ROMA 15

1Kita nga magdig-on an pagtoo kinahanglan bumulig hadton magluya hin pagpas-an han ira magbug-at nga mga darad-on, ngan diri magpahalipay han aton la kalugaringon. 2Lugod magpahalipay kita ngatanan han aton kabugtoan tungod han ira kaupayan, basi magmarig-on an ira pagtoo. 3Kay waray hi Cristo magpahalipay han iya la kalugaringon. Lugod, sumala han siring han Kasuratan, “An mga pagtamay nga iginyubit ha imo nahinganhi ha akon.” 4Iginsurat an ngatanan nga nahisurat ha Kasuratan hin pagtutdo ha aton, basi mamay-ada unta naton paglaom pinaagi han pagpailob ngan pagpadasig nga iginhatag ha aton han Kasuratan. 5Hinaot unta nga an Dyos nga burabod han pagpailob ngan pagpadasig, an mag-usa han iyo panhunahuna, pinaagi hin pagsunod han susbaranan ni Cristo Jesus, 6basi mag-urusa unta kamo ngatanan hin pagdayaw han Dyos nga Amay han aton Ginoo Jesu-Cristo. 7Sanglit tungod han himaya han Dyos, karawata an iyo igkasi mga magtinuohon sugad han pagkarawat ni Cristo ha iyo. 8Kay nagsusumat ako ha iyo nga nagin surugoon hi Cristo tungod han mga Judiyo pagpakita nga matinumanon an Dyos, basi an mga saad han Dyos ngadto han mga Patriyarka matuman, 9ngan basi liwat makahimo an mga Hentil hin pagdayaw han Dyos tungod han iya kalooy. Sumala han siring han Kasuratan, “Sanglit pagdadayawon ko ikaw dida han mga Hentil, magkakanta ako hin mga pagdayaw ha imo.” 10Nasiring liwat, “Paglipay kamo, mga Hentil, upod han pinili nga mga tawo han Dyos!” 11Ngan nasiring pa, “Dayawa an Ginoo, ngatanan kamo nga mga Hentil; dayawa hiya, ngatanan kamo nga mga tawo!” 12Ngan nasiring liwat hi Isaias, “Maabot in usa nga tulin ni Isai; makanhi hiya hin paghadi han mga Hentil, ngan aada ha iya an ira paglaom.” 13Pun-on unta kamo han Dyos nga burabod han paglaom, han ngatanan nga kalipay ngan kalinaw, pinaagi han iyo pagtoo ha iya, basi magpadayon hin pagtubo an iyo paglaom pinaagi han gahom han Espiritu Santo. 14Kabugtoan ko: waray ko pagruhaduha nga puno kamo hin pagkamaupay, nga puno kamo han ngatanan nga hibaro, ngan nakakahimo kamo hin pagtutdo han tagsatagsa ha iyo. 15Kundi dida hini nga surat nagmaisog ako mahitungod hin mga butang nga akon iginpahinumdom ha iyo. Nagmaisog ako tungod kay iginhatag ha akon han Dyos an talagsaon nga higayon 16hin ka surugoon ni Cristo Jesus ha pag-alagad para han mga Hentil. Nag-aalagad ako sugad hin padi hin pagwali han Maupay nga Sumat nga tikang sa Dyos, basi an mga Hentil magin halad nga kakarawaton han Dyos ngan itinubyan ha iya pinaagi han Espiritu Santo. 17Sanglit dida han pakig-usa ko kan Cristo Jesus, makakaparayaw ako han akon pag-alagad para han Dyos. 18Magmamaisog ngan maghihimangraw ako mahitungod la han mga butang nga nahimo ni Cristo pinaagi ha akon hin pagtugway han mga Hentil ha pagsugot han Dyos. Gintuman ini niya pinaagi hin mga pulong ngan mga buhat, 19pinaagi han gahom hin orosahon nga mga tigaman ngan mga milagro, ngan pinaagi han gahom han Espiritu han Dyos. Sanglit ha paglakaton ko tikang ha Jerusalem ngadto ha Ilirico, iginsangyaw ko hin hingpit an Maupay nga Sumat mahitungod kan Cristo. 20An akon dayuday nga tinguha amo an pagsangyaw han Maupay nga Sumat ha mga dapit nga waray pa hibatii hi Cristo, basi diri ako magtukod dida han patukoranan nga iginbutang na hin iba nga tawo. 21Sumala han siring han Kasuratan, “Makakakita adton waray kasumati hiunong ha iya, ngan makakasabot adton waray makabati.” 22Tungod hini waray ako hinanayon hin pagkada ha iyo. 23Kundi yana nga nahuman na an akon buruhaton didi hini nga mga dapit, ngan tungod han akon pagtalinguha hin pagduaw ha iyo sulod hin damo nga mga tuig, 24naglalaom ako nga mahihimo ko na ini yana. Karuyag ko makigkita ha iyo ha akon paghapit ha iyo tipakadto ha España, ngan iyo unta ako buligan nga mahinayon ako hin pagkadto didto katapos ko pagpahimulos hin pagduaw ha iyo hin halipot nga panahon. 25Kundi ito yana tipakadto ako ha Jerusalem hin pag-alagad han mga magtinuohon didto. 26Kay nagkasarabot an mga singbahan ha Macedonia ug Acaya hin paghatag hin mga halad ha pagbulig han mga kablas nga mga magtinuohon didto ha Jerusalem. 27Ira gud la adto nga pagkasarabot. Kundi kon baga sidngon, may-ada nira katungdanan hin pagbulig hito nga mga kablas; tungod kay nagpaangbit an mga Judiyo han ira espirituhanon nga mga kaupayan ha mga Hentil, sanglit an mga Hentil kinahanglan maggamit han ira tunan-on nga mga kaupayan hin pagbulig han mga Judiyo. 28Kon mahuman ko na ini nga buruhaton, ngan mahatag ko na ha ira an ngatanan nga kwarta nga gintirok para ha ira, mapakadto na ako ha España, ngan maduaw ako ha iyo ha akon paghapit ha iyo tipakadto. 29Kon kumada ako ha iyo, maaram ako nga maabot ako dara an bug-os nga bendisyon ni Cristo. 30Inaaghat ko kamo, kabugtoan, pinaagi han aton Ginoo Jesu-Cristo ngan pinaagi han gugma nga ihinahatag han Espiritu: duyogi ako niyo hin kinasingkasing nga pag-ampo sa Dyos para ha akon. 31Pag-ampo kamo nga mahigawas ako han mga karat-an tikang han diri mga magtinuohon ha Judea, ngan makarawat unta an akon pag-alagad ha Jerusalem, han mga magtinuohon didto. 32Sanglit mapakada ako ha iyo nga puno hin kalipay, kon amo ito an kaburot-on han Dyos, ngan magpapahimulos ako hin makalilipay nga pagduaw ha iyo. 33Maada unta ha iyo ngatanan an Dyos nga aton burabod han kamurayaw. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\