GINPADAYAG 2

1“Isurat ini ngadto han anghel han singbahan ha Efeso: “Amo ini an tugon tikang ha iya nga nakapot han pito nga mga bitoon ha iya tuo nga kamot, ngan naglalakat ha butnga han pito nga mga bulawan nga burutangan hin suga. 2Maaram ako han imo ginbuhat; maaram ako han pagkamakuri han imo pagkabudlay, ngan han imo kamailobon. Maaram ako nga nadiri ka han mga magraot nga tawo, ngan imo ginsarihan adton mga napaka apostol, ngan imo hinsabutan nga mga buwaon ngay-an hira. 3Mailobon ka, nag-aantos ka hin mga kakurian tungod ha akon, ngan waray ka palupig. 4Kundi iini an akon dinidirian ha imo: diri ka na yana nahigugma ha akon sugad han syahan mo nga paghigugma ha akon. 5Pamalandong daw kon ano kahitaas an imo nahulogan! Bayai an imo mga sala ngan balika an imo mga ginbuhat hadto. Kon diri mo bayaan an imo mga sala, mapakada ako ha imo ngan kukuhaon ko an imo burutangan hin suga ha iya hinmumutangan. 6Kundi iini liwat in maupay dida ha imo: gindumtan mo an mga ginbuhat han mga Nicolaitano, sugad han akon pagdumot han ira ginbuhat. 7“Sanglit kon may-ada ka durunggan, pamati han igsisiring han Espiritu ngadto han mga singbahan! “Adton makakapot han pagdarag-an ihahatag ko an katungod hin pagkaon han bunga han kahoy han kinabuhi nga gintanom didto han Tanaman han Dyos. 8“Isurat ini ngadto han anghel han singbahan ha Smirna: “Amo ini an tugon tikang ha iya nga amo an syahan ngan an kataposan, nga namatay ngan nabuhi liwat. 9Maaram ako han imo mga kasamokan; maaram ako nga kablas ka, kundi ha pagkatinuod, riko ka! Maaram ako han mga magraot nga butang nga iginbutang-butang ha imo hadton mga tawo nga napaka Judiyo; kan Satanas ini hugpo hira. 10Ayaw kahadlok han bisan ano nga imo pag-aantoson. Pamati! Pagsasarihan ka han Yawa pinaagi hin pagpriso ha imo, ngan mag-aantos ka sulod hin napulo ka adlaw. Sarig ha akon bisan kon unongan mo han imo kinabuhi, nga ihahatag ko ha imo an upa han pagdarag-an nga amo an kinabuhi. 11“Kon may-ada ka durunggan, pamati han igsisiring han Espiritu ngadto han mga singbahan! “Adton makakapot han pagdarag-an diri na mahiaagom han ikaduha nga kamatayon. 12“Isurat ini ngadto han anghel han singbahan ha Pergamo: “Amo ini an tugon tikang ha iya nga may-ada matarom nga espada nga paluyo an katadman. 13Maaram ako kon diin ka pag-uokoy; aadto ka han dapit nga hinmumutangan han trono ni Satanas. Inmunong ka ha akon ngan waray mo bayai an imo pagtoo ha akon, bisan ha panahon han pagpataya kan Antipas, an akon matapod nga saksi, didto han inuokyan ni Satanas. 14Kundi may-ada ko dinidirian ha imo: may-ada dida ha imo nagsusunod han pagturon-an ni Balaam nga nagtutdo kan Balak hin pagdara han mga tawo han Israel ngadto hin pagbuhat hin sala, pinaagi hin pagpakaon hadton mga iginhalad ngadto han mga diyosdiyos, ngan pinaagi hin pagbuhat hin mga kalaw-ayan ha lawas. 15May-ada pipira liwat dida ha imo nga nagsusunod han pagturon-an han mga Nicolaitano. 16Sanglit, bayai na yana an imo mga sala! Kon diri ka bumaya, ha gilayon mapakada ako ha imo ngan makikig-away ako ha ira nga magamit ako han espada nga naguwa ha akon baba. 17“Kon may-ada ka durunggan, pamati han igsisiring han Espiritu ngadto han mga singbahan! “Adton makakapot han pagdarag-an ihahatag ko an tinago nga mana. Ihahatag ko liwat an busag nga bato diin isinurat in bag-o nga ngaran nga waray maaram labot han makarawat hini. 18“Isurat ini ngadto han anghel han singbahan ha Tiatira: “Amo ini an tugon tikang han Anak han Dyos, kanay mga mata nagdidingga sugad hin kalayo, kanay mga tiil masinaw sugad hin ginpainggat nga tumbaga. 19Maaram ako han imo ginbubuhat. Maaram ako han imo gugma, han imo pagtapod, han imo pag-alagad, nga han imo pag-ilob. Maaram ako nga labaw pa an imo pagpinangusog yana kay ha una nga panahon. 20Kundi amo ini an dinidirian ko ha imo: pinasagdan mo la ito nga babaye, hi Jezebel, nga napaka surugoon han Dyos. Gintutdoan niya an akon mga surugoon hin pagbuhat hin mga maghilas nga kalaw-ayan ha lawas ngan hin pagkaon hadton mga iginhalad ngadto han mga diyosdiyos. 21Tinagan ko hiya hin panahon hin pagbasol han iya mga sala, kundi diri niya karuyag bumaya han maraot niya nga buhat. 22Sanglit, ipupusdak ko ha higdaan hiya ngan adton mga nakighilawas ha iya diin pakukurian ko hira hin makalilisang nga mga pag-antos. Tutumanon ko ini yana, labot kon magbasol hira han mga magraot ngan mga butang nga ira ginbuhat ha iya. 23Papatayon ko liwat adton mga sumusunod ha iya, ngan an ngatanan nga mga singbahan makakasabot nga amo ako an nakakatugkad han mga panhunahuna nga mga ungara han tagsatagsa nga tawo. Babaloson ko an kada usa ha iyo sumala han iya nabuhat. 24“Kundi an iba ha iyo dida ha Tiatira waray magsunod hini nga mga magraot nga pagturon-an; waray niyo hibaroi an sinisiring han iba nga ‘makuri matugkad nga mga tinago ni Satanas.’ Nasiring ako ha imo nga diri ko na dudugangan an imo yana ginpapas-an. 25Kundi kapti hin maupay an aada na ha imo, tubtob han akon pag-abot. 26- 28Adton makakapot han pagdarag-an ngan magpadayon hin pagtuman han akon karuyag igpabuhat tubtob ha kataposan, ihahatag ko ha ira an amo ngahaw nga kagamhanan nga akon nakarawat tikang han akon Amay: ihahatag ko ha ira an gahom hin paghadi han mga nasod. Maghahadi hira hin masigpit gayod, ngan dudugmokon nira sugad hin pagbuong hin mga daba. Ihahatag ko ha ira an bitoon ha kaagahon. 29“Kon may-ada ka durunggan, pamati han igsisiring han Espiritu ngadto han mga singbahan!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\