ROMA 6

1Ano man ngay-an an aton isisiring? Magpapadayon ba kita hin pagpinakasala basi tumubo ha aton an grasya han Dyos? 2Diri ini mahihimo! Namatay na kita dida han sala—uunanhon pa naton hin pagpadayon hin pagkabuhi dida han sala? 3Kay maaram na kamo hini: han pagbunyagi ha aton, nahiusa kita kan Cristo Jesus, nabunyagan kita ngan nahiusa kita han iya kamatayon. 4Sanglit dida han pagbunyagi ha aton, iginlubong kita upod ha iya ngan inmangbit kita han iya kamatayon, basi sugad nga ginbanhaw hi Cristo pinaagi han mahimayaon nga gahom han Amay, mag-ukoy man liwat kita hin bag-o nga kinabuhi. 5Kay kon nahiusa kita ha iya ha kamatayon, ha amo man nga paagi, magigin kausa kita ha iya pinaagi han aton pagkabanhaw sugad ha iya. 6Ngan maaram kita hini: nga an aton daan nga pagkatawo namatay upod kan Cristo dida ha iya kros, basi mabungkag an gahom han makasasala nga kinaiya, ngan diri na kita maoripon han sala. 7Kay kon napatay an tawo, waray na gahom an sala ha iya. 8Tungod nga namatay na kita upod kan Cristo, natoo kita nga mabubuhi man liwat kita upod ha iya. 9Kay sayod kita nga ginbanhaw hi Cristo ngan diri na gud mamamatay—waray na gahom ha iya an kamatayon. 10Tungod nga namatay na hiya, waray na gahom ha iya an sala; ngan yana nabubuhi hiya dida ha pakig-usa sa Dyos. 11Ha amo man nga paagi, kinahanglan hunahunaon niyo nga patay na kamo ha sala, kundi buhi dida ha pakigkausa sa Dyos pinaagi kan Cristo Jesus. 12Kinahanglan diri na maghadi an sala dida ha iyo lawas nga may kamatayon, basi diri na niyo pagtumanon an iyo lawasnon nga mga karuyagon. 13Ngan kinahanglan diri na niyo itubyan ha sala an bisan ano nga bahin han iyo lawas para hin magraot nga katuyoan. Lugod ihatag sa Dyos an iyo kalugaringon sugad nga mga tawo nga ginbanhaw na, ngan itubyan ha iya an iyo bug-os nga lawas para hin matadong nga katuyoan. 14Kinahanglan diri na maghadi ha iyo an sala; kay diri na kamo nag-uukoy ha ilarom han Balaod, kundi ha ilarom na han grasya han Dyos. 15Ta, ano man? Magpipinakasala ba kita, kay diri man ngay-an kita aada ha ilarom han Balaod, kundi aada kita ha ubos han grasya han Dyos? Diri gud mahihimo! 16Sayod na kamo nga kon napaoripon kamo hin pagsugot hin usa ka tawo, ha tinuod oripon kamo han agaron nga iyo ginsusugot—kon magsugot kamo han sala, oripon kamo han sala nga nabunga hin kamatayon, o kon magsugot kamo han Dyos iniisip kamo nga matadong sa Dyos. 17Kundi salamat han Dyos! Kay hadto anay mga oripon kamo han sala; kundi yana nagsusugot na kamo hin kinasingkasing han mga kamatuoran nga aada han pagturon-an nga iyo kinarawat. 18Natalwas na kamo han sala ngan nahimo kamo nga mga oripon han pagkamatadong. 19(Nagamit ako hin yano nga mga pulong kay mahinay pa kamo makasabot.) Hadto anay igintubyan niyo an iyo bug-os nga kalugaringon sugad hin mga oripon kamo han maglaw-ay ngan magraot nga mga buhat para hin magraot nga katuyoan. Ha amo man nga paagi kinahanglan itubyan na niyo yana hin hingpit an iyo kalugaringon sugad nga mga oripon kamo han pagkamatadong, para hin baraan nga katuyoan. 20Han mga oripon pa kamo han sala, diri kamo oripon han pagkamatadong. 21Ano man an nakuha niyo nga balos han pagbinuhat niyo han mga butang nga iyo ikinaaawod na yana? An dadangatan niyo amo an kamatayon! 22Kundi yana natalwas na kamo han sala ngan mga oripon na kamo han Dyos; an balos amo an iyo bug-os nga kinabuhi nga ginhalad ngadto ha iya, ngan an kataposan amo an kinabuhi nga dayon. 23Kay an bayad han sala amo an kamatayon, kundi an libre nga hatag han Dyos amo an dayon nga kinabuhi dida ha pakig-usa kan Cristo Jesus nga aton Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\