ROMA 16

1Iginpapakilala ko ha iyo hi Febe nga aton bugto nga babaye, nga nag-ataman han singbahan ha Cencrea. 2Karawata niyo hiya ha ngaran han Ginoo, sugad han angay nga pagkarawat han mga magtinuohon, ngan ihatag ha iya an bisan ano nga bulig nga iya pagkinahanglanon ha iyo; kay damo an iya nabuligan, lakip ako. 3Ipangumosta ako kanda Priscila ug Aquila, an mga nagbulig ha akon ha pag-alagad kan Cristo Jesus, 4nga nahingada hin dako nga kataragman an ira kinabuhi tungod ha akon. Nagpapasalamat ako ha ira, ngan diri ako la, kundi sugad man an ngatanan nga mga singbahan nga Hentil. 5Ipangumosta man liwat ako hadton mga magtinuohon nga nagkakatirok ha ira balay. Ipangumosta ako kan Epeneto, an akon hinigugma nga sangkay, nga amo an syahan nga nakabig para kan Cristo didto ha lalawigan han Asia. 6Ipangumosta man ako kan Maria nga nagkabudlay hin duro para ha iyo. 7Ipangumosta ako niyo kanda Andronico ug Junias, igkasi mga Judiyo nga kaupod ko ha bilanggoan; ngan kilala hira kaupay han mga apostoles, ngan nacristiano hira una pa ha akon. 8Ipangumosta ako kan Ampliato, an hinigugma ko nga sangkay dida hin minagburugto nga pakig-urosa tungod han Ginoo. 9Ipangumosta man ako kan Urbano, an akon igkasi magburudlay ha pag-alagad kan Cristo, ngan kan Estaquis, an akon hinigugma nga sangkay. 10Ipangumosta ako kan Apeles nga nasarihan na han iya pagkamaunongon kan Cristo. Ipangumosta ako han mga sakop han panimalay ni Aristobulo. 11Ipangumosta liwat ako kan Herodion nga akon urupod, ngan han mga magtinuohon han panimalay ni Narciso. 12Ipangumosta ako kanda Trifena ug Trifosa nga nagbubudlay ha pag-alagad han Ginoo, ngan han akon minahal nga sangkay Persida nga nagkabudlay gud hin duro para han Ginoo. 13Ihatag an akon mga pangumosta kan Rufo, an bantogan nga magburudlay ha pag-alagad han Ginoo, ngan han iroy niya nga dayuday nag-ataman ha akon sugad hin iya anak. 14Ipangumosta ako kanda Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ngan iba nga mga magtinuohon nga kaupod nira. 15Ipangumosta ako kanda Filologo ug Julia, kanda Nerio ngan han iya bugto nga babaye, hi Olimpas, ngan han ngatanan nga mga magtinuohon nga kaupod nira. 16Paggikumostahay kamo pinaagi hin minagburugto nga harok. Nangungumosta ha iyo an ngatanan nga mga singbahan ni Cristo. 17Nanginginyupo ako ha iyo, kabugtoan ko, nga magbantay kamo hadton mga nagtatalinguha nga magkabahinbahin kamo ngan nagsasamok han pagtoo han mga tawo ha pagsupak han mga pagturon-an nga iyo kinarawat; paglikay kamo ha ira. 18Kay ini nga mga tawo diri nag-aalagad kan Cristo nga aton Ginoo, kundi han ira la kalugaringon nga mga karuyagon. Pinaagi han ira magtahom ngan magnamit nga mga pulong, ginlilimbongan nira an inosente nga mga tawo. 19Nahibaroan na han ngatanan an iyo pagkamatinumanon han maupay nga sumat, ngan tungod hini, nalilipay ako mahitungod ha iyo. Karuyag ko nga magmaaram kamo mahitungod han maupay, kundi mainosente kamo mahitungod han maraot. 20Ngan diri maiha dudugmokon han Dyos nga burabod han kalinaw hi Satanas ha ilarom han iyo mga tiil. Maada unta ha iyo an grasya han aton Ginoo nga Jesus. 21Nangungumosta ha iyo hi Timoteo nga akon kabulig; ngan sugad man hira Lucio, Jason, ug Sosipatro nga igkasi mga Judiyo. 22Ako, hi Tercio nga tagsurat hini nangungumosta ha iyo sugad nga iyo igkasi-cristiano. 23Nangungumosta ha iyo hi Gayo nga akon sinasak-an, kanay balay amo an ginkakatirokan han mga magtinuohon. Nangungumosta man ha iyo hira Erasto, an tesorero han syudad, ug Cuarto nga aton bugto. [ 24Maada unta ha iyo ngatanan an grasya han aton Ginoo Jesu-Cristo. Amen.] 25Dayawa ta an Dyos! Nakakaparig-on hiya han iyo pagtoo, sumala han iginwawali ko nga Maupay nga Sumat mahitungod kan Jesu-Cristo, ngan sumala han pagpadayag han tinago nga kamatuoran nga ginhipos ha maiha na nga naglabay nga katuigan. 26Kundi yana iginpadayag na ini nga kamatuoran pinaagi han mga sinurat han mga manaragna; ngan iginpahibaro ini ha ngatanan nga mga nasod pinaagi han sugo han Dyos nga waray kataposan, basi tumoo ngan sumugot an ngatanan. 27Ngadto han uusa la nga Dyos nga amo la an makinaadmananon han ngatanan, maiya an himaya ha kagihaponan pinaagi kan Jesu-Cristo! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\