GINPADAYAG 5

1Hinkit-an ko in linikid nga basahan nga kinakaptan han tuo nga kamot han nalingkod ha trono; sinuratan paluyo, ngan pinatikan hin pito nga mga silyo. 2Hinkit-an ko in makusog nga anghel nga nagpahibaro hin dako nga tingog, “Hin-o ba an takos magbuong han mga silyo ngan magbuklad han linikid nga basahan?” 3Kundi waray usa nga aadto ha langit, o aanhi ha tuna, o aadto ha kahiladman nga makakahimo hin pagbuklad han linikid nga basahan, ngan hin panginano kon ano an aadto ha sakob. 4Nagtangis ako hin mapait kay waray man hin-agian nga takos hin pagbuklad han linikid nga basahan ngan panginano kon ano an aadto ha sakob. 5Niyan usa han mga katigurangan nagsiring ha akon, “Ayaw pagtangis, kitaa! An liyon nga tikang han tribo ni Juda, an gamahan nga tulin ni David, amo an nakadaog ngan hiya an makakabuong han pito nga mga silyo ngan makakabuklad han linikid nga basahan.” 6Niyan hinkit-an ko in Kordero nga natukdaw ha butnga han trono, nga gin-aalirongan han upat nga buhi nga mga binuhat ngan han mga katigurangan. Baga hin patay na pagkit-on an Kordero. May-ada niya pito nga mga sungay ngan pito nga mga mata, nga amo an pito nga mga espiritu han Dyos, nga iginpadara ha bug-os nga kalibutan. 7Ginkadto han Kordero ngan ginkuha niya an linikid nga basahan nga kinakaptan han tuo nga kamot han nalingkod ha trono. 8Samtang binubuhat niya ini, an upat nga buhi nga mga binuhat ngan an 24 nga mga katigurangan nanhapa ha atubangan han Kordero. An kada usa ha ira may-ada arpa ngan mga bulawan nga surudlan hin insyenso, nga amo an mga pag-ampo han mga tawo han Dyos. 9Nagkanta hira hin bag-o nga kanta: “Takos ka hin pagbuklad han linikid nga basahan ngan pagbuong han iya mga silyo. Kay ginpatay ka, ngan tungod han imo kamatayon gintubos mo para han Dyos an mga tawo, tikang ha magkalainlain nga tribo, pinulongan, kanasoran, ngan katawhan. 10Ginhimo hira nga ginhadian hin kapadian hin pag-alagad han aton Dyos ngan maghahadi hira ha tuna.” 11Sinmiplat ako ngan akon hinbatian in yinukotyukot nga mga anghel! Natukdaw hira ngan ira ginlilibotan an trono, an upat nga buhi nga mga binuhat ngan an mga katigurangan, 12ngan nagkanta hira hin dako nga tingog: “An Kordero nga ginpatay takos kumarawat hin gahom, bahandi, kinaadman, ngan kusog, dungog, himaya, ngan pagdayaw!” 13Ngan hinbatian ko an tagsa nga binuhat didto ha langit, dinhe ha tuna, ngan didto ha kahiladman, nga didto ha dagat-an ngatanan nga buhi nga binuhat dinhe ha kalibutan—ngan nagkakanta hira: “Ha iya nga nalingkod ha trono, ngan ngadto han Kordero, magin an pagdayaw ngan dungog, himaya, ngan gahom, ha dayon nga mga katuigan!” 14Nagbaton an upat nga buhi nga mga binuhat, “Matuman kunta!” Ngan an mga katigurangan nanhapa ngan nagsingba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\