GINPADAYAG 8

1Han pagbuonga han Kordero an ikapito nga silyo, nagmingaw didto ha langit sulod hin traynta ka minutos. 2Ngan hinkit-an ko an pito nga mga anghel nga natukdaw ha atubangan han Dyos ngan gintagan hira hin pito nga mga trompeta. 3Inmabot in lain nga anghel nga nakakadara hin bulawan nga surudlan hin insyenso, ngan tinmukdaw ha atubangan han altar. Gintagan hiya hin damo nga insyenso basi idugang han mga pag-ampo han ngatanan nga mga tawo han Dyos, ngan ihalad dida han bulawan nga altar nga nakada ha atubangan han trono. 4Tikang han mga kamot han anghel nga natindog ha atubangan han Dyos, nagtipaigbaw an aso han natutubod nga insyenso upod an mga pag-ampo han mga tawo han Dyos. 5Niyan kinuha han anghel an surudlan han insyenso, ginsudlan ini hin baga tikang han altar, ngan ihinuwad ini dida ha tuna. Naglilinti, nagdalugdog, nagki-kidlat, nga linminog. 6Niyan an pito nga mga anghel nag-andam hin pagpatunog han ira mga trompeta. 7Nagpatunog han iya trompeta na syahan nga anghel. Inmuran ha tuna hin yelo ug kalayo nga sinaktan hin dugo. Naugtang an ikatulo ka bahin han tuna, an ikatulo ka bahin han mga kakahoyan, ngan an ngatanan nga kabanwaan. 8Nagpatunog han iya trompeta an ikaduha nga anghel. Ilinabog ngadto ha kadagatan in kalayo nga sugad hin nasusunog nga dako nga bukid. Nahimo nga dugo an ikatulo ka bahin han kadagatan, 9nagkamatay an ikatulo ka bahin han buhi nga mga binuhat ha dagat, ngan nagkaguguba an ikatulo ka bahin han mga barko ha dagat. 10Nagpatunog han iya trompeta an ikatulo nga anghel. Nahulog tikang ha kalangitan in dako nga bitoon nga nagdidilaab sugad hin sulo, ngan nahiumpag dida han ikatulo ka bahin han mga salog ngan mga burabod han tubig. 11(“Kapaitan” an ngaran han bitoon.) Nagmapait an ikatulo ka bahin han tubig, ngan nagkamatay in damo nga mga tawo tungod han pag-inom nira han tubig, kay nagmapait an tubig. 12Nagpatunog han iya trompeta na ikaupat nga anghel. Naigo an ikatulo ka bahin han adlaw, an ikatulo ka bahin han bulan, ngan an ikatulo ka bahin han mga bitoon, sanglit nawara an ikatulo ka bahin han ira kapawa. Waray na kapawa sulod han ikatulo ka bahin han gab-i. 13Niyan tinman-aw ako ngan hinkit-an ko in usa nga agila nga hitaas an paglupad ha panganuron ngan hinbatian ko in dako nga tingog nga nasiring, “Kamakaharadlok! Kamakangingirhat! Kairo hadton hiabotan dinhe ha tuna kon magtunog na an mga trompeta nga kinahanglan huypon han tulo pa nga mga anghel!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\