ROMA 14

1Karawata niyo an tawo nga maluya an pagtoo, kundi ayaw pakiglantugi ha iya mahitungod han iya kalugaringon nga panhunahuna. 2An pagtoo hin usa ka tawo natugot ha iya hin pagkaon hin bisan ano, kundi an tawo nga maluya an pagtoo nakaon la hin utan. 3An nakaon hin bisan ano diri magtamay hadton nakaon hin utan la; ngan adton nakaon hin utan la diri man maghukom hadton nakaon hin bisan ano, kay ginkarawat man hiya han Dyos. 4Hin-o ka nga maghuhukom han surugoon han iba? An iya kalugaringon nga Agaron amo an magbubuot kon magmamainuswagon ba hiya o diri. Ngan magmamainuswagon hiya kay makakapauswag man ha iya an Ginoo. 5Nakahunahuna in usa ka tawo nga in usa nga adlaw labi ka importante kay han iba, samtang nakahunahuna in lain nga tawo nga pareho la ka importante an ngatanan nga mga adlaw. Kinahanglan magdig-on an kada usa han iya kalugaringon nga panhunahuna. 6An bisan hin-o nga nagmamahal hin usa nga adlaw nagpapasidungog han Ginoo; adton nakaon hin bisan ano nagpapasidungog han Ginoo kay nagpapasalamat hiya han Dyos tungod kan pagkaon. Adton diri nakaon hin iba nga mga karaonon nagpapasidungog liwat han Ginoo ngan nagpapasalamat hiya han Dyos. 7Waray usa ha aton nga nabubuhi ha iya la kalugaringon, waray usa ha aton nga namamatay ha iya la kalugaringon; 8kon nabubuhi o namamatay kita, tungod ito han Ginoo. Sanglit mamatay o mabuhi kita, kanan Ginoo gihapon kita. 9Namatay ngan nabanhaw liwat hi Cristo basi magin Ginoo hiya han mga buhi ngan han mga minatay. 10Sanglit ikaw nga nakaon hin utan la, kay ano nga naghuhukom ka han imo bugto? Ngan ikaw nga nakaon hin bisan ano, kay ano nga nagtatamay ka han imo bugto? Matindog kita ngatanan ha atubangan han Dyos basi paghukman kita niya. 11Kay nasiring an Kasuratan, “Samtang buhi ako, nasiring an Ginoo, maluhod an ngatanan ha akon atubangan ngan magtutug-an an ngatanan nga ako amo an Dyos.” 12Sanglit an kada usa ha aton mahatag hin kasayoran ngadto ha Dyos han iya kalugaringon. 13Sanglit undang na kita hin paghinukom han aton igkasi tawo. Lugod talinguhaon niyo ini: ayaw kamo pagbuhat hin bisan ano nga hipapakdolan han iyo bugto o makakahulog ha iya ngadto han sala. 14Tungod han akon pakig-usa han Ginoo nga Jesus, nasayod gud ako nga waray pagkaon nga mahugaw ha iya la ngahaw, kundi kon in usa ka tawo natoo nga mahugaw in usa nga pagkaon, nagmamahugaw ito para ha iya. 15Kon pagdaoton niyo an iyo bugto tungod han iyo kinakaon, an iyo ginbuhat diri tungod hin gugma. Ayaw itugot nga an pagkaon nga imo kinakaon makadaot han tawo nga naunongan ni Cristo! 16Ayaw itugot nga adton iyo gintatagad nga maupay pagtamayon han iba. 17Kay diri hiunong hin pagkaon ngan pag-inom an Ginhadian han Dyos, kundi hiunong hin pagkamatadong, kalinaw, ngan kalipay nga ihinahatag han Espiritu Santo. 18Ngan nalilipayan han Dyos ngan naruruyagan han mga tawo an bisan hin-o nga nag-aalagad kan Cristo hin sugad hini nga paagi. 19Sanglit kinahanglan dayuday talinguhaon ta an mga butang nga nagdadara hin kalinaw ngan nakakaparig-on han tagsa tagsa ha aton. 20Ayaw pagbungkaga an ginbuhat han Dyos tungod la hin pagkaon. Mahihimo kaonon an ngatanan nga pagkaon, kundi sayop an pagkaon hin bisan ano nga magigin tinikangan hin pakasala han iba. 21An angay buhaton amo an diri na la pagkaon hin karne, pag-inom hin bino, o pagbuhat hin bisan ano nga makakapasala han iyo bugto. 22Sanglit tipigi ha iyo kalugaringon ngan sa Dyos an iyo tinutoohan mahitungod hini nga butang. Malipayon an tawo nga diri naabat hin pakasala kon an iya ginbubuhat matadong para ha iya! 23Kundi kon may niya pagruhaduha mahitungod han iya kinakaon, sisirotan hiya han Dyos kon kumaon hiya, kay diri pinasikad hin pagtoo an iya buhat. Ngan sala an bisan ano nga diri pinasikad hin pagtoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\