GINPADAYAG 12

1Niyan hinkit-an didto ha langit in dako nga orosahon: may-ada usa nga babaye nga nagbabado han adlaw, ngan natamak han bulan, ngan an iya ulo ginkoronahan hin dose nga mga bitoon. 2Tipag-aranak na hiya, ngan iginuliat niya an kaul-ol ngan an kasakit han pag-anak. 3May-ada lain nga urosahon nga hinkit-an didto ha langit. May dako nga pula nga dragon, nga pito an iya mga ulo ngan napulo an iya mga sungay, ngan may-ada korona an kada ulo. 4Gindanas han iya ikog an ikatulo ka bahin han mga bitoon ha langit ngan pinanlabog niya ha tuna. Tinmukdaw hiya ha atubangan han babaye nga tipag-aranak nga andam hin pagkaon han bata kon matawo na. 5Ngan nag-anak an babaye hin lalake nga maghahadi hin mahigpit hin duro han ngatanan nga mga nasod. Kundi gin-agaw an bata ngan gindara ngadto han Dyos ngan han iya trono. 6Kinmalagiw an babaye ngadto ha kamingawan, ngadto hin dapit nga gin-andam han Dyos para ha iya, diin pagmamangnoan hiya sulod hin usa ka yukot ug duha ka gatos ug saysenta ka adlaw. 7Niyan nahinabo in araway didto ha langit. Hi Miguel ngan an iya mga anghel nakig-away han dragon nga upod liwat han iya sakop nga mga anghel inmato, 8kundi nadaog an dragon ngan hiya ngan an iya sakop nga mga anghel waray na tugoti hin pag-ukoy didto ha langit; ginpaiwas hira. 9Iginlabog ha gawas an duro kadako nga dragon! Amo hiya adton kadaan nga dako nga halas nga ginngaranan nga Yawa, o Satanas, nga amo an naglimbong han bug-os nga kalibutan. Iginhulog hiya ngadto ha tuna upod an ngatanan nga iya sakop nga mga anghel. 10Niyan hinbatian ko in dako nga tingog didto ha langit nga nasiring, “Yana inmabot na an katalwasan tikang han Dyos! Yana iginpakita na han Dyos an iya gahom hin ka Hadi! Yana iginpakita na han iya Mesiyas an iya pagkagamhanan! Kay an natindog ha atubangan han Dyos ngan nagsumbong han aton kabugtoan adlaw gab-i ginpaiwas na ha langit. 11Nagdaog ha iya an aton kabugtoan pinaagi han dugo han Kordero, ngan pinaagi han kamatuoran nga iginpasangyaw nira; ngan andam hira hin paghalad han ira kinabuhi, ngan pagpakamatay. 12Sanglit, pagkalipay kamo, kalangitan, ngan kamo ngatanan nga nag-uokoy didto! Kundi kamakaharadlok para han tuna ngan han dagat! Kay an Yawa linmusad ngada ha iyo, ngan puno hiya hin pagdumot, kay maaram hiya nga gutiay na la an panahon nga nahibibilin para ha iya.” 13Han pakasabot han dragon nga iginlabog hiya ha tuna, ginlanat niya an babaye nga nag-anak han bata nga lalake. 14Kundi gintagan an babaye hin duha nga pako hin dako nga agila, basi makalupad hiya ngadto han iya dapit ha kamingawan, diin pagmamangnoan hiya sulod hin tulo ka tuig ngan tunga, ngan mahigagawas hiya han pagsulong han dragon. 15Ngan tikang han baba han dragon, ibinugwak niya in tubig nga sugad hin baha, basi mahianod an babaye. 16Kundi binuligan han tuna an babaye; ginmutak an tuna ngan ginsuyop an tubig nga ibinugwak han dragon. 17Nagdumot gud han babaye an dragon ngan nakig-away hiya han ngatanan nga mga katulinan han babaye, adton ngatanan nga nagtuman han mga sugo han Dyos, ngan mga matinumanon han kamatuoran nga igipahayag ni Jesus. 18Ngan an dragon tinmukdaw ha baybayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\