ROMA 2

1Sangkay ko, naghuhukom ka ba han iba? Kon sugad, diri ka makakabaribad bisan kon hin-o ka. Kay kon ha imo paghukom han iba, ginbubuhat mo liwat an mga butang nga ginbubuhat nira, naghuhukom ka la ngahaw ha karat-an han imo kalugaringon. 2Maaram kita nga matadong an paghukom han Dyos hadton mga tawo nga nagbubuhat hin sugad hini nga mga butang. 3Kundi, sangkay ko, kon naghuhukom ka hadton mga nagbubuhat hini nga mga butang nga imo liwat ginbubuhat, makakalikay ka ba han paghukom han Dyos? 4O gintatamay mo ba an dako nga kalooy han Dyos ngan an iya pagpaumaya ngan pagpailob? Diri ka ba maaram nga maloloy-on an Dyos kay tinguha niya nga magbasol ka? 5Kundi matig-a an imo ulo ngan kubalan na an imo kasingkasing. Sanglit imo ginhihimo nga madarudako an imo sirot ha Adlaw han pagpadayag han Dyos han iya kapungot ngan han iya matadong nga paghukom. 6Kay magbabalos an Dyos han kada tawo sumala han iya nabuhat. 7May-ada mga tawo nga nagpapadayon hin pagbuhat hin maupay ngan nangingita han himaya han Dyos, kadungganan, ngan kinabuhi nga waray kamatayon; ihahatag ha ira han Dyos an waray kataposan nga kinabuhi. 8Ihuhuwad han Dyos an iya kapungot ngan kasina ngadto han iba nga mga tawo nga naghuhunahuna la han ira kalugaringon, ngan nasalikway han matadong basi magbuhat han maraot. 9Pagpapaantoson ngan pagsasakiton an ngatanan nga nagbubuhat hin maraot, syahan an mga Judiyo, ngan sugad man an mga Hentil. 10Kundi mahatag an Dyos hin kadarayawon, kadungganan, ngan kalinaw ha ngatanan nga nagbubuhat hin maupay, syahan ha mga Judiyo, ngan sugad man ha mga Hentil. 11Kay waray han Dyos pinalabi. 12An ngatanan nga nakasala nga diri sakop han Balaod ni Moises, an mga Hentil, nakakasala ngan nawawara diri tungod han Balaod. Kundi an nakakasala nga sakop han Balaod an mga Judiyo, paghuhukman hira han Balaod. 13Kay diri an pamati han Balaod an nakakapamatadong han tawo ngadto ha Dyos, kundi an pagtuman han iginsusugo han Balaod. 14An mga Hentil nga diri sakop han Balaod, kundi kon ha ira kalugaringon nga kaburut-on magtuman hira han Balaod, nahihimo hira nga balaod para ha ira kalugaringon, bisan kon diri hira sakop han Balaod. 15An ira ginawian nagpapakita nga an mga iginsusugo han Balaod nahisusurat ha ira mga kasingkasing. An ira mga konsensya nagpapakita liwat nga matuod ini, tungod kay usahay nasabot hira kon nasupak an ira mga panhunahuna o kon nauyon ba ini ha ira. 16Sanglit sumala han Maupay nga Sumat nga akon iginwawali, amo ini an mahinanabo hito nga Adlaw, kon an Dyos pinaagi kan Jesu-Cristo, maghukom na han ngatanan nga tinago nga mga panhunahuna han mga tawo. 17Ano man an mahitungod ha imo? Ikaw nga usa nga Judiyo, nasarig ka han Balaod ngan naparayaw ka han imo Dyos. 18Maaram ka han karuyag igpabuhat ha imo han Dyos, ngan nahibaro ka tikang han Balaod hin pagpili han matadong: 19Nagseguro ka nga makatugway ka han mga buta, makalamrag ka hadton mga aada ha kasisidman, 20makasagdon ka han mga tapang, ngan makatutdo han mga kabataan, kay aada han Balaod an hingpit nga kinaadman ngan kamatuoran. 21Ikaw nga nagtututdo han iba, kay ano nga diri ka magtutdo han imo kalugaringon? Nagwawali ka nga diri mangawat, kundi mangangawat ka ngay-an? 22Nasiring ka nga diri tugot an panlibog, kundi manlilibog ka ngay-an? Nadiri ka hin mga kadiyosan, kundi maninikas ka ngay-an hin mga templo? 23Ikaw nga naparayaw han balaod han Dyos, kundi nagpapakaraot ka ngay-an han Dyos pinaagi hin pagtalapas han iya balaod? 24Nasiring an Kasuratan, “Tungod ha iyo nga mga Judiyo, an mga Hentil nagpapakaraot han ngaran han Dyos.” 25May-ada la pulos an seremonyas han pagtori kon gintutuman mo an Balaod; kundi kon gintatalapas mo an Balaod, gabay ka la waray pagtoria. 26Kon an Hentil nga diri tinuri magtuman han mga sugo han Balaod, diri ba hiya iisipon han Dyos nga sugad hiya hin tinuri? 27Kundi adton mga Hentil nga nagtutuman han Balaod bisan kon diri hira tinori, maghuhukom ha karat-an niyo nga mga Judiyo, kay gintatalapas niyo an Balaod bisan kon iginsurat ini niyo ngan gintori kamo. 28Kon baga sidngon, hin-o gud an tinuod nga Judiyo? Hin-o gud an tinuod nga tinori? An tinuod nga Judiyo diri adton Judiyo ha panagway la; an tinuod nga tinori diri adton ha lawas la. 29Lugod an tunay nga Judiyo amo an Judiyo kanay kasingkasing amo an gintori, ngan buhat ini han Espiritu han Dyos, diri ini kanan sinurat nga Balaod. Ini nga tawo pagdadayawon han Dyos, diri han iya igkasi tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\