ROMA 9

1Nagyayakan ako han kamatuoran; tag-iya ko hi Cristo ngan diri ako nagbubuwa. Saksi ko liwat an akon panhunahuna nga ginlaladngan han Espiritu Santo nga diri gud ako nagbubuwa 2nga dako gud an akon kabidoan, nga daw diri matapos an kasakit ha akon kasingkasing tungod han akon mga tawo nga akon gud mga kadugo! 3Tungod han ira kaupayan, minamaupay ko nga pakaraoton ako han Dyos ngan mahimulag ako kan Cristo. 4Mga pinili hira nga mga tawo han Dyos; ginhimo hira han Dyos nga iya mga anak ngan ginpaangbit han iya himaya; ginhimo niya ha ira an ginsabotan ngan iginhatag ha ira an Balaod; ira an matuod nga pagsingba ngan nakarawat nira an mga saad han Dyos; 5mga tulin hira han mga patriyarka; ngan tikang han ira tulin natawo hi Cristo. Pagdayawon unta ha kagihaponan an Dyos nga naghahadi han ngatanan! Amen. 6Diri ako nasiring nga nakawang an saad han Dyos; kay diri ngatanan nga mga tawo han Israel mga pinili han Dyos. 7Ngan diri liwat an ngatanan nga mga tulin ni Abraham mga anak han Dyos. Nagsiring an Dyos kan Abraham, “Pinaagi kan Isaac mamamay-ada ka mga tulin nga ginsaad ko ha imo.” 8Karuyag sidngon hini nga diri mga anak han Dyos an mga gin-anak ha natural nga paagi; lugod kinikilala nga matuod nga mga tulin an mga anak nga natawo tungod han saad han Dyos. 9Kay nahimo an saad han Dyos dida hini nga mga pulong: “Mabalik ako ha igo nga panahon, ngan mag-aanak hin lalake hi Sara.” 10Ngan diri amo la ini. Kay an duha nga mga anak ni Rebecca uusa la an amay nga amo hi Isaac nga aton ginikanan. 11- 12Kundi basi an pagpili hin usa nga anak magtikang han kanan Dyos kalugaringon nga tuyo, nagsiring an Dyos kan Rebecca, “an magurang mag-aalagad han manghod.” Ginsiring ini niya han waray pa hira katatawo, han waray pa nira nabuhat nga maupay o maraot; sanglit iginpasikad an pagpili han Dyos dida han iya pagtawag, ngan diri dida hin ano man nga ira nabuhat. 13Sumala han siring han Kasuratan, “Ginhigugma ko hi Jacob, kundi gindumtan ko hi Esau.” 14Kon sugad, makakasiring ba kita nga diri matadong an Dyos? Diri! 15Kay nagsiring an Dyos kan Moises, “Malolooy ako hadton buot ko kaluoyan, mapaid ako hadton buot ko pairan.” 16Sanglit an ngatanan nasandig diri han kinaruruyag o binubuhat han tawo, kundi han kalooy la han Dyos. 17Kay an Kasuratan nagsiring kan Paraon, “Ginhimo ko ikaw nga hadi basi gamiton ko ikaw hin pagpakita han akon gahom ngan pagpakilala han akon ngaran ha bug-os nga kalibutan.” 18Sanglit nalolooy an Dyos han iya buot kalooyan, ngan pinapatig-a niya an kasingkasing han buot niya patig-ahon. 19Niyan mapakiana ha akon in usa ha iyo, “Kon amo man ini, kay ano nga babasolon pa han Dyos in usa ka tawo? Hin-o man ngani in makakalaris han iya kaburot-on?” 20Kundi hin-o ka man ngay-an, sangkay ko, nga mabaton han Dyos? Diri napakiana an daba han naghimo ha iya, “Kay ano nga ginsugad man nimo hini an paghimo ha akon?” 21Ha pagkamatuod, may-ada katungod an maghirimo hin daba paggamit han minasa nga lutak sumala han iya karuyag, ngan paghimo tikang hin usa la nga minasa nga lutak hin duha nga daba, an usa para hin talagsaon nga paggamit, ngan an usa para hin inadlaw-adlaw nga paggamit. 22Ngan amo man liwat an ginbuhat han Dyos. Karuyag niya ipakita an iya kapungot ngan ipakilala an iya gahom. Kundi mapinailobon gud hiya hadton mga tawo nga iya napupungtan, nga angay na unta pukanon. 23Ngan karuyag liwat niya ipadayag an iya hura nga kaupayan nga ginbubo niya ha aton nga iya nalolooyan, ha aton nga gin-andam niya pagkarawat han iya kaupayan. 24Kay amo kita an iya tinawag, diri tikang la han mga Judiyo, kundi tikang liwat han mga Hentil. 25Amo ini an iya siring ha basahan ni Oseas: “An mga tawo nga diri akon, tatawgon ko nga ‘Akon mga tawo.’ An nasod nga waray ko higugmaa, tatawgon ko nga ‘Akon Hinigugma.’ 26Ngan dida hito ngahaw nga dapit nga iginsiring ha ira, ‘Diri kamo akon mga tawo,’ didto tatawgon hira nga mga anak han buhi nga Dyos.” 27Ngan amo ini an ginpasangyaw ni Isaias mahitungod han Israel: “Bisan kon masugad kadamo han baras han baybayon an mga tawo han Israel, gutiay la ha ira in matatalwas; 28kay tutumanon dayon han Ginoo an iya paghukom han bug-os nga kalibutan.” 29Sugad ini han iginsiring hadto ni Isaias, “Kon waray pa kita salini hin mga tulin han Ginoo nga Labi Kamakagarahum, nasusugad kita han Sodoma ug Gomora.” 30Ano man yana an aton masisiring? Amo ini: nga an mga Hentil nga waray magtinguha nga maisip hira nga matadong sa Dyos, naisip lugod nga matadong pinaagi hin pagtuo; 31samtang an pinili nga mga tawo nga nagpapangita hin balaod nga makakapaisip ha ira nga matadong sa Dyos, waray lugod nira hiagii. 32Ngan kay ano? Tungod kay waray hira magsarig han pagtoo, kundi ha ira la mga buhat. Nanhipakdol hira dida han “bato nga hiparakdolan” 33nga hinnanabihan han Kasuratan: “Kitaa, iginbubutang ko ha Sion in bato nga hipapakdolan hin mga tawo, bato nga magpupukan ha ira. Kundi diri magtuturaw an bisan hin-o nga matoo ha iya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\