ROMA 13

1Kinahanglan an ngatanan magpasakop han mga punoan han bungto kay waray pumunoan nga diri tikang sa Dyos, ngan an mga punoan yana iginpahimutang ini han Dyos. 2Adton nasupak han pamunoan yana, nasupak han kanan Dyos iginpahimutang; ngan an bisan hin-o nga magbuhat hini, pagsisirotan. 3An mga punoan diri angay kahadlokan hadton mga nagbubuhat hin maupay, kundi hadton mga nagbubuhat hin maraot. Karuyag ba nimo nga diri ka mahadlok han punoan? Buhata an maupay ngan pagdadayawon ka niya. 4Kay kanan Dyos hiya surugoon nga nagbubuhat para han imo kalugaringon nga kaupayan. Kundi kon magbuhat ka hin maraot, kahadloki hiya kay may gahom hiya hin pagkastigo. Surugoon hiya han Dyos ngan gintutuman niya an pagsirot han Dyos hadton mga nagbubuhat hin maraot. 5Tungod hini kinahanglan magsugot kamo han mga punoan—diri tungod la hin paglikay han sirot han Dyos, kundi tungod liwat han iyo konsensya. 6Amo liwat ini an hinungdan kay ano nga nabayad kamo han iyo mga buhis, kay an mga punoan nag-aalagad para han Dyos, ha ira pagtuman han ira mga katungdanan. 7Sanglit bayari niyo an iyo mga nautang ha ira; bayari hira han ngatanan nga mga buhis nga kinahanglan niyo pagbayaran, ngan tahora ngan pasidunggi niyo hira ngatanan. 8Mawaray gud kamo utang bisan kan kanay, labot la han utang hin paghigugmaay. Nakatuman na han Balaod an bisan hin-o nga nahigugma han iya igkasi—tawo. 9An ngatanan nga mga sugo nga “Diri ka manlibog; diri ka magpatay; diri ka mangawat; diri ka maipa,” ngan an iba pa nga mga sugo, natitig-ob ini dida hin usa nga sugo nga nasiring, “Higugmaon mo an imo igkasi tawo sugad ha imo ngahaw.” 10An nahigugma han iya igkasi tawo diri gud magbubuhat ha iya hin maraot. Sanglit an paghigugma amo an pagtuman han bug-os nga Balaod. 11Kinahanglan buhaton niyo ini kay maaram kamo nga inmabot na an takna nga kinahanglan magmata na kamo. Kay an takna han aton katalwasan haruharani na yana kay hadto han pagtikang ta hin pagtoo. 12Harapit na matapos an kagab-ihon, haraniay na an adlaw. Hunong na kita hin pagbuhat han mga butang han kasisidman, ngan isul-ot ta an mga hinganiban hin pakig-away dida ha kapaw-an. 13Manggawi na kita hin maupay sugad nga mga tawo nga aada ha kalamragan; waray na malaw-ay nga mga pagkalipay o paghinubog, waray na kalaw-ayan o kahugawan, waray na pag-inaragway o pangabugho. 14Kundi dad-a niyo an mga hinganiban han Ginoo Jesu-Cristo ngan ayaw na niyo pagtagda an iyo salaan nga kinaiya ngan ayaw patumani an ira mga ungara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\