TITO 3

1Pahinumdoma an imo mga tawo nga magpasakop hira han mga punoan ngan han mga aada ha kagamhanan, nga magsugot ha ira, ngan maandam pagbuhat han ngatanan nga mag-upay nga mga butang. 2Sumati hira nga diri magpakaraot bisan kan kanay, kundi makiangayon ngan makisasangkayon, ngan dayuday magpakita hin malumo nga kasingkasing ha ngatanan nga mga tawo. 3Kay kita hadto anay mga lurong, masupakon, ngan masalaypon. Naoripon kita han mga kaipahon ngan magkalainlain nga mga kalipayan. Ginkaragan ta an aton kinabuhi ha mga pagkasina ngan pagkaawa; may mga nagdumot ha aton ngan nagdumot man kita ha ira. 4Kundi han pagpakita na han kalooy ngan gugma han Dyos nga aton Magtaralwas, 5gintalwas kita niya. Diri adto tungod hin ano man nga mag-upay nga mga buhat nga aton gintuman, kundi tungod han iya kalugaringon nga pagkalooy nga gintalwas kita niya pinaagi han paghugas han Espiritu Santo nga nahatag ha aton hin bag-o nga pagkatawo ngan bag-o nga kinabuhi. 6Ibinubo ha aton han Dyos an Espiritu Santo pinaagi kan Jesu-Cristo nga aton Magtaralwas, 7basi pinaagi han iya grasya, maisip kita nga matadong sa Dyos, ngan makatag-iya kita han aton ginlalaoman nga dayon nga kinabuhi. 8Matuod ini nga mga pulong. Karuyag ko nga tagan mo hin talagsaon nga panginano ini nga mga butang, basi talinguhaon hadton nga natoo han Dyos paggamit han ira panahon hin pagtuman hin mag-upay nga mga buhat. Maupay ngan mapulsanon ini para han mga tawo. 9Kundi likayi an linurong nga mga pakiglantugi, an hilaba nga mga lista han mga ginikanan, an mga pagkabingkilbingkil, ngan an mga pag-away-away hiunong han Balaod. Waray ini pulos ngan diri angay pagbuhaton. 10Pahimangnoa, bisan na man la makaduha an tawo nga amo an tinikangan hin pagkabahinbahin, ngan ayaw na hiya tagda. 11Maaram na kamo nga maraot in sugad hini nga tawo, ngan an iya mga sala amo ngahaw an nagpapamatuod nga sayop hiya. 12Talingohaa pagkadi ha akon ha Nicopolis kon pakadaon ko na ha imo hi Artemas o Tiquico, kay nakahunahuna ako hin pagpabilin didto ha panahon han kathagkot. 13Talingohaa pagbulig kan Zenas nga abogado ngan kan Apolo, nga makatikang na hira han ira paglakaton, ngan talingohaa nga sangkap hira han ngatanan nga ira mga kinahanglan. 14Tutdoi an aton mga tawo hin paggamit han ira panahon para hin mag-upay nga mga buhat, basi maandam hira para han tinuod nga mga kinahanglanon; ngan diri gud hira mag-ukoy hin kinabuhi nga waray la kapulsanan. 15Nangungumosta ha imo an ngatanan nga kaupod ko. Ipangumosta kami han mga kasangkayan ha pagtoo. An grasya han Dyos maada unta ha iyo ngatanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\