GINPADAYAG 1

1Ginsurat dida hini nga basahan an mga nahinabo nga iginpadayag han Dyos kan Jesu-Cristo, basi ipakita man niya ngadto han mga surugoon han Dyos an kinahanglan mahinabo ha diri na maiha nga panahon. Iginpasabot ini ni Cristo kan Juan nga iya surugoon, pinaagi hin pagsugo han iya anghel, 2ngan iginsumat ni Juan an ngatanan nga iya hinkit-an. Amo ini an iya sumat mahitungod han mensahe han Dyos ngan han kamatuoran nga iginpadayag ni Jesu-Cristo. 3Palaran an magbasa hini nga basahan, ngan adton mamati han mga pulong hini nga mensahe hin panagna ngan magtuman han mga nahisurat dida hini nga basahan! Diri na maiha nga mahinanabo ini nga mga butang. 4Tikang kan Juan, ngadto han pito nga mga singbahan didto ha lalawigan han Asia: Maiyo unta an grasya, ngan kalinaw tikang han Dyos—an Dyos han yana, han naglabay, ngan han tiarabot nga panahon—an grasya liwat nga kalinaw tikang han pito nga mga espiritu ha atubangan han iya trono, 5ngan tikang kan Jesu-Cristo, an kasasarigan nga saksi, an bugtong nga Anak nga lalake, nga ginbanhaw tikang han mga minatay, ngan amo liwat an punoan han mga kahadian han tuna. Nahigugma hiya ha aton ngan pinaagi han iya kamatayon gintalwas kita han aton mga sala, 6ngan ginhimo kita nga usa nga ginhadian hin kapadian basi makag-alagad kita han iya Dyos ngan Amay. Kan Jesu-Cristo an himaya ngan gahom ha kadayonan! Matuman kunta! 7Kitaa niyo, maabot hiya ha mga dampog! Makakakita ha iya an ngatanan, lakip adton nagbuno han iya kagiliran. Magmamabidoon an ngatanan nga mga tawo, dinhe ha tuna tungod ha iya. Mahinanabo gud ini! Matuman kunta! 8“Ako amo an syahan ngan an kataposan,” nasiring an Ginoo nga Dyos nga Labi Kamakagarahum, nga Dyos yana, han naglabay, ngan han tiarabot. 9Ako amo hi Juan nga iyo bugto, ngan ha akon pagkasumurunod kan Cristo, kausa ako niyo dida han pag-antos ug pag-ilob hadton mga sakop han iya Ginhadian. Iginhalin ako nga bihag ngadto ha puro han Patmos tungod kay iginpasangyaw ko an pulong han Dyos ngan an kamatuoran nga iginpadayag ni Jesus. 10Dida han adlaw han Ginoo gindara ako han Ginoo nga hinbatian ko in dako nga tingog nga malanoy didi ha akon luyo sugad hin kanan trompeta. 11Nagsiring ini nga tingog, “Isurat kon ano an imo hikit-an ngan ipadara an imo ginsurat ngadto han pito nga mga singbahan: ha Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardia, Filadelfia ug Laodicea.” 12Linmingi ako panginano kon hin-o an nakighimangraw ha akon, ngan hinkit-an ko in pito nga bulawan nga mga burutangan hin suga. 13Ha butnga hini nga mga burutangan hin suga natindog in usa nga daw tawo pagkit-on nga nakasul-ot hin hilawig nga bado nga naabot ha iya mga tiil ngan may-ada banda nga bulawan nga isinangbod ha iya dughan. 14Mabusag an iya buhok sugad hin barahibo hin karnero o sugad hin gapas, ngan an iya mga mata sugad hin nagdidilaab nga kalayo. 15Masilaw an iya mga tiil sugad hin tumbaga nga ginpurog ha hudno ngan ginpainggat, ngan an iya tingog sugad hin makusog nga daganas han tubig han busay. 16Kinakaptan han iya tuo nga kamot in pito nga mga bitoon, ngan nagawas ha iya baba in espada nga paluyo an katadman. An iya bayhon maranggat sugad han naudtohan nga adlaw. 17Han pakakita ko ha iya, nahiraptay ako ha iya tiilan. Kinaptan ako han iya tuo nga kamot ngan nagsiring hiya, “Ayaw kahadlok! Amo ako an syahan ngan an kataposan. 18Ako amo an buhi! Namatay ako ngan yana buhi na ako ha kadayonan. Aada ha ubos han akon gahom an kamatayon ngan an kalibutan han mga patay. 19Isurat an mga butang nga imo makita, an mga butang nga nahinanabo yana, ngan ha orhe nga mga adlaw. 20Aanhi an tinago nga kahulogan han pito nga mga bitoon nga kinakaptan han akon tuo nga kamot, ngan han pito nga mga bulawan nga burutangan hin suga: an pito nga mga bitoon amo an mga anghel han pito nga mga singbahan, ngan an pito nga mga burutangan hin suga amo an pito nga mga singbahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\