GINPADAYAG 7

1Kahuman hini hinkit-an ko in upat nga mga anghel nga natukdaw didto han upat nga mga kanto han tuna, ngan ira ginpupugngan an upat nga mga hangin, basi mawaray na hangin nga humuyop dinhe ha tuna, dida ha dagat ngan ha mga kakahoyan. 2Ngan hinkit-an ko in lain nga anghel nga tikang ha sinirangan, dara an silyo han buhi nga Dyos. Gintawag niya ha dako nga tingog an upat nga mga anghel nga gintagan han Dyos hin gahom hin pagpuo han tuna ngan han dagat. 3Nagsiring an anghel, “Ayaw pagpasipad-i an tuna, an dagat, ug an kakahoyan, tubtob nga katigamnan namon han silyo ha ira mga agtang an mga surugoon han amon Dyos.” 4Ngan ginsumatan ako han kadamoon hadton natigamnan han silyo han Dyos dida ha ira mga agtang: syinto kuarenta y kuatro ka yukot hira ngatanan tikang han ngatanan nga mga tribo han Israel— 5napulog duha ka yukot tikang han kada tribo: napulog duha ka yukot ha tribo ni Juda; napulog duha ka yukot ha tribo ni Ruben; napulog duha ka yukot ha tribo ni Gad; 6napulog duha ka yukot ha tribo ni Aser; napulog duha ka yukot ha tribo ni Neftali; napulog duha ka yukot ha tribo ni Manases; 7napulog duha ka yukot ha tribo ni Simeon; napulog duha ka yukot ha tribo ni Levi; napulog duha ka yukot ha tribo ni Isacar; 8napulog duha ka yukot ha tribo ni Zabulon; napulog duha ka yukot ha tribo ni Jose; ngan napulog duha ka yukot na tribo ni Benjamin. 9Kahuman hini, tinman-aw ako ngan hinkit-an ko in dako nga hugpo hin mga tawo nga diri maiihap. Tikang hira ha magkalainlain nga kanasoran, tribo, pinulongan, ug katawhan. Natukdaw hira ha atubangan han trono ngan han Kordero, ngan nakakasul-ot hira hin busag nga higlawig nga bado, ngan nakakabitbit hira hin mga palwa. 10Naggoliat hira ha dako nga tingog: “An katalwasan natikang han aton Dyos nga nalingkod ha trono, ngan han Kordero!” 11Naglibot han trono an ngatanan nga mga anghel, upod an mga katigurangan, ngan an upat nga buhi nga mga binuhat. Ngan nanhapa hira ha atubangan han trono ngan nagsingba ha Dyos, 12hin pagsiring: “Amen! An pagdayaw, himaya, kinaadman, pagpasalamat, dungog, gahom, ngan kusog, kanan Dyos ini ngatanan ha dayon nga mga katuigan! Matuman kunta!” 13Nagpakiana ha akon in usa han mga katigurangan, “Hira hin-o ini nga mga tawo nga nakakasuklob hin busag nga higlawig nga mga panapton, ngan tikang hira diin?” 14Binmaton ako, “Diri ako maaram. Ikaw an maaram.” Nagsiring hira ha akon, “Amo ini an mga tawo nga nakailob han makalilisang nga pag-antos. Ginlabhan nira an ira higlawig nga mga bado ngan ginlatakan hira han dugo han Kordero, sanglit nagmabusag. 15Sanglit natukdaw hira ha atubangan han trono han Dyos ngan nag-aalagad ha iya adlaw gab-i didto han iya templo. Hiya nga nalingkod dida han trono amo an mananalipod ha ira pinaagi han iya pakig-usa ha ira. 16Diri na gud hira gugutomon o uuhawon; diri na hira mag-aantos han kapaso han adlaw o han bisan ano nga maping-it nga kapaso, 17kay an Kordero nga aada ha butnga han trono amo an ira Magmarangno ngan tutugwayan hira ngadto han mga burabod han tubig nga nahatag hin kinabuhi. Ngan papahiron han Dyos an tagsa nga luha ha ira mga mata.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\