GINPADAYAG 4

1Katapos hini, nagkamay-ada ako hin lain nga panan-awon, ngan hinkit-an ko didto ha langit in binuksan nga porta. Usa nga tingog nga sugad hin tunog hin trompeta, nga hinbatian ko na hadto, in nagyakan ha akon hin pagsiring, “Saka ngadi, ngan ipakikita ko ha imo an mahinanabo kahuman hini.” 2Ha gilayon gindara ako han Espiritu. Didto ha langit may-ada trono ngan may-ada usa nga nalingkod didto han trono. 3Maranggat an iya nawong sugad han gimlat hin mga mahal nga bato nga haspe ngan kornalina, ngan ginlilibotan an trono hin balangaw nga an kolor sugad hin esmeralda. 4Palibot han trono may-ada liwat 24 nga mga trono nga linilingkoran hin 24 nga mga katigurangan nga nakakabado hin busag, ngan may-ada mga bulawan nga korona ha ira ulo. 5Tikang han trono naguwa in mga idlap hin kikidlat, mga aringasa, ngan mga daguhob hin dalugdog. Ha atubangan han trono may-ada pito nga pinaruktan nga mga sulo nga naglalaga ngan amo ini an pito nga mga espiritu han Dyos. 6Ha atubangan liwat han trono may-ada sugad hin dagat nga salaming, nga malinaw nga matin-aw sugad hin kristal. Palibot han trono, ha kada ligid hito, may-ada upat nga buhi nga mga binuhat nga lukop hin mga mata ha atubangan ngan ha talikoran. 7An syahan sugad hin liyon an panagway; an ikaduha sugad hin todo nga baka; an ikatulo may-ada nawong nga sugad hin kanan tawo; ngan an ikaupat sugad hin nalupad nga agila. 8An kada usa hini nga buhi nga mga binuhat may-ada unom nga mga pako, ngan luob ini nga mga pako hin mga mata ha bawbaw ngan ha ilarom. Adlaw gab-i waray hunong an ira pagkanta: “Santo, santo, santo, an Ginoo nga Dyos nga Labi Kamakagarahum, han naglabay, han yana, ngan han tiarabot.” 9An upat nga buhi nga mga binuhat nagkakanta hin mga kanta hin paghimaya, pagpasidungog, ngan pagpasalamat ngadto han nalingkod han trono, nga buhi ha kadayonan. Kon nagkakanta hira, 10an 24 nga mga katigurangan nahapa ha atubangan han nalingkod didto han trono, ngan nagsisingba ha iya nga buhi ha kadayonan. Ibinubutang nira an ira mga korona ha atubangan han trono ngan nasiring hira: 11“Amon Ginoo nga Dyos! Takos ka hin pagkarawat hin himaya, dungog ngan gahom. Kay gintuha mo an ngatanan nga mga butang, ngan pinaagi han imo pagbuot gintagan mo hira hin kinabuhi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\