GINPADAYAG 22

1Ginpakita ha akon han anghel an salog han tubig han kinabuhi, matin-aw sugad hin salaming, ngan natikang ha trono han Dyos ngan han Kordero, 2ngan naawas ha butnga han kalsada han syudad. Ha kada ligid han salog nakada an kahoy han kinabuhi, nga nabunga makakadose ikinatuig, makakausa kada bulan; ngan an iya mga dahon tambal para han mga nasod. 3Waray hiaagian ha sakob han syudad in bisan ano nga pinanhihimaraot han Dyos. An trono han Dyos ngan han Kordero aada ha sakob han syudad ngan an iya mga surugoon magsisingba ha iya. 4Igkakaasdang hira ha ira, ngan an iya ngaran ipapatik ha ira mga agtang. 5Waray na gab-i, ngan diri na hira mag-kikinahanglan hin mga suga o han kalamrag han adlaw, kay an Ginoo nga Dyos amo an ira kapawa, ngan maghahadi hira ha kadayonan. 6Niyan nagsiring ha akon an anghel, “Ini nga mga pulong matuod ngan katataporan. Ngan an Ginoo nga Dyos nga nahatag han iya Espiritu ngadto han mga manaragna, nagpadara han iya anghel hin pagpasabot han iya mga surogoon kon ano in mahinanabo ha diri maiha nga panahon.” 7“Pamati!” nasiring hi Jesus, “Maabot ako dayon! Palaran adton mga magsusugot han mga pulong han mga tiarabot nga mga butang dida hini nga basahan!”. 8Ako, hi Juan, nakabati ngan nakakita, hini ngatanan nga mga butang. Kahuman ko la pakabati ngan pakakita hini ngatanan, hinmapa ako ha tiilan han anghel nga nagpakita ha akon hini nga mga butang. Naipagsiringba na ako ha iya, 9lugaring ginsiring ako niya, “Ayaw pagbuhata ito! Usa la ako nga igkasi surugoon nimo ngan han imo mga kabugtoan, an mga manaragna, ngan an ngatanan nga nagsusugot han mga pulong dida hini nga basahan. Pagsingba han Dyos!” 10Ngan nagsiring hiya ha akon, “Inin mga pulong mahitungod han tiarabot nga mga butang kinahanglan ipadayag nimo kay hirani na an takna nga mahinanabo ini. 11Adton mga maraot in buhat, kinahanglan magpadayon hin kamaraot; adton mahugaw an buhat, kinahanglan magpadayon hin kamahugaw; adton maupay in buhat, kinahanglan magpadayon hin kama-upay; ngan adton santos in kinabuhi, magpadayon hin kasantos.” 12“Pamati!” nasiring hi Jesus. “Maabot ako dayon! Dadad-on ko an mga balos nga akon ihahatag ha kada tagsa sumala han iya ginbuhat. 13Amo ako an syahan ngan an orhe, an tinikangan ngan an katapusan.” 14Palaran adton maglimpyo han ira higlawig nga mga bado, basi may-ada nira katungod hin pagkaon han bunga tikang han kahoy han kinabuhi, ngan hin pagsulod han syudad. 15Kundi ha gawas ha syudad aadto an mga nagbubuhat hin maghilas nga kalaw-ayan ngan adton mga diwatero, adton mga maglaw-ay, mga parapamatay, adton nagsisingba hin mga diyosdiyos, ngan adton mga buwaon ha pulong ngan ha buhat. 16“Ako, hi Jesus, nagpadara han akon anghel hin pagpasangyaw hini nga mga butang ngadto ha iya dida ha mga singbahan. Tulin ako han panimalay ni David; ako amo an mapawa nga bitoon ha kaagahon.” 17Masiring an Espiritu ngan an karaslon nga babaye, “Pakadi!” An ngatanan nga makabati hini kinahanglan nga magsiring liwat, “Pakadi!” Pakadi, an bisan hin-o nga inuuhaw; karawta, sugad nga hatag, an tubig han kinabuhi, an bisan hin-o nga naruruyag hini. 18Ako, hi Juan, nagpapahimangno han tagsatagsa ha iyo nga makakabati han panagna nga mga pulong dida hini nga basahan: kon may-ada ha iyo magdugang hin bisan ano hini nga mga pulong, dudugangan liwat han Dyos an iya sirot han mga peste nga ginsumat dida hini nga basahan. 19Kon may-ada mag-iban han panagna nga mga pulong hini nga basahan, kukuhaon liwat han Dyos ha iya an iya bahin han bunga han kahoy han kinabuhi, ngan han Baraan nga Syudad, nga iginsusumat dinhe hini nga basahan. 20Adton nahatag han iya madig-on nga pagpamatuod hini ngatanan nasiring, “Tinuod gud man! Maabot ako dayon!” Matuman kunta. Pakanhi, Ginoo Jesus! 21Maada unta ha tagsatagsa ha iyo an grasya han Ginoo Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\