GINPADAYAG 20

1Niyan hinkit-an ko in usa nga anghel nga nalusad tikang ha langit nga nakakakapot han yawi han kaniladman ngan hin mabug-at nga kadena. 2Gindakop niya an dragon, adton kadaan nga dako nga halas nga amo an Yawa, o Satanas, ngan ginkadenahan hiya sulod hin usa ka yukot ka tuig. 3Iginlabog hiya han anghel ngadto han kahiladman, gintrangkahan ngan ginsilyohan ini, basi diri na gud hiya makaglimbong han mga nasod, tubtob nga matapos an usa ka yukot ka tuig. Kahuman, bubuhian hiya hin madaliay. 4Niyan hinkit-an ko in mga trono, ngan adton mga nalingkod hini nga mga trono tinagan hin gahom hin paghukom. Hinkit-an ko liwat an mga kalag hadton mga pinanmatay tungod nga iginpasangyaw nira an kamatuoran nga ginpadayag ni Jesus ngan an pulong han Dyos. Waray ini hira magsingba han mapintas nga mananap, o han ladawan hini, o kumarawat han tigaman han mapintas nga mananap ha ira mga agtang o mga kamot. Nagkababanhaw hira ngan naghadi upod kan Cristo sulod hin usa ka yukot ka tuig. 5(An iba han mga minatay waray mabanhaw tubtob han katapos han usa ka yukot ka tuig.) Amo ini an syahan nga pagkabanhaw. 6Malipayon ngan palaran gud adton nahiupod dida hini nga syahan nga pagkabanhaw. Waray na gahom ha ira an ikaduha nga kamatayon; mahihimo hira nga kapadian han Dyos ngan ni Cristo, ngan maghahadi hira upod ha iya sulod hin usa ka yukot ka tuig. 7Kahuman han usa ka yukot ka tuig, bubuhian hi Satanas tikang han iya prisohan, 8ngan magawas hiya hin paglimbong ha mga nasod nga nagsasarang ha bug-os nga kalibutan, nga amo hira Gog ug Magog. Paguusahon hira hin pagdara ni Satanas ngadto ha pag-awayan, ngan sugad hira ka damo han kabadsan ha baybayon. 9Ginlukop nira an bug-os nga tuna ngan gin-alirongan nira an mga kampo han mga magtinuohon han Dyos ngan an syudad nga iya hinigugma. Kundi may-ada kalayo nga linmusad tikang ha langit ngan gin-ugtang hira. 10Ngan an Yawa nga naglimbong ha ira iginlabog ngadto han linaw han kalayo ug asufre, diin iginlabog na an mapintas nga mananap ngan an diri matuod nga manaragna, ngan pagsasakiton hira didto adlaw gab-i dayon nga mga katuigan. 11Ngan hinkit-an ko in dako ngan mabusag nga trono ngan an nalingkod dida han trono. Pinmahirayo an tuna ug an langit ha iya atubangan, ngan waray na hira hikit-i. 12Ngan hinkit-an ko an mga minatay, dagko ngan gudti, nga nanunukdaw ha atubangan han trono. Ginbuksan in mga basahan nga ginbuksan liwat in usa nga basahan, nga amo an basahan han mga buhi. An mga minatay ginhukman sumala han ira mga ginbuhat nga nahisurat dida han mga basahan. 13Niyan igintubyan han dagat, han kamatayon, ngan han gin-uokyan han mga minatay an mga minatay nga nakada ha ira. Ngan ginhukman an ngatanan sumala han ira mga binuhatan. 14Ngan iginlabog an kamatayon ngan an gin-uokyan han mga minatay ngadto han linaw han kalayo. (Ini nga linaw han kalayo amo ini an ikaduha nga kamatayon.) 15An ngatanan nga waray mahisurat an ira ngaran dida han basahan han mga buhi iginlabog ngadto han linaw han kalayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\