GINPADAYAG 9

1Nagpatunog han iya trompeta na ikalima nga anghel. Hinkit-an ko in usa nga bitoon nga nahulog ha tuna tikang ha langit ngan gintagan han yawi han kahiladman han tuna. 2Gin-abrehan han bitoon an kahiladman, nga ginmawas in madakmol nga aso, sugad hin aso nga tikang hin dako nga hudno. An adlaw ngan an hangin naputos hin kasisidman tungod han aso nga tikang ha kahiladman. 3Nagkaguwa in mga duron tikang han aso ngan hinmugdon ha tuna, ngan ihinatag ha ira in gahom nga sugad han kanan mga bungad. 4Gintugon hira nga diri nira puohon an kabanwaan, an kakahoyan, ngan bisan ano nga tanom; makakahimo la hira hin pagpuo hadton mga tawo nga waray pa katigamni han silyo han Dyos ha ira mga agtang. 5Waray tugoti an mga duron hin pagpatay hini nga mga tawo, kundi hin pag-paantos la ha ira sulod hin lima ka bulan. An kasakit han ira pag-antos sugad ini han kasakit nga gin-aantos hin tawo nga tinutukob hin malara nga bungad. 6Sulod hito nga lima ka bulan maghihingyap hin kamatayon adto nga mga tawo, kundi diri nira maaangkon ito; maruruyag hira nga mamatay nala, kundi mapahirayo ha ira an kamatayon. 7An mga duron sugad pagkit-on hin mga kabayo nga andam ha pag-awayan; daw may-ada korona nga bulawan ha ira mga ulo, ngan an ira mga nawong daw nawong hin tawo. 8An ira buhok sugad hin buhok hin babaye ngan an ira mga ngipon sugad hin kanan liyon. 9An ira mga dughan tinahoban hin daw sugad hin taming nga puthaw, ngan an aringasa han ira mga pako sugad han haganas hin mga karuwahe nga ginguguyod ngadto ha pag-awayan. 10May-ada nira mga ikog ngan mga sugod nga sugad hin kanan bungad, ngan ginagamit nira ini nga mga ikog hin pagsakit han mga tawo sulod hin lima ka bulan. 11May-ada nira hadi nga nagmamangulo ha ira, usa nga anghel nga tinaporan han kahiladman. “Abaddon” an iya ngaran ha Hebreo, “Apolyon” ha Griego (“An Magpuruo” an kahulogan). 12Natapos na an syahan nga makaharadlok; kahuman hini may-ada pa masunod nga duha nga mga makaharadlok. 13Nagpatunog han iya trompeta an ikaunom nga anghel. Hinbatian ko in tingog tikang han upat nga mga kanto han altar nga bulawan ha atubangan han Dyos. 14Nagsiring an tingog ngadto han ikaunom nga anghel nga may trompeta, “Buhii an upat nga mga anghel nga ginapos didto han dako nga Salog Eufrates!” 15Ginbuhian an upat nga mga anghel nga andam para hini nga oras, adlaw, bulan, ngan tuig hin pagpatay han ikatulo ka bahin han mga tawo. 16Ginsumatan ako han kadamoon han mga dikabayo nga mga sondalo: duha ka gatos ka milyon hira ngatanan. 17Dida han akon panan-awon hinkit-an ko an mga kabayo ngan an ira mga sumarakay nga may-ada nira mga taming nga mapula sugad hin kalayo, maasol sugad hin sapiro, ngan madulaw sugad hin asufre. An mga ulo hini nga mga kabayo sugad hin kanan liyon, ngan tikang ha ira mga baba nagawas in kalayo, aso, ngan asufre. 18Napuo an ikatulo ka bahin han mga tawo pinaagi hini nga tulo nga mga peste: an kalayo, an aso, ngan an asufre nga nagawas tikang han mga baba han mga kabayo. 19Kay an gahom han mga kabayo nakada han ira mga baba ngan han ira mga ikog. An ira mga ikog sugad hin mga halas nga may mga ulo ngan amo ini an ginagamit nira hin pagtukob han mga tawo. 20An iba han mga tawo nga waray magkamatay tungod hini nga mga peste waray bumaya han ira magraot nga mga binuhatan. Nagpadayon hira hin pagsingba han mga yawa, han mga diyosdiyos nga bulawan, salapi, tumbaga, bato, ug kahoy, nga diri nakakakita, nakakabati, o nakakalakat. 21Waray liwat hira magbasol han ira mga panmatay, han ira mga salamangka, han ira maghilas nga mga kalaw-ayan, ngan han ira mga pangawat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\