FILIPOS 4

1Mga hinigugma ko nga kabugtoan, minahal ko gud kamo ngan minimingaw ako ha iyo! Nakalipay kamo ha akon ngan ipinaparayaw ta gud kamo! Sanglit pagmarig-on kamo dida han Ginoo. 2Euodia ngan Sintique, upaya an iyo pagsabot nga duha sugad nga magbugto kamo dida han Ginoo. 3Ngan ikaw, an akon matinumanon nga kabulig, buligi ini nga kababayen-an, kay nanlimbasog hira ha pagbulig ha akon hini pagpasangyaw han Maupay nga Sumat, pati hira Clemente ngan an iba nga akon mga kabulig, kanay mga ngaran nahisurat didto han basahon han kinabuhi. 4Dayuday malipayon kamo ha iyo pakig-usa han Ginoo. Babalikon ko hin pagsiring: pagkalipay kamo! 5Ipakita niyo ha ngatanan an iyo ka malumo ha kasingkasing. Diri na maiha mabalik an Ginoo. 6Ayaw kamo kabaraka hin bisan ano, kundi dida ha iyo mga pag-ampo, pangaro han Dyos han iyo mga kinahanglanon, ngan dayuday upod an pagpasalamat. 7Ngan an kalinaw han Dyos nga diri natutugkad han hunahuna han tawo mag-upod han iyo mga kasingkasing ug hunahuna dida han iyo pakig-usa kan Cristo Jesus. 8Ha kataposan, kabugtoan ko, pun-a an iyo mga hunahuna han mga butang nga mag-upay ngan angay pagdayawon: mga butang nga matuod, hamili, matadong, putli, matahom, ngan harangdon. 9Ipakita ha buhat an iyo hinbaroan ngan kinarawat tikang ha akon, pinaagi han akon mga pulong ngan mga buhat. Ngan maada unta ha iyo an Dyos nga nahatag ha aton hin kalinaw. 10Ha akon kinabuhi dida ha pakig-usa han Ginoo, dako an akon kalipay nga kahuman hin maiha nga panahon, ihinatag ha iyo in higayon nga nakagpakita kamo han iyo pagtagad ha akon. Diri karuyag sidngon nga waray na kamo magtagad ha akon—ka waray gad la niyo higayon hin pagpakita hini ha akon. 11Ngan diri ako nasiring nga iyo ako ginpabay-an; kay nahibaro ako hin paggawi han aanhi ha akon sugad han akon mahimo. 12Maaram ako kon ano an pag-ukoy ha kawarayan, ngan kon ano man liwat an pag-ukoy ha kahuraan. Nahibaroan ko ini nga sekreto ha kinabuhi, sanglit bisan diin ngan bisan san-o, ma busog ako o ginugutom, mamay-ada o mawaray, waray la ha akon. 13May-ada ako kusog hin pagasdang han ngatanan tungod han gahom nga iginhatag ha akon ni Cristo. 14Maupay adto nga iyo ginbuhat hin pagbulig ha akon dida han akon mga kakurian. 15Nasayod kaupay kamo nga mga taga-Filipos, nga han pagbaya ako ha Macedonia hadton bag-o pa la nga igpasangyaw an Maupay nga Sumat, an iyo la singbahan an binmulig ha akon. Kamo la an nakaangbit han akon mga pagdarag-an ngan mga kapakyasan. 16Han nagkukuri ako didto ha Tesalonica, diri la makausa kamo magpadara ha akon han iyo hinabang. 17Diri karuyag ko la magkinarawat hini mga hatag, kundi karuyag ko nga kadugangan an mga kaupayan nga iyo nakarawat. 18Sanglit, isinurat ko an iyo mga tambulig ha akon. Nakabalos na kamo ha akon, ngan sobra pa. Yana nga gindad-an ako ni Epafrodito han ngatanan nga iyo mga hatag ha akon, may-ada ko na han ngatanan nga akon ginkikinahanglan. Sugad ini hira han mahamot nga halad ngadto sa Dyos, usa nga tinubod nga unong nga nakakalipay ngan kinakarawat niya. 19Ngan an Dyos upod an hura nga bahandi pinaagi kan Cristo Jesus mahatag han ngatanan nga iyo mga kinahanglanon. 20Ngadto han aton Dyos nga Amay an himaya nga waray kataposan. Matuman kunta. 21Kumosta han ngatanan nga magtinuohon dida kan Cristo Jesus. An mga kabugtoan nga kaupod ko didi nangungumosta liwat ha iyo. 22Nangungumosta liwat ha iyo an mga magtinuohon didi, labi na an mga sakop han palasyo ni Emperador Cesar. 23Maada unta ha iyo an grasya han aton Ginoo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\