GINPADAYAG 18

1Kahuman hini, hinkit-an ko in lain nga anghel nga nalusad tikang ha langit. Gamhanan hiya, ngan nalamragan an tuna han iya kaanyag. 2Ginmoliat hiya, “Napukan na hiya! Napukan na an bantogan nga Babilonia! Pamabloan na la hiya yana ngan nag-uokoy dida ha iya in mga yawa ngan maghugaw nga mga espiritu ngan an ngatanan nga maghugaw nga makaharadlok nga katamsihan. 3Kay an ngatanan nga mga nasod nakainom han iya bino—an maisog nga bino han iya mahilas nga kalaw-ayan. Nakighilawas ha iya an kahadian han tuna, ngan nagriko an mga negosyante han kalibutan tungod han iya pagpasagad hin pagbuhat han maghilas nga kalaw-ayan.” 4Ngan hinbatian ko liwat in lain nga tingog tikang ha langit nga nasiring: “Gawas kamo, mga tawo ko! Gawas kamo ha iya! Kinahanglan diri kamo umapi han iya mga sala; Kinahanglan diri kamo umangbit han iya mga sirot! 5Kay maabot na ha langit an tambak han ira mga sala, ngan nahinunumdom an Dyos han iya magraot nga mga buhat. 6Buhata niyo ha iya an ginbuhat niya ha iyo; balosa niyo hin doble an ginbuhat niya. Pun-a niyo an iya kupa hin irimnon nga mapirupintas pa kay han irimnon nga gin-andam niya para ha iyo. 7Paantosa nga bidoa hiya tumbas han kalipayan ngan kahimyangan nga iya ginpahimulosan. Kay nagsiring hiya ha iya kalugaringon: ‘Iini ako nalingkod usa nga rayna! Diri ako balo, waray ako mahibaro hin kabidoan!’ 8Tungod hini magsusunodsunod hin pag-abot sulod hin usa ka adlaw in mga peste— an sakit, kabidoan, ngan gutom. Ngan pagsusunogon hiya, kay gamhananan Ginoo nga Dyos nga naghuhukom ha iya.” 9Magtatangis ngan magngunguyngoy an kahadian han tuna nga nakaangbit han iya maghilas nga kalaw-ayan, kon hikit-an na nira an aso han kalayo nga nakaugtang han syudad. 10Pinmahirayo hira kaupay kay nahadlok hira hin pakigsaro han iya mga gin-aantos. Nasiring hira, “Hin kamakaharadlok! Hin kamakalilisang! Ini nga bantogan nga gamhanan nga syudad han Babilonia! Sulod la hin usa ka oras naugtang ka ngan amo ini an sirot ha imo!” 11Nagtatangis ngan nagmamasurub-on liwat tungod ha iya an mga negosyante ha tuna kay waray naman napalit han ira mga baligya; 12waray na napalit han ira bulawan, salapi, mga mahal nga bato, ngan mga perlas; han ira mga baligya nga lino, mga tela nga granate, sida, ngan eskarlata; han ngatanan nga de klasi nga kahoy ngan an mga hinimo hin marpil ngan mahal nga kahoy, hin tumbaga, puthaw, ug marmol; 13han mga kanila, panakot, kamangyan, mira ug insyenso; bino ug lana, harina ug trigo, mga baka ngan mga karnero, mga kabayo ngan mga karuwahe, mga oripon ngan bisan pa ngani an kinabuhi hin tawo. 14Nasiring ha iya an mga negosyante: “An ngatanan nga mag-upay nga mga butang nga imo ginhingyap naanaw na ngan an ngatanan nga imo manggad ngan pagkamatahom nagpapas na ngan diri na liwat nimo ini hiaagian!” 15An mga negosyante nga nagriko dida hito nga syudad mapahirayo kay nahahadlok hira hin pakigsaro han iya mga gin-aantos. Magtatangis ngan magmamasulob-on hira, 16ngan masiring: “Hin kamakaharadlok! Hin kamakalilisang an nahinabo hini nga bantogan nga syudad! Nahi-ara hiya hin pagbado hin lino, granate, ngan eskarlata, ngan hin pagsabong hin mga bulawan, mga alahas ngan mga perlas! 17Ngan sulod la hin usa ka oras nawarayan hiya han iya mga manggad!” An ngatanan nga mga kapitan hin mga barko ngan an mga pasahero, an mga tripulante, ngan an ngatanan nga an panginabuhi aada ha dagat nagpahirayo ha iya, 18ngan ginmoliat hira han pakakita nira han aso nga tikang han kalayo nga nakaugtang ha iya: “Waray pa gud syudad nga nakatupong ngada yana hini nga bantogan nga syudad!” 19Ginsaborakan nira hin tapotapo na ira mga ulo, nagtangis ngan nagmasurob-on hira ngan nagsiring, “Hin kamakaharadlok! Hin kamakalilisang han nahinabo hini nga bantogan nga syudad! Amo hiya an syudad diin nagriko tungod han iya manggad an ngatanan nga may-ada barko nga nabiyahe ha kadagatan! Ngan sulod la hin usa ka oras nawarayan hiya han ngatanan!” 20Pagkalipay, langit, kay napuo na hiya! Pagkalipay, mga tawo han Dyos, ngan mga apostoles ngan mga manaragna! Kay ginhukman ha karat-an hiya han Dyos tungod han iya ginbuhat ha iyo! 21Niyan may-ada usa nga kusgan nga anghel nga pinmurot hin bato nga sugad kadako hin dako nga gilingan nga bato, ngan iginlabog ngadto ha dagat ngan sumiring, “Sugad hini an makalilisang nga pagkapukan han bantogan nga syudad han Babilonia, ngan diri nagud hiya hikit-an. 22Diri na gud hibabatian dida ha imo an tukar han mga arpa, mga plawta, mga trompeta ngan an kanta han mga tawo! Waray nagud hikikit-an dida ha imo nga paratrabaho hin bisan ano nga buruhaton; ngan diri na gud hibabatian an aringasa han gilingan nga bato! 23Diri na gud hikikit-an ha imo an kapawa hin suga; diri na gud hibabatian ha imo an mga tingog han karaslon nga babaye ngan lalake. An imo mga negosyante amo an labi kagamhanan ha bug-os nga kalibutan, ngan ginlimbongan mo an ngatanan nga mga katawhan han kalibutan, pinaagi han imo diri matuod nga salamangka!” 24Ginsirotan an Babilonia tungod kay nahiagian ha sakob han syudad an dugo han mga manaragna, ngan han mga magtinuohon han Dyos; tinuod, an dugo hadton ngatanan nga pinanmatay dinhe ha tuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\