ROMA 4

1Niyan, ano man an masisiring mahitungod kan Abraham nga amay han aton tulin? 2Kon gin-isip hiya nga matadong han Dyos pinaagi han iya mga buhat, may-ada unta niya sadang iparayaw. Kundi diri hiya makakaparayaw ha atubangan han Dyos. 3Nasiring an Kasuratan, “Tinmoo han Dyos hi Abraham, ngan tungod han iya pagtoo, gin-isip hiya nga matadong han Dyos.” 4An suhol han tawo nga nagkakabudlay diri ini hatag ha iya, kundi katungod niya hin pagkarawat. 5Diri an tawo nga may mga buhat, kundi an tawo nga may pagtoo, nga natoo han Dyos nga nakakapamatadong han nakakasala, ini nga pagtoo niya an kinakarawat han Dyos, ngan gin-iisip hiya nga matadong. 6Amo ini an karuyag sidngon ni David han iya paghimangraw mahitungod han kalipayan han tawo nga gin-iisip nga matadong han Dyos, labot hin bisan ano nga ginbuhat hito nga tawo: 7“Palaran hira kanay mga kasaypanan ginpasaylo han Dyos, kanay mga sala iya ginpara! 8Palaran an tawo kanay mga sala diri na hinunumdoman han Ginoo!” 9Para ba la ini han mga tinori nga kalipayan nga hinnabihan ni David? Diri! Ira liwat ini han diri mga tinori. Kay nasiring man an Kasuratan, “Tinmoo han Dyos hi Abraham, ngan tungod han iya pagtoo, gin-isip hiya nga matadong han Dyos.” 10Kakan-o man ini mahinabo? Dida ba han waray pa o han katima na ba pagturia kan Abraham? Han waray pa, diri han katima na. 11Urhe na an pagtori ha iya, ngan an pagtori ha iya usa nga tigaman hin pagpamatuod nga gin-isip hiya nga matadong han Dyos tungod han iya pagtoo han waray pa hiya pagtotoria. Sanglit hi Abraham amo an espirituhanon nga amay han ngatanan nga natoo han Dyos ngan gin-isip nga matadong bisan kon diri hira mga tinori. 12Amay liwat hi Abraham han mga tinori, diri la tungod nga mga tinori hira, kundi tungod nga an ira kinabuhi hin pagtoo sugad han kinabuhi ni Abraham nga aton amay han waray pa hiya pagtotoria. 13An saad han Dyos kan Abraham ngan han iya katulinan nga magtatag-iya hira han kalibutan, ginhimo diri tungod nga nagtuman hi Abraham han Balaod, kundi tungod nga tinmoo hiya, ngan gin-isip hiya nga matadong han Dyos. 14Kay kon an mga iginsaad han Dyos ihahatag hadton mga nagtutuman han Balaod, waray la kahulogan an pagtoo han tawo, ngan waray la pulos an saad han Dyos. 15Nagdadara an Balaod han kasina han Dyos; kundi kon waray balaod, waray man liwat pagtalapas han balaod. 16Sanglit ipinasikad an saad dida ha pagtoo, basi makita nga hatag ini han Dyos ha ngatanan nga mga tulin ni Abraham—diri la hadton mga nagtutuman han Balaod, kundi hadton mga natoo liwat sugad kan Abraham. Kay hi Abraham amo an espirituhanon nga amay naton ngatanan; 17sumala han siring han Kasuratan, “Ginhimo ko ikaw nga amay hin damo nga mga nasod.” Sanglit may hinungdan an saad ha atubangan han Dyos nga gintuohan ni Abraham—an Dyos nga nagbabanhaw han mga minatay, ngan nagtutuha han ngatanan nga mga butang. 18Nagtoo ngan naglaom hi Abraham bisan kon waray na niya paglaom, sanglit nahimo hiya nga “amay hin damo nga mga nasod.” Sumala han siring han Kasuratan, “Masusugad hini ka damo an imo katulinan.” 19Harani na hin gatos an iya panuigon; kundi waray lumuya an iya pagtoo bisan kon lagas na hiya ngan baw-as pa liwat hi Sara nga iya asawa. 20Waray gud hiya magturaw ngan waray gud hiya magruhaduha han saad han Dyos; kundi naghatag hin kusog an iya pagtoo, ngan gindayaw niya an Dyos. 21Waray gud hiya magruhaduha nga makakahimo an Dyos han iya iginsaad. 22Sanglit “hi Abraham gin-isip han Dyos nga matadong hiya” pinaagi hin pagtoo. 23Ini nga mga pulong, “gin-isip hiya nga matadong,” diri la ini iginsurat para ha iya. 24Ginsurat liwat ini para ha aton nga pag-iisipon nga matadong, nga natoo ha iya nga nagbanhaw kan Jesus nga aton Ginoo. 25Tungod han aton mga sala igintubyan hiya basi patayon, ngan ginbanhaw hiya basi isipon kita nga matadong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\