GINPADAYAG 3

1“Isurat ini ngadto han anghel han singbahan ha Sardis: “Amo ini an tugon tikang ha iya nga may-ada pito nga espiritu han Dyos ngan pito nga mga bitoon. Maaram ako han imo ginbubuhat. Maaram ako nga nahibantog ka nga buhi ka bisan kon ha pagkatinuod patay ka na! 2Sanglit panmuhaypuhay ngan pakusga an nahibibilin pa dida ha imo, basi diri mahinayon ka hin kamatay. Kay hinsabotan ko nga an imo mga ginbuhat diri pa hingpit ha atubangan han Dyos. 3Panumdom han igintutdo ha imo ngan han imo hinbatian. Pagsunda ini ngan bayai an imo mga sala. Kon diri ka magmata, mapakada ako sugad hin kawatan, ngan diri ka ngani masabot han takna han akon pag-abot. 4Kundi an iba ha iyo dida ha Sardis waray magdum-it han ira mga bado. Maupod kamo ha akon ngan magsusul-ot kamo hin busag nga bado, tungod kay mga takos man kamo. 5Adton makakapot han pagdarag-an magsusul-ot hin sugad hini nga busag nga bado ngan diri ko paparaon an ira mga ngaran didto han basahan han mga buhi. Ha atubangan han akon Amay ngan han iya mga anghel ipapasangyaw ko ha dayag nga hira akon mga sakop. 6“Kon may-ada ka durunggan, pamati han igsisiring han Espiritu ngadto han mga singbahan. 7“Isurat ini ngadto han anghel han singbahan ha Filadelfia: “Amo ini an tugon tikang ha iya nga baraan ngan matuod. Nakapot hiya han yawi ni David, ngan kon mag-abre hiya hin porta, waray gud makakasada, ngan kon sadhan niya, waray na makakaabre. 8Maaram ako han imo ginbubuhat; maaram ako nga may-ada ka gutiay nga gahom; nagsunod ka han akon pagturon-an ngan tinmapod ka ha akon. Nag-abre ako hin porta ha imo atubangan nga diri masasadhan hin iba. 9Adto nga hugpo nga sakop ni Satanas, adto nga mga buwaon nga napaka Judiyo, pakakadaon ko hira ha imo atubangan ngan paluludhon ko hira ha imo tiilan. Makakasabot hira nga nahigugma ako ha imo. 10Tungod kay gintipigan mo man an akon sugo hin pag-ilob, akon ta liwat ikaw pananalipdan ha panahon han kasamokan nga maabot nganhi ha kalibutan ha pagsori han mga tawo dinhe ha tuna. 11Ha diri maiha mapakada ako. Bantayi hin maupay an imo mga butang, basi waray makaagaw ha imo han upa han imo pagdarag-an. 12Adton makadaog hihimoon ko nga harigi dida han templo han akon Dyos ngan diri gud hiya mabaya tubtob ha kataposan. Igsusurat ko dida ha iya an ngaran han akon Dyos ngan an ngaran han syudad han akon Dyos, an bag-o nga Jerusalem nga malusad tikang ha langit, tikang han akon Dyos. Igsusurat ko liwat dida ha iya an akon bag-o nga ngaran. 13“Kon may-ada ka durungan, pamati han igsisiring han Espiritu ngadto han mga singbahan. 14“Isurat ini ngadto han anghel han singbahan ha Laodicea: “Amo ini an tugon tikang han Amen, an kasasarigan ngan matuod nga saksi, nga amo an tikangan han ngatanan nga ginhimo han Dyos. 15Maaram ako han imo ginbuhat; maaram ako nga diri ka mahagkot, diri ka man liwat mapaso. Karuyag ko unta nga mahagkot o mapaso ka la. 16Kundi tungod nga palabanhod ka manla, diri mapaso ngan diri liwat mahagkot, ibubugok ko ikaw! 17Nasiring ka, ‘Riko ako ngan maupay iton akon kamutangan; may-ada ko han ngatanan nga ginkikinahanglan.’ Kundi diri ka maaram han imo makalolooy ngan makapapaid nga kamutangan! Kablas, hubo, ngan buta ka. 18Nagsasagdon ako ha imo nga pumalit ka ha akon hin bulawan, puraw gud nga bulawan, basi magriko ka. Palit liwat hin busag nga panapton nga igbabado mo ngan igtatabon han imo makaarawod nga pagkahubo. Palit liwat hin bulong han imo mga mata basi ka makakita. 19Ginbubusaan ngan ginkakastigo ko adton akon hinihigugma. Pagmatadong ngan bayai an imo mga sala. 20Pamati! Natindog ako ha porta ngan nagtutuktok; kon may-ada makabati han akon tingog ngan mag-abre han porta, masulod ako han balay ngan makikigsaro ako ha iya, ngan matangka hiya upod ha akon. 21Adton makakapot han pagdarag-an, tatagan ko hiya han katungod hin paglingkod sapit ha akon didto han akon trono sugad nga nagmadaogon ako, ngan yana nalingkod sapit han akon Amay didto han iya trono. 22“Kon may-ada ka durunggan, pamati han igsisiring han Espiritu ngadto han mga singbahan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\