GINPADAYAG 14

1Niyan sinmiplat ako, ngan nakadto an Kordero natindog ha Bukid han Sion. Kaupod niya in syinto kuarenta y kuatro ka yukot nga mga tawo kanay mga agtang nahisurat an ngaran han Kordero ngan an ngaran han iya Amay. 2Hinbatian ko in tingog tikang ha langit nga sugad han haganas hin dako nga busay ngan sugad hin dako nga dinaguhob hin dalugdog. An akon hinbatian nga tingog sugad han tunog hin mga arpa. 3Naninindog an syinto kuarenta y kuatro ka yukot nga mga tawo ha atubangan han trono, han upat nga mga buhi nga mga binuhat, ngan han mga katigurangan. Nagkanta hira hin bag-o nga kanta nga hira la an maaram. 4Ini hira amo an kalalaken-an nga nagpabilin hin ka put-li, kay waray man hira makighilawas hin kababayen-an; mga uray hira. Nasunod hira han Kordero bisan diin hiya kakadto. Ha ngatanan nga katawhan, hira la an gintubos, ngan amo hira an syahan nga iginhalad ngadto han Dyos nga han Kordero. 5Waray gud ha ira buwaon nga waray sadang igsususon ha ira. 6Niyan hinkit-an ko in lain nga anghel nga hataas an lupad ha panganuron, dara an waray kataposan nga mensahe han Maupay nga Sumat nga iginpapasaysay ngadto han mga katawhan han tuna, ngadto han tagsa nga tribo, pinulongan, ug nasod. 7Nagsiring hiya hin dako nga tingog: “Pasidunggi niyo an Dyos ngan dayawa an iya pagkaharangdon! Kay inmabot na an panahon nga maghuhukom hiya han katawhan. Pagsingba kamo ha iya nga naghimo han langit, tuna, dagat, ngan han mga burabod!” 8Sinmunod han syahan in ikaduha nga anghel, nga nasiring: “Napukan na hiya! Napukan na an gamhanan nga Babilonia! Pinainom hini niya han iya bino an ngatanan nga katawhan—an mapintas nga bino han iya maghilas nga kalaw-ayan!” 9Sinmunod han duha nga nahiuna in ikatulo nga anghel, nga nasiring hin dako nga tingog, “Adton magsingba han mapintas nga mananap ngan han iya ladawan nga mapatikan ha iya agtang o ha iya kamot, 10mainom liwat hiya han bino han Dyos, an bino han iya pagdumot nga iya gin-ipis hin waray sakot ngadto han irimnan han iya kapungot! An ngatanan nga magbuhat hini, pagsasakiton ha kalayo ug asufre, ha atubangan han baraan nga mga anghel ngan han Kordero. 11An aso hini nga kalayo nga magpapa-antos ha ira mausbok ngan magtitipaigbaw hin waray kataposan. Waray pagpahuway, adlaw gab-i, adton magsingba han mapintas nga mananap ngan han iya ladawan, ngan hadton napatikan an ngaran han mananap.” 12Para hadton magtinuohon han Dyos, hadton nagtuman han mga sugo han Dyos, ngan adton mga magtinuohon kan Jesus, nagkikinahanglan ini hin dako nga pag-ilob. 13Niyan hinbatian ko in tingog tikang ha langit nga nasiring, “Igsurat ini: Kapalaran nira nga tikang yana nga mapatay tungod hin pag-alagad han Ginoo!” Nabaton an Espiritu, “Tinuod gud ini. Makakapahuway na hira han ira magbug-at nga pagbudlay, kay maupod ha ira an mga balos han ira pagkabudlay.” 14Niyan tinman-aw ako ngan hinkit-an ko in mabusag nga dampog, ngan nalingkod ha bawbaw han dampog in usa nga sugad hin tawo pagkit-on, nga may-ada korona nga bulawan ha iya ulo, ngan nakakakapot hin matarom nga garab. 15May-ada liwat usa nga anghel nga ginmawas tikang han templo ngan ginmoliat ngadto han nalingkod ha bawbaw han dampog, “Gamita an imo garab ngan pag-ani na, kay inmabot na an igo nga panahon; hinog na an aranihon ha tuna!” 16Ngan ginggarab an aranihon ha tuna hadton nalingkod ha bawbaw han dampog. 17Niyan hinkit-an ko in lain nga anghel nga ginmawas han templo didto ha langit, ngan may-ada liwat niya matarom nga garab. 18Ngan ginmawas tikang ha altar in lain nga anghel nga amo an tinaporan han kalayo. Ginmoliat hiya ngadto han anghel nga may matarom nga garab, “Gamita an imo garab ngan panguhaa an mga ubas tikang han urubasan ha tuna kay hinog na ang mga ubas!” 19Sanglit ginggarab han anghel an mga ubas ha tuna, ngan ikinadto han piriihan han makalilisang nga kapungot han Dyos. 20Ginpuga an mga ubas didto han piriihan ha gawas han syudad, ngan inmawas in dugo tikang han piriihan nga may usa ka dupa an kahilarom nga mga upat ka gatos ka kilometro an kahilaba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\