Maruku 1

1Epa ndi payanza Habari Ngema ya Insa Almasihi. 2Kamba vyavyândikiwe nkitabu ca nabii Izaya, kuwa javi: "Ona, mbere yako nimpereka shikarakanzi wangu, ája kutengeza njira yako. 3Iye ndi shauti iri kukuwa nlanga, ikamba: 'Tengezani njira ya Mola, molosereni njira yake.' " 4Shikarakanzi wawenye ndi Yahaya mwenyé Koza. Kaja, kankuwoza wanu kulanga na kankusema kuwa wanu wajuzi woziwe wolote kuwa watubiya, ipate waswamiiwe madambi awo. 5Wanu piya wa makaya a Yudeya na wanu piya wa Yerusalemu wakuka ka iye, wakoziwa mmuto wa Yordani, wakitubiya madambi awo. 6Yahaya ákivalanga nguwo zakupakasiwa na mabururu a ngamiya, na ákirifunganga nkiuno ukanda wa sambala. Cakurya cake cíkiwa mazorombe na ansali. 7Iye akihubiri, akamba: "Kankuja nyuma yangu omi ári nawo uwezo pakulu koliko omi, anta omi sifãi kwinama kufungula mzizi ya viratu vyake. 8Omi nukozani kwa maji fala iye akuja kukozani kwa Roho Takatifu." 9Nozire suku zire, Insa akija kulawa Nazareti ya Galileya, nneye akoziwa na Yahaya mmuto wa Yordani. 10Insa, nakulawa mmaji mure, kawona binguni ifunguka, na Roho Takatifu akimwisukira kamba pomba. 11Na ikisikirikana shauti kulawa binguni ikamba: "Uwe ndi mwanangu wanukupenda, niwa radi nawe pakulu." 12Mpunde sinkulu, Roho Takatifu kampereka kulanga. 13Ákiwa kulanga suku arubaini, akishetwaniwa na Ibilisi. Iye ekáre kati-kati ya manyama wa nnundu, kuno wakimmudumu malaika. 14Bandi ya Yahaya kufungiwa na nfalume Herodi, Insa akúka Galileya, akereza Habari Ngema ya Mwenyezimungu, 15akamba: "Wakati ufika! Ufalume wa Mwenyezimungu uwa karibu. Tubiyani na pokererani eyi Habari Ngema‑yi." 16Insa, paakipita nanyenje ya tanda ra Galileya, kawawona mmaji Ansumani na Andere nduye Ansumani, wakitaya nyavu kamana wákiwa wavuvi. 17Insa akiwambira javi: "Njoni munifulate, omi nukutendani kuwa wavuvi wakuwavuwa wanu." 18Kwa mpunde noure, nakwasa nyavu zire, wakinfulata. 19Wenenda kitambo aba, Insa kawawona mungalawa Yakobu mwana wa Zebedeyu na Yahaya nduye Yakobu wakiwanza nyavu zawo. 20Mpunde noure akiweta, ewo wakimwasa Zebedeyu wawa yawo mungalawa nomure pamoja na wakazi wengine, wakinfulata Insa. 21Insa pamoja na wanafunzi wake wakuka kaya ulu ya Kafarnaumu, na kila sabadu Insa ákukanga nsinagoga ya Mayahudi, ákiwafundanga wanu. 22Ewo wákitajabu pakulu sana kwa sababu ya kufunda kwake, kamana ákiwafunda vyaafunda munu mwenyé mamulaka, sairi vyawafunda wanlimu wa shariya. 23Kwa suku‑yo, akifika nsinagoga munu wakumilikiwa na jini. Iye akanza kukuwa, 24akamba: "Insa nNazareti, utisakurira kinani? Kuja kutifuja? Omi núkwijiwa cauri, kuwa Takatifu wa Mwenyezimungu!" 25Insa akinsutumu jini ire, akimwambira: "Nyamala nduu! Nlawe munu‑yu." 26Na jini ire akingwisa munu ire caputu pakulu, akikuwa na shauti ulu, ikisa akinlawa munu ire. 27Wanu piya watajabu pakulu sana, wakidairiyana watupu: "Kinu‑ci kinani? Kufunda kupya ka mamulaka? Awamuru mashetwani na majini, newo wansikiriza!" 28Habari za mambo yaatendire Insa, kwa mpunde noure asikirikana makaya piya a Galileya. 29Insa na wanafunzi wake, nakulawa nsinagoga mure, wakuka kunyumba ya Ansumani na Andere. Yakobu pamoja na Yahaya newo novyo wákiwa noko. 30Nkwewe Ansumani karitandikira, ákiwa na homa. Kwa mpunde noure, ewo wakimwambira Insa kuhusu mwanamuka nlwere ire. 31Iye akinfika karibu, akinkola nkono, akimwinula. Na homa ire ikimpita, mwanamuka ire akanza kuwahudumu. 32Jironi parikitita juwa, wakuka nawo ka Insa piya wenye kuwa na mashetwani. 33Na piya wanu wa kaya ire wakijumana panryango. 34Basi, Insa akiwaponesa wanu wengi wa shida jisijisi, na akiwatuwisa mashetwani wengi. Iye aakiwasa mashetwani kusowera konta wakimwijiwa. 35Subuu yake, Insa akilamuka alufajiri, akilawa nkaya mure, akúka mahala sapana wanu, akilebela duwa nopo. 36Ansumani pamoja na wenziwe wakilawa kupita wakinsakula. Nakunsingana, wamwambira javi: 37"Wanu piya wankukusakula!" 38Fala Insa akiwajibu: "Tukeni mahala kwengine makaya mengine jirani ipate noko nikereze, konta noco omi ndi canijirire." 39Basi, akipita akereza Habari Ngema mmasinagoga mwawo na makaya piya a Galileya, na akiwatuwisa mashetwani. 40Suku moja, kaja ka Insa munu mmoja camagundula, akinlebela na akikokora mbere yake, akimwambira: "Ukisaka, kwanawo uwezo wa kuniponesa." 41Neye akimmonera utungu, akolosa nkono wake akinkumbula, akimwambira: "Nisaka, swafika!" 42Kwa mpunde noure, magundula are akimpakatika, munu ire akipona. 43Akinlaizira pakulu, akintuwisa, 44akimwambira: "Sikiriza! Usimwambire munu kinu. Ila ukarolote ka nlongozi wa dini, kapereke swadaka kamba vyayamba shariya ya Musa kwa kuswafika kwako uwé ushahidi kwawo." 45Fala nakulawa, camagundula ire akanza kutangaza, akeneza habari zire mpaka Insa aakidirire kwingira nkaya mure baina, fala kekala kunyenje mahala palanga. Wanu wakilawa kila upande wakimukira noko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\