ROMA 5

1Yana, tungod nga gin-isip na kita nga matadong sa Dyos pinaagi hin pagtoo, may-ada na naton malinaw nga pakig-usa sa Dyos, pinaagi han aton Ginoo Jesu-Cristo. 2Gindara kita niya pinaagi hin pagtoo, ngan kinarawat naton an grasya han Dyos nga amo an nahatag hin kinabuhi ha aton yana. Sanglit nalilipay kita ha paglaom nga makakaangbit kita han himaya han Dyos! 3Ngan nalilipay liwat kita dida han aton mga pag-antos, kay maaram kita nga dida han pag-antos aada an pag-ilob, 4dida han pag-ilob aada an pagpahimuot han Dyos, ngan dida han pagpahimuot han Dyos aada an paglaom. 5Diri nakakapaturaw ha aton ini nga paglaom kay ginbubo han Dyos an iya gugma ha aton mga kasingkasing pinaagi han Espiritu Santo nga hatag han Dyos ha aton. 6Kay han waray pa naton sadang mahimo, nagpakamatay hi Cristo para han mga magpakasasala, ha amo nga panahon nga gintalaan han Dyos. 7Makuri an pagpakamatay para hin tawo nga matadong. Bangin may umilob pagpakamatay para hin maupay nga tawo. 8Kundi iginpakita han Dyos an iya dako nga paghigugma ha aton nga dida han magpakasasala pa kita, nagpakamatay hi Cristo para ha aton. 9Pinaagi han iya kamatayon nagmatadong kita; sanglit tatalwason pa gud kita niya tikang han kapungot han Dyos. 10Hadto anay mga kaaway kita han Dyos, kundi ginhimo kita niya nga iya mga sangkay pinaagi han kamatayon han iya Anak. Yana nga mga sangkay na kita han Dyos, tatalwason pa gud kita niya pinaagi han kinabuhi ni Cristo! 11Kundi diri amo la ini; nalilipay kita tungod han ginbuhat han Dyos pinaagi han aton Ginoo Jesu-Cristo nga naghimo na ha aton yana nga mga sangkay han Dyos. 12Nakasulod ha kalibutan an sala pinaagi hin usa ka tawo, ngan nagdara hin kamatayon an iya sala. Tungod hini an ngatanan nga mga tawo nahiagom han kamatayon, kay nakasala man an ngatanan nga mga tawo. 13May-ada na sala dinhe ha kalibutan san-o ihatag an Balaod; kundi kon waray balaod, waray man liwat sala. 14Kundi tikang pa han panahon ni Adan ngada han panahon ni Moises, naghadi na an kamatayon ha ngatanan nga mga tawo, lakip adton waray makasala sugad han nabuhat ni Adan han iya pagtalapas han sugo han Dyos. Ngan hi Adan amo an ladawan han usa nga tawo nga tiarabot, 15kundi may pagkalainan hira nga duha; kay an pagtalapas ni Adan diri sama han hatag han Dyos. Matuod nga damo an nagkamatay tungod han sala hadto nga usa ka tawo. Kundi labaw pa gud ka dako an grasya han Dyos ngan sugad man an iya hatag ngadto han kadam-an nga mga tawo, pinaagi han grasya han usa ka tawo, hi Jesu-Cristo. 16Ngan may-ada kalainan an hatag han Dyos ngan han sala han usa ka tawo. Kahuman mabuhat an usa nga sala, inmabot an paghukom han nakasala; kundi kahuman hin pagbuhat hin damo nga mga sala, an hatag han Dyos nakahimo nga magmatadong an tawo nga nakasala. 17Matuod ito nga pinaagi han sala han usa ka tawo, nagtikang paghadi an kamatayon, tungod hadto nga usa ka tawo. Kundi labaw pa gud ka dako an bunga han ginbuhat han usa nga tawo nga amo hi Jesu-Cristo! Maghahadi pinaagi kan Cristo adton ngatanan nga nakarawat han hura nga grasya han Dyos ngan han hatag han Dyos han iya pagkamatadong. 18Sanglit sugad nga tungod han usa nga sala nasirotan an ngatanan nga mga tawo; ha amo man nga paagi, tungod han usa nga matadong nga buhat natatalwas an ngatanan nga mga tawo, ngan natatagan hira hin kinabuhi. 19Ngan sugad nga tungod han pagtalapas hin usa ka tawo nahimo nga makasasala in damo nga mga tawo, sugad man tungod han pagsugot han usa ka tawo, pag-iisipon nga matadong ha Dyos in damo nga mga tawo. 20Iginhatag an Balaod basi magdugang an kasaypanan; kundi kon hain magdugang an sala, naglabaw pa hin ka dako an grasya han Dyos. 21Sanglit sugad nga naghadi an sala pinaagi han kamatayon, sugad man naghahadi an grasya han Dyos pinaagi han pagkamatadong, nga nagtutugway ha aton ngadto ha kinabuhi nga dayon pinaagi kan Jesu-Cristo nga aton Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\