GINPADAYAG 11

1Niyan tinagan ako hin isurukol nga kahoy sugad hin tungkod, ngan ginsiring ako, “Pakadto ngan sukla an templo han Dyos, ngan an altar, ngan ihapa adton naniningba ha templo. 2Kundi ayaw pagsukla an bungsaran ha gawas han templo, kay ginhatag na ini hira ha mga Hentil nga magpapasipara han Baraan nga Syudad sulod hini nga kuarenta y dos ka bulan. 3Ipadadara ko an akon duha nga mga saksi nga magbabado hin sako; ngan igpapasangyaw nira an mensahe han Dyos sulod hito nga mil dos syintos saysenta ka adlaw.” 4Ini nga duha nga mga saksi amo an duha nga mga kahoy nga olibo, ngan an duha nga mga suga nga ibinutang ha atubangan han Ginoo han tuna. 5Kon may-ada magpasipara hin paghuka ha ira, maguwa in kalayo tikang ha ira mga baba, ngan pupuohon an ira mga kaaway; ngan dida hini nga paagi papatayon adton magpasipara hin paghuka ha ira. 6May-ada nira gahom hin pagsada han langit basi diri makauran ha panahon nga magpapasangyaw hira han mensahe han Dyos. May-ada liwat nira gahom hin paghimo nga dugo han mga burabod han tubig; may-ada liwat nira gahom hin pagdara han bisan ano nga peste nganhi ha tuna, hin sugad ka agsob han ira karuyag. 7Kahuman nira pagpasangyaw han ira mensahe, an mananap nga naguwa tikang han kahiladman makikig-away ha ira. Pagdadag-on hira niya ngan pamamatayon hira, 8ngan an ira patay nga mga lawas magsasarang dida ha dalan han dako nga syudad diin iginraysang ha kros an ira Ginoo. Sodoma o Ehipto an panigamnan nga ngaran hito nga syudad. 9Magtatan-aw han ira mga lawas sulod hin tulo ka adlaw ngan tunga an mga tawo tikang han ngatanan nga mga nasod, mga tribo, mga pinulongan, ngan mga katawhan, ngan diri hira matugot nga iglubong hira. 10Malilipay an mga tawo ha tuna tungod han pagkamatay hini nga duha. Magsasaurog hira ngan maggigihataghatag hin mga regalo, kay nagdara adto nga duha nga mga manaragna hin damo nga mga pag-antos ha mga tawo. 11Katapos hin tulo ka adlaw ngan tunga, inmabot tikang han Dyos an ginhawa nga nahatag hin kinabuhi, ngan sinmulod ini ha ira, ngan nanindog hira. Duro gud an kahadlok hadton mga nagpakakita ha ira. 12Niyan hinbatian han duha nga mga manaragna in dako nga tingog tikang ha langit nga nasiring ha ira, “Saka kamo ngadi!” Samtang nagkikita an ira mga kaaway, kinmayab hira ngadto ha langit ha usa nga dampog. 13Dida dayon nagkamay-ada makusog nga linog; naruba an ikanapulo ka bahin han syudad ngan pito ka yukot nga mga tawo in nagkamatay. Nagkahadlok hin duro an nanhibilin nga mga tawo ngan gindayaw nira an pagkagamhanan han Dyos han langit. 14Tapos na an ikaduha nga makaharadlok, kundi diri maiha maabot na an ikatulo nga makaharadlok. 15Niyan nagpatunog han iya trompeta an ikapito nga anghel, ngan nagka may-ada dagko nga mga tingog ha langit nga nasiring, “An gahom hin paghadi han kalibutan iya na yana han aton Ginoo ngan han iya Cristo, ngan maghahadi hiya ha kadayonan!” 16Ngan nanhapa nga nagsingba han Dyos an 24 nga mga katigurangan nga nalingkod dida han ira mga trono ha atubangan han Dyos, 17nga nasiring, “Ginoo nga Dyos nga Labi Kamakagarahum han yana ngan han naglabay! Nagpapasalamat kami ha imo nga imo ginamit an imo dako nga gahom, ngan nagtikang ka na hin paghadi! 18Nagkasisina an mga Hentil, kay inmabot na an panahon han imo kapungot, an panahon hin paghukom han mga patay. Panahon na hin pagbalos han imo mga surugoon, an mga manaragna, ngan han ngatanan nga imo mga tawo, an ngatanan nga may pagtahod ha imo, an dagko ngan sugad man an gudti. Panahon na hin pagpuo hadton mga nagpupuo han tuna!” 19Nabuksan an templo han Dyos didto ha langit, ngan hinkit-an didto an Kahon han Ginsaaran. Ngan nagkamay-ada mga kikidlat, mga dinalugdog, mga lilinti, linog ngan uranos hin mga yelo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\