GINPADAYAG 6

1Ngan hinkit-an ko an Kordero nga nagbubuong han syahan han pito nga mga silyo, ngan akon hinbatian an usa han upat nga buhi nga mga binuhat nga nagsiring ha dako nga tingog sugad hin kanan dalugdog, “Pakadi!” 2Kinmita ako hin busag nga kabayo. An nasakay han kabayo nagdadara hin pana ngan gintagan hin korona. Linmakat hiya sugad hin usa nga nagubat basi makadaog. 3Ngan ginbuong han Kordero an ikaduha nga silyo, ngan nagsiring an ikaduha nga buhi nga binuhat, “Pakadi!” 4Lain nga kabayo nga pula in ginmawas. An nasakay hini nga kabayo tinagan hin gahom hin pakig-away dinhe ha tuna, basi an mga tawo magpaunay-unay hin pagpatay. Gintagan hiya hin dako nga espada. 5Niyan gibuong han Kordero an ikatulo nga silyo, ngan hinbatian ko an ikatulo nga buhi nga binuhat nga nasiring, “Pakadi!” Sinmiplat ako ngan hinkit-an ko in maitom nga kabayo. An nasakay hini nga kabayo nagdadara hin timbangan. 6Hinbatian ko in tingog tikang han upat nga buhi nga mga binuhat nga nagsiring, “Usa ka litro nga trigo ngan tulo ka litro nga sebada an mapapalit han usa ka adlaw nga suhol han nagtrabaho. Kundi ayaw pagpasipad-i hin pagkarag han lana hin mga olibo ug han bino han mga ubas!” 7Ngan ginbuong liwat han Kordero an ikaupat nga silyo, ngan hinbatian ko an ikaupat nga buhi nga binuhat nga nasiring, “Pakadi!” 8Tinman-aw ako, ngan hinkit-an ko in mahinayon ug duason nga kabayo. An nasakay hini nga kabayo ginngaranan “Kamatayon” ngan nasunod duok ha iya luyo an Hades. Ihinatag ha ira an ikaupat nga bahin han tuna basi patayon nira an mga tawo pinaagi hin araway, gutom, sakit, ngan mga ihalas nga kamanampan. 9Niyan ginbuong an Kordero an ikalima nga silyo ngan hinkit-an ko ha ubos han altar an mga kalag hadton mga pinanmatay tungod kay iginpasangyaw nira an pulong han Dyos ngan nagmatinumanon hira han ira pagsaksi. 10Naggoliat hira ha dako nga tingog, “Ginoo nga Labi Kamakagarahum, baraan ngan matuod! Maiha pa ba an imo paghukom ngan pagsirot han mga tawo dinhe ha tuna, tungod han pagpataya nira ha amon?” 11An kada usa ha ira tinagan hin busag nga hilaba nga bado ngan gintugon hira hin pagpahuway la anay, tubtob nga maigo na an kadamoon han ira igkasi surugoon ngan kabugtoan nga pamamatayon sugad ha ira. 12Ngan hinkit-an ko nga ginbuong han Kordero an ikaunom nga silyo. Linminog hin makusog ngan nagmadulom an adlaw sugad hin dugnit nga maitom, ngan an bulan nagmapula sugad hin dugo. 13Nagkahuglog ha tuna an mga bitoon ha langit, sugad hin hilaw pa nga mga igos nga nagkakahuglog kon binabay-og hin makusog nga hangin. 14Nawara an langit sugad hin linukot nga basahan, ngan an tagsa nga bukid ug puro nagkababalhin tikang han ira hinmumutangan. 15Nanago ha mga lungib ngan mga pangpang han kabukiran an mga hadi han tuna, an mga punoan, an mga pangulo han kasondalohan, an mga salapian ngan mga gamhanan, ngan an ngatanan nga iba nga mga tawo, oripon ug talwas. 16Ginsiring nira an kabukiran ngan kababtoan, “Tak-opi ngan tagoa kami tikang han mga mata han nalingkod han trono, ngan tikang han kapungot han Kordero! 17An makalilisang nga adlaw han ira kapungot aanhi na, ngan hin-o in makakailob hini?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\