ROMA 7

1Waray ruhaduha masabot gud kamo kon ano an akon igsisiring, kabugtoan ko, kay maaram man kamo ngatanan hin balaod. Ngan an balaod gintutuman la han mga tawo samtang buhi pa hira. 2Pananglitan an usa nga inasaw-an nga babaye, sumala han balaod nasasakop hiya han iya bana samtang buhi pa an bana; kundi kon patay na an bana, gawas na hiya hini nga balaod. 3Sanglit kon makigtampo hiya hin lain nga lalake samtang buhi pa an iya bana, pagngangaranan hiya nga paralibog; kundi kon patay na an iya bana, talwas na hiya han balaod, ngan diri na hiya pagngangaranan nga paralibog kon mangasawa hiya hin lain nga lalake. 4Amo man liwat ini para ha iyo, kabugtoan ko. Mahitungod hin Balaod namatay liwat kamo, kay bahin man kamo han lawas ni Cristo; ngan yana sakop kamo niya nga ginbanhaw ha mga minatay, basi magmapulsanon kita dida ha pag-alagad han Dyos. 5Kay han nag-uukoy kita dida han aton lawasnon nga kinaiya, an salaan nga mga karuyagon nga ginpukaw han Balaod amo an tinikangan han magraot nga mga buhat ha aton mga lawas nga nakahatag han kamatayon. 6Kundi yana talwas na kita han Balaod, kay namatay na kita ha balaod nga hadto anay nakabihag ha aton. Nag-aalagad na kita yana han Dyos, diri ha ubos hin sinurat nga balaod, kundi han bag-o nga kinabuhi pinaagi han Espiritu. 7Niyan, ano man an aton isisiring? Nga maraot ngay-an an Balaod? Diri! Kundi kon diri tungod han Balaod, diri ako nakilala kon ano an sala. Diri unta ako nasasayod kon ano an pagkaipa kon waray magsiring an Balaod, “Diri ka maipa.” 8Pinaagi hini nga sugo, an sala nakapukaw ha sulod nakon han ngatanan nga kaipahon. Kay kon bulag ha Balaod, patay an sala. 9Hadto anay buhi ako nga bulag ha Balaod; kundi han pag-abot hini nga sugo, nabuhi an sala, 10ngan namatay ako. Ngan an amo ngahaw nga sugo nga nahatag hin kinabuhi nagdara lugod ha akon hin kamatayon. 11Namay-ada higayon an sala ngan pinaagi hini nga sugo nalimbongan ako ngan ginpatay ako han sala. 12Sanglit baraan an Balaod ngan baraan, matadong, ngan maupay man liwat an sugo. 13Karuyag ba sidngon hini nga an maupay amo an nagdara han akon kamatayon? Diri! An sala an nagbuhat hini; pinaagi hin paggamit han maupay gindara nganhi ha akon han sala an kamatayon, basi mahipadayag an matuod nga kinaiya han sala. Sanglit pinaagi han sugo iginpakita nga oraora gud kamaraot an sala. 14Maaram kita nga espirituhanon an Balaod; kundi tawo ako nga may kamatayon, nga iginbaligya sugad nga oripon han sala. 15Diri ako nasabot han akon ginbubuhat; kay diri ako nagbubuhat han akon karuyag pagbuhaton, kundi asay ko lugod ginbubuhat an diri ko karuyag. 16Kon ginbubuhat ko an diri ko karuyag pagbuhaton, nagpapakita ini nga nauyon ako nga matadong an Balaod. 17Sanglit diri gud ako an nagbubuhat hini nga butang, kundi an sala nga nag-uokoy dinhe ha akon. 18Maaram ako nga waray maupay nga nag-uokoy dinhe ha akon. Kay bisan kon may tinguha ako hin pagbuhat hin maupay, kundi diri ako nakakahimo. 19Diri ko ginbubuhat an maupay nga karuyag ko pagbuhaton; asay ko lugod ginbubuhat an maraot nga diri ko karuyag pagbuhaton. 20Kon ginbubuhat ko an diri ko karuyag pagbuhaton, karuyag sidngon hini nga diri na ako amo an nagbubuhat hini, kundi an sala nga nag-uukoy dinhe ha akon. 21Sanglit hinsabtan ko ini nga balaod: nga kon karuyag ko magbuhat hin maupay, an maraot la lugod an akon ginpipili. 22Nalilipay gud ako han balaod han Dyos ha sag-od han akon kasingkasing. 23Kundi kinikita ko in lain nga balaod nga aanhi ha akon lawas—usa nga balaod nga natipa han balaod nga inuuyonan han akon hunahuna. Tungod hini nag-ooripon ha akon an balaod han sala nga aanhi ha akon lawas. 24Kamakalolooy ko nga tawo! Hin-o in magtatalwas ha akon tikang hini nga lawas nga nagdadara ha akon ngadto ha kamatayon? 25Salamat han Dyos, may-ada ko Magtaralwas, hi Jesu-Cristo nga aton Ginoo! Sanglit amo ini an akon kahimtang: nag-aalagad ako han balaod han Dyos pinaagi la han akon hunahuna, kundi nag-aalagad ako han balaod han sala pinaagi han akon lawasnon nga kinaiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\