TITO 2

1Kundi kinahanglan igtutdo mo an igo ug angay han maupay nga pagturon-an. 2Sumati an mga tirutigurang na nga kalalaken-an nga magmaligdong ngan mabination hira, ngan magpugong han ira kalugaringon; nga magmarig-on ha ira pagtoo, paghigugma, ngan pag-ilob. 3Ha sugad nga pagkaagi, sumati man an mga tirutigurang na nga kababayen-an nga manggawi hira hin angay hin baraan nga kinabuhi. Kinahanglan diri hira mga magyubit o mga parahubog. Kinahanglan igtutdo nira an mag-upay, 4basi katutdoan an mga batan-on nga kababayen-an hin paghigugma han ira mga bana ngan mga anak, 5pagpugong han ira kalugaringon ngan pagkaputli, ngan pagkamaupay nga mga asawa han panimalay, nga nagsusugot han ira mga bana, basi waray magyakan hin maraot han mensahe nga natikang han Dyos. 6Ha amo nga paagi aghata an batan-on nga kalalaken-an hin pagpugong han ira kalugaringon. 7Ha ngatanan nga mga butang kinahanglan ikaw ngahaw an magin susbaranan hin mag-upay nga mga buhat. Kinahanglan tangkod ngan kinasingkasing an imo pagtutdo. 8Gamit hin mag-upay nga mga pulong nga diri kasususnan, basi makaawod an iyo mga kaaway tungod kay waray man nira masisiring nga maraot hiunong ha aton. 9Kinahanglan magsugot an mga oripon han ira mga agaron ngan lipayon nira hira ha ngatanan nga paagi. Kinahanglan diri hira bumaton hin maraot ha ira, 10o mangawat ha ira. Lugod, kinahanglan magpakita hira nga dayuday maupay ngan matinumanon hira, basi makahatag hin maupay nga bantog han pagturon-an mahitungod han Dyos nga aton Magtaralwas dida han ngatanan nga ira ginbubuhat. 11Kay iginpahayag han Dyos an iya grasya para han katalwasan han ngatanan nga mga tawo. 12Nagtututdo ha aton ito nga grasya, nga bayaan ta an diri dyosnon nga kinabuhi ngan an kalibutanon nga mga kaipahon, ngan mag-ukoy kita dida hin pagpugong han kalugaringon, hin matadong, ngan hin dyosnon nga kinabuhi dinhe hini nga kalibutan, 13samtang naghuhulat kita han ginlalaoman ta nga baraan nga Adlaw, diin makikita an kaharangdon han aton gamhanan nga Dyos ngan Magtaralwas, hi Jesu-Cristo. 14Igintubyan niya an iya kalugaringon tungod ha aton, hin pagtalwas ha aton tikang han ngatanan nga karat-an, ngan hin paghimo ha aton nga putli nga mga tawo nga sakop gudla ni Cristo, ngan nagtitinguha pagbuhat hin maupay. 15Igtutdo ini nga mga butang, ngan gamita an imo bug-os nga gahom hin pagdasig ngan pagsaway han imo mga mamarati. Ayaw tugot nga may-ada ha ira magtamay ha imo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\