GINPADAYAG 21

1Ngan hinkit-an ko in bag-o nga langit ngan bag-o nga tuna. An syahan nga langit ngan an syahan nga tuna nawara, ngan naanaw an dagat. 2Hinkit-an ko an Baraan nga Syudad, an bag-o nga Jerusalem, nakunsad ha langit tikang sa Dyos, andam sugad hin karaslon nga babaye, binistihan ngan andam na gud hin pagtapo han iya bana. 3Hinbatian ko in dako nga tingog tikang han trono, “Yana, an Dyos mag-uokoy dinhe han mga tawo. Mag-uokoy hiya upod ha ira ngan mahihimo hira nga iya mga tawo. An Dyos ngahaw maaada ha ira ngan Dyos hira nira. 4Papahiron niya an ngatanan nga mga luha ha ira mga mata. Waray na kamatayon, waray na kasubo, pagtangis, o kabidoan. Naanaw na an daan nga mga butang.” 5Niyan nagsiring an nalingkod ha trono, “Ngan yana babag-ohon ko an ngatanan!” Ngan nagsiring pa hiya ha akon, “Igsurat ini, tungod kay matuod ngan katataporan ini nga mga pulong.” 6Ngan nagsiring hiya, “Nahuman na! Amo ako an syahan ngan an orhe an tinikangan ngan an katapusan. Ha iya nga inuuhaw, ihahatag ko an katungod hin pakainom tikang han burabod han tubig han kinabuhi hin diri hiya mabayad. 7Adton makakapot han pagdarag-an makarawat hini ha akon. Ako an iya Dyos ngan hiya an akon anak. 8Kundi adton mga magtalaw, mga maglingo, mga makimalaw-ay, mga parapamatay, mga maghilas, mga salamangkero, mga nagsisingba hin mga diyosdiyos, ngan an mga buwaon—an dapit nga angay ha ira amo an linaw nga naglalaga hin kalayo ug asufre, nga amo an ikaduha nga kamatayon.” 9Usa han pito nga mga anghel nga may pito nga mga surudlan nga puno han pito nga katapusan nga mga peste, dinmaop ha akon ngan nagsiring, “Pakadi, ngan ipakikita ko ha imo an karaslon nga babaye, nga asawa han Kordero.” 10Ginbut-an ako han Espiritu, ngan gindara ako han anghel ngadto ha pungkay hin hitaas hin duro nga bukid. Iginpakita niya ha akon an Jerusalem, an Baraan nga Syudad nga nakunsad ha langit tikang sa Dyos, 11nga nasilaw han himaya han Dyos. Naranggat an syudad sugad hin mahal nga bato nga haspe, matin-aw sugad hin kristal. 12May-ada ito hitaas ngan madakmol nga pader, nga may-ada dose nga mga ganghaan, ngan an tagsa nga ganghaan may-ada tinaporan nga anghel. Dida han mga ganghaan nahisurat an mga ngaran han dose nga mga tribo han Israel. 13Ha kada bayhon may-ada tulo nga ganghaan: tulo ha sinirangan tulo ha salatan, tulo ha amihan, ngan tulo ha katundan. 14An pader han syudad natindog ha bawbaw hin dose nga mga patukoranan nga bato, diin nahisurat an dose nga ngaran han mga apostoles han Kordero. 15An anghel nga nagyakan ha akon may-ada bulawan nga isurukol nga kahoy, nga ginagamit hin pagsukol han syudad, han iya mga ganghaan ngan han iya mga pader. 16Kwadrado gud an syudad, kay an iya kahiluag amo man an kahilaba. Ginsukol han anghel an syudad han iya isurukol: duha ka yukot ug upat ka gatos ka kilometro an kahilaba, an kahiluag, ngan an kahitaas. 17Ginsukol liwat han anghel an pader, ngan duha ka gatos ug napulog-unom ka pye an kahitaas, sumala han isurukol nga ginggamit niya. 18Haspe an mga bato han pader, ngan an syudad hinimo hin puraw gud nga bulawan ngan matin-aw sugad hin salaming. 19An patukoranan nga mga bato han pader inadurnohan han magkadirudilain nga mahal nga mga bato. Haspe an syahan nga patukoran, sapiro an ikaduha, agata an ikatulo, esmeralda an ikaupat, 20unise an ikalima, kornalina an ika-unom, krisulito an ikapito, birilo an ikawalo, tupasyo an ikasiyam, krisopraso an ikanapulo, hasinto an ika-onse, ngan amatista an ikadose. 21An dose nga mga ganghaan hinimo hin perlas, an tagsa nga ganghaan hinimo hin usa nga unay nga perlas. Puraw gud nga bulawan an kalsada han syudad ngan masilhag sugad hin salaming. 22Waray ako hinkit-an nga templo ha sakob han syudad kay an Templo amo an Ginoo nga Dyos nga Labi Kamakagarahum ngan an Kordero. 23An syudad waray pagkinahanglan han adlaw o han bulan nga makapawa ha iya, tungod kay an himaya han Dyos amo an nahatag hin kapawa ngan an Kordero amo an suga. 24An mga tawo han kalibutan maglalakat dida han iya kapawa, ngan an kahadian han tuna magdadara han ira mga manggad ngada ha iya. 25An mga ganghaan han syudad bukas ha bug-os nga adlaw; diri gud magsasada tungod kay waray na gab-i didto. 26An bantog ngan an manggad han mga nasod pagdadad-on ngadto han syudad. 27Kundi diri makakasulod han syudad an diri putli ngan adton magbuhat hin maka-aalo nga mga butang, ngan adton mga buwaon. Adton mga tawo kanay ngaran nahisurat dida han kanan Kordero basahan han mga buhi amo la an makakasulod han syudad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\