag ha akon hin kaupayan yana ginhunahuna ko nga waray la tungod kan Cristo. 8Diri la adto nga mga butang, kundi an ngatanan pinakawaray ko na la, tungod hin labaw pa nga kaupayan, nga amo an pakakilala kan Cristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod ha iya, ginsalikway ko an ngatanan; para ha akon gin-isip ko la ini nga mga binayaan na, basi maangkon ko hi Cristo, 9ngan mahingpit an akon pakig-usa ha iya. Waray na ako pagkamatadong nga pinasikad han Balaod, kundi naangkon ko na an pagkamatadong nga ihinatag pinaagi hin pagtoo kan Cristo, an pagkamatadong nga tikang sa Dyos, ngan pinasikad han pagtoo. 10An akon la karuyag amo nga makilala ko hi Cristo ngan hiagoman ko an gahom han iya pagkabanhaw; nga makaangbit ako han iya mga pag-antos ngan mahinugad ako ha iya dida ha iya pagkamatay, 11upod an paglaom nga babanhawon ako niya. 12Diri gud ako nasiring nga naangkon ko na ini, o nga hingpit na ako. Kundi nagpapadayon ako hin paniguro basi makab-ot ko an upa tungod kay gin-angkon na ako ni Cristo Jesus. 13Matuod, kabugtoan ko, diri gad ako nasiring nga nadaog ko na ini; an maupay buhaton amo nga hingalimtan ko an naglabay ngan talinguhaon ko sugad han akon mahihimo, nga makab-ot ko an sarangputan nga akon inaatubang. 14Sanglit, nadalagan ako hin waray, pagsimang ngadto han sarangputan, basi madaog ko an upa nga amo an pagtawag han Dyos pinaagi kan Cristo Jesus ngadto han kinabuhi nga waray kataposan. 15Kita ngatanan nga hamtong na ha pagtoo, angay nga masugad hini an aton panhunahuna. Kundi kon may-ada ha iyo lain nga panhunahuna, ipapadayag ini han Dyos ha iyo. 16Kundi bisan ano an mahinabo, pagtipaunhan kita sumala han amo gihapon nga mga turumanon nga aton ginsunod ngada yana. 17Kabugtoan ko, pagpadayon kamo hin pagsubad ha akon. Iginpakita na namon ha iyo an matadong nga susbaranan, sanglit pagsubad kamo hadton mga nagtutuman hini nga susbaranan. 18Makadamo ko na kamo himangrawi hini hadto, ug yana babalikon ko upod in mga luha: damo ha iyo in nag-uokoy hin kinabuhi nga natipa han tuyo han kamatayon ni Cristo ha kros. 19An ira dadangatan amo an impyerno, kay ira ginpakadiyos an ira mga lawasnon nga karuyagon. Ipinaparayaw nira an mga butang nga angay nira kaawdan, ngan kinalibutanon an ira panhunahuna. 20Kundi mga tuminungnong kita han langit, ngan naghihiningyapon kita han pag-abot han aton Manunubos, an aton Ginoo Jesu-Cristo tikang ha langit. 21Liliwanan niya inin aton magluya nga mga lawas nga may-ada kamatayon, ngan hihimoon niya sugad han iya mahimayaon nga lawas. Bubuhaton niya ini pinaagi han amo ngahaw nga gahom nga ginagamit niya hin paghadi han ngatanan nga mga butang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\