GINPADAYAG 19

1Kahuman hini hinbatian ko in dako nga tunog nga sugad hin aringasa hin damo nga mga tawo didto ha langit, nga nasiring, “Dayawon an Dyos! Kanan Dyos an katalwasan, an himaya, ngan an gahom! 2Matuod ngan matadong an iya mga paghukom! Ginhukman niya ha karat-an an babaye nga maraot an bantog nga nakakadarahig han tuna pinaagi han iya maghilas nga kalaw-ayan. Ginsirotan hiya han Dyos kay iya ginpamatay an iya mga surugoon.” 3Ginmoliat na liwat hira, “Dayawon an Dyos! An aso tikang han nagdidilaab nga kalayo nga nakaugtang han bantogan nga syudad nagtitipaigbaw ha kadayonan!” 4An baynte kuatro nga mga katigurangan ngan an upat nga buhi nga mga binuhat nanhapa ngan nagsingba han Dyos nga nalingkod dida han trono, ngan nasiring, “Amen! Dayawon an Dyos!” 5Ngan tikang han trono hinbatian in tingog, nga nasiring: “Dayawon an aton Dyos, kamo ngatanan nga iya mga surugoon, ngan an ngatanan nga mga tawo, dagko ngan gudti, nga may-ada pagtahod ha iya!” 6Ngan hinbatian ko in sugad hin damo nga mga tawo, sugad han haganas hin makusog nga busay, sugad hin mga dinaguhob hin dalugdog. Hinbatian ko hira nga nasiring, “Dayawon an Dyos! Kay Hadi an Ginoo, nga aton Dyos nga Labi Kamakagarahum! 7Pagrayhak ngan pagkalipay kita; dayawon ta an iya pagkagamhanan! Kay inmabot na an takna han pagkasal han Kordero, ngan andam na an iya pangarasaw-on. 8Gintagan na hiya hin limpyo ngan mainggat nga lino nga bado.” (An mainggat nga bado amo an mag-upay nga binuhatan han mga magtinuohon han Dyos.) 9Niyan nagsiring ha akon an anghel, “Igsurat ini: Palaran adton mga gindapit ngadto han kombite han kasal han Kordero.” Ngan iginsumpay pa han anghel, “Amo ini an matuod nga mga pulong han Dyos.” 10Hinmapa ako ha iya tiilan hin pagsingba ha iya, kundi nagsiring hiya ha akon, “Ayaw pagbuhata ito! Usa la ako nga imo igkasi surugoon ngan han imo kabugtoan, adton natoo han kamatuoran nga iginpadayag ni Jesus. Pagsingba kamo han Dyos!” Kay an kamatuoran nga ginpadayag ni Jesus amo an nag-aghat han mga manaragna. 11Niyan hinkit-an ko nga nabuksan an langit, ngan nakadto in busag nga kabayo. Matinumanon nga Matuod an ngaran han nasakay hini; an iya katadongan amo an naghuhukom ngan nakikig-away. 12An iya mga mata sugad hin nagdidilaab nga kalayo, ngan damo an mga korona ha iya ulo. May-ada ngaran nga nahisurat dida ha iya, kundi hiya la an maaram hini nga ngaran. 13Luob hin dugo an iya hilawig nga bado. “An Pulong han Dyos” amo an iya ngaran. 14Masunod ha iya an mga kasondalohan han langit, nga nakakasakay hin busag nga mga kabayo, ngan nakakabado hin limpyo ngan mabusag nga lino. 15Ginmuwa ha iya baba in matarom nga espada, nga amo an iya gagamiton hin pakadaog han mga kanasoran. Maghahadi hiya hin masigpit ha ira, ngan pagpupug-on niya an bino dida han piriihan han makalilisang nga kapungot han Dyos nga Labi Kamakagarahum. 16Dida han iya bado nga hilawig ngan dida han iya paa nahisurat an ngaran: “Hadi han mga hadi ngan Ginoo han mga ginoo.” 17Ngan hinkit-an ko in anghel nga natukdaw didto han adlaw. Ginmoliat hiya ngadto han ngatanan nga katamsihan nga nagkakalupad ha kahanginan: “Pakadi, ngan pag-urosa kamo para han dako nga kombite han Dyos! 18Pakadi, ngan kaon kamo han unod han mga kahadian, mga puno han kasondalohan, ngan mga sondalo, han unod han mga kabayo ngan han mga nasakay ha ira, han unod han ngatanan nga mga tawo, oripon ngan talwas, dagko ngan gudti!” 19Ngan hinkit-an ko an mapintas nga mananap ngan an kahadian han tuna, ngan han ira kasondalohan, nga nag-urosa hin pakig-away kontra han nasakay han kabayo ngan han iya kasondalohan. 20Ginpriso an mapintas nga mananap upod an diri matuod nga manaragna nga nagbuhat hin mga milagro ha atubangan han mananap. (Pinaagi hini mga milagro, ginlipat niya adton may-ada tigaman han mapintas nga mananap ngan adton nagsingba han ladawan han mananap.) Iginlabog nga buhi an mapintas nga mananap ngan an diri matuod nga manaragna ngadto han linaw hin kalayo nga naglalaga hin asufre. 21An ira kasondalohan pinanmatay pinaagi han espada nga naguwa han baba han usa nga nasakay han kabayo, ngan an ngatanan nga katamsihan nagpatakas hin pagkaon han ira mga unod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\