ROMA 3

1Kon sugad, nakakabintaha ba han mga Hentil an mga Judiyo? O may-ada ba pulos an pagkatinori? 2Damo gud! Siyahan igintapod han Dyos an iya mensahe ngadto han mga Judiyo. 3Ano man kon diri matinumanon an iba ha ira? Karuyag ba sidngon nga an Dyos diri liwat magmamatinumanon? 4Diri gud! Kay an Dyos kasasarigan bisan kon buwaon an ngatanan nga mga tawo. Sumala han siring han Kasuratan: “Nga kinahanglan magmatadong ka ha imo mga pulong; ngan makadaog ka kon ikaw igsumbong.” 5Kundi ano man, kon an aton magraot nga mga buhat makapakita han pagkamatadong han Dyos, ano man an aton masisiring? Nga an Dyos diri matadong kon nagkakastigo hiya ha aton? (Kon baga ha akon la ini nga pagyakan.) 6Diri! Kon diri pa matadong an Dyos, uunanhon niya hin pakaghukom han kalibutan? 7Kundi ano man kon pinaagi han akon pagbuwa makapaghimaya ako han kamatuoran han Dyos, kay ano man nga paghuhukman pa ako nga makasasala? 8Kay ano nga diri magbuhat hin maraot basi gumuwa an maupay? Ngani gintamay ako hin pira nga mga tawo pinaagi han pagsumbongan nira ha akon nga akon daw ini iginyakan! Paghuhukman hira ha karat-an kay amo ito an angay ha ira. 9Ta, ano man kita nga mga Judiyo, mauruupay ba kita kay han mga Hentil? Diri! Kay iginpakita ko na nga an mga Judiyo ngan an mga Hentil pareho aada ha ilarom han gahom han sala. 10Sumala han siring han Kasuratan: “Waray tawo nga matadong, 11waray bisan usa nga nakakasabot, o nangingita han Dyos. 12Tinmalikod han Dyos an ngatanan nga mga tawo; nakasayop hira ngatanan; waray gud tawo nga nagbubuhat hin maupay, waray bisan usa. 13Sugad hin binuksan nga lubnganan an ira mga baba; ginagamit nira an ira mga dila hin paglimbong, ngan an lara hin halas natikang han ira mga im-im; 14puno hin magpintas nga mga panampalas an ira mga pamulong. 15Madali la hira makasamad ngan makamatay; 16bisan diin hira kakadto napabilin an kabungkagan ngan kasakitan. 17Diri hira maaram han dalan han kamurayawan, 18ngan waray man nira hibaroi an pagkahadlok han Dyos.” 19Yana maaram kita nga an ngatanan nga aada han Balaod iginpapahinungod hadton mga nag-uukoy ha ilarom han Balaod, basi matapos na an ngatanan nga mga baribad han tawo, ngan madara an bug-os nga kalibutan ha ilarom han paghukom han Dyos. 20Kay waray tawo nga magmamatadong ha atubangan han Dyos pinaagi hin pagtuman han Balaod. Kay pinaagi han Balaod an tawo nakakasabot nga nakakasala hiya. 21Kundi yana iginpadayag na an kanan Dyos paagi hin pagmatadong han tawo, ngan waray labot hini in balaod, bisan kon nagpapamatuod hini an Balaod ni Moises ngan an mga manaragna. 22Gin-iisip nga matadong ha atubangan han Dyos an mga tawo pinaagi han ira pagtoo kan Jesu-Cristo. Ginbubuhat ini han Dyos han ngatanan nga natoo kan Cristo, kay pareho la an mga tawo: 23nagpakasala an ngatanan nga mga tawo ngan nawad-an hira han himaya han Dyos. 24Kundi pinaagi han libre nga hatag han grasya han Dyos, iniisip niya hira ngatanan nga matadong, pinaagi kan Cristo Jesus nga nagtatalwas ha ira. 25Iginhalad hi Cristo han Dyos, basi pinaagi han iya kamatayon, mahimo hiya nga paagi nga mapasaylo an mga sala han mga tawo, pinaagi han ira pagtoo ha iya. Ginbuhat ini han Dyos basi igpakita niya an iya pagkamatadong. Ha una nga panahon mapasayloon an Dyos ngan pinabay-an la an mga tawo han ira mga sala. 26Kundi yana nga panahon gintatagad na niya an mga sala han mga tawo, ha pagpakita han iya pagkamatadong. Dida hini nagpapakita an Dyos nga hiya ngahaw matadong ngan gin-iisip niya nga matadong an ngatanan nga natuo kan Jesus. 27Niyan, ano man ngay-an an aton sadang iparayaw? Waray! Ngan ano an rason hini? Tungod ba nga nagtutuman kita han Balaod? Diri, kundi tungod nga natoo kita. 28Kay sayod kita nga gin-iisip nga matadong ha Dyos an tawo pinaagi la han iya pagtuo ngan diri pinaagi hin pagtuman han Balaod. 29Ngan an Dyos, Dyos ba la hiya han mga Judiyo? Diri ba hiya Dyos liwat han mga Hentil? Oo, Dyos gihapon hiya. 30Uusa la an Dyos ngan gin-iisip niya nga matadong an mga Judiyo pinaagi han ira pagtoo, ngan an mga Hentil man pinaagi liwat han ira pagtoo. 31Karuyag ba sidngon hini nga isinasalikway naton an Balaod tungod hini nga pagtoo? Diri; lugod ginpapadig-on naton an Balaod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\