Sakɩ 5

1Aomɔ "wliiɛjeʋn kaan la ! 'Kle ‑ɛɛ mua aopʋ "kpei jia', 'de ɛɛ' ‑tɩ' 'ʋn ɛ, ao ‑fɩn", ao kplee‑. 2Aoa' "wlii‑ ‑sɔɔn, ‑wɛe wlɔn di aoa' 'ʋnpaadɩ. 3Aoa' 'sani ke aoa' 'wɛi kpʋɛn 'kɩn. Ɩa' 'kɩn ‑nɩa 'mʋa‑ ɩmɩ ‑a mu aoa' "kpei ‑tɩ 'tmʋi nɩa' 'pee 'jewɩ o, ‑wɛe ɩ 'je ao ‑siian', ka nɛ ɛ siian dɩ ɛ. Aopʋ de 'bɔɔ ‑sɔn nɩa 'e nyʋ "jru, ‑wɛe ‑ɔɔ ‑sii" a "wlii‑ ‑pɔan 'a "jru i ke mamaʋ ɛ, ao ‑gbʋn 'nɔ ! 4Nyʋ ‑ʋʋa nʋa dbo 'de aopʋ o ‑kle' ɛ, ʋʋa wluuɛ 'mii, dɛ‑nʋɛ' ao se ʋʋpʋ ‑kei" ‑sa. Ʋʋa' ‑fɩn" wlu mu' mamaʋ 'sʋ ɛ je 'e 'kmʋ ‑wee' "klein 'a Tʋ"bo doin" 'kpa. 5'De 'kmʋ "kpei aopʋ nɩa dɩ ‑wee' "klein siiɛ aopʋ i. Dɛ ‑ɛ nʋa aopʋ 'tʋn ɛ, aoa nʋɛ'. Ao diɛ dɩ 'dɔe ‑di'pɛn 'sʋ ao je 'cna pa pɔn pɔn, 'de ‑mɛ 'kamɔ aoa' 'mɛ nɔ" "kʋʋan‑ i. 6"Isrɛi ‑ɔ sea 'bɛɛ‑ ‑ɔ ‑jea ɔɔ' ‑cɛ" "kpei‑ 'tʋan‑ 'de ao 'kwa a, ao kpʋʋn ɔ 'pee, ‑wɛe ao 'dbɔ. 7'Ma de'di ‑wi", ao kuu pɛe i mamaʋ 'sʋ Tʋ"bo 'je de ji. Aoa 'je ‑tiɔnʋi 'mɛɛ ? ‑Bo ɔ po ko 'de ‑kle ɛ, ɔ kuuɛ tɔ' i mamaʋ 'sʋ ɔɔ jea ɩa' ‑flu" nɔ" fuo, ɛmɛ ‑kɔn ‑tɩ'. Tɔ' due' ‑nɛ ɛmɛ ɔɔ kuu i mamaʋ 'sʋ ‑kua" a jea 'nɔ ‑sɔn 'kpa. 8Aopʋ mɔ ‑ke ɛ, ao kuu pɛe i, dɛ‑nʋɛ' Tʋ"bo 'a deji nɔ" se o tɛɛn‑. 9'Ma 'cɛ, ao 'bo ba 'dei wluuɛ, ‑wɛe Kea je aoa' 'pee 'je. Ao ‑gbʋn 'nɔ, 'pee 'jei ‑teɛ ji ‑tɩ. Ɔ nɩɛ 'o ‑gbɛin" ‑jei". 10'Ma 'cɛ, Kea 'a wlu 'kwajaaʋn ‑ʋʋ ‑tmʋa Tʋ"bo 'a ‑tɩ' tɛin" ɛ, ao po ʋʋpʋ 'a ‑tɩ' ‑kwlʋ o, 'bo ʋʋpʋ "kpei mɔ ao 'je 'kle 'jea' 'cɩan‑ 'de pɛe "wɔin 'bɛɛa' 'ʋn. 11Aoa 'jee, nyʋ ‑ʋʋ ‑kuua tɔ' i 'de 'kle 'di ɛ, "diwan nyʋ ‑o, ‑aa poɛ ʋʋpʋ ‑tɩ' o. Ka Sɔbʋ kuua pɛe i ɛ, ao 'wɔɛn', 'de 'dɔe ‑jɛ Kea "nyɩ ɔ de'bɔɔ‑ nɔ" ɛ, ao juo ‑mɛ 'mɛ. 'Ma 'cɛ, Kea nmɔ 'di wɔn, ɛɛ 'jeɛ nyʋ 'a wɛe‑. 12Dɛ ‑jɛ ‑kɔan ‑tɩ' ke'wlɛ ‑wɛe 'ma 'tmʋa 'de ao ‑pee ɛ, 'ma de'di ‑wi", ɛmɛ ‑nɩ, ao 'bo 'blʋa‑ ke jaʋn 'ʋn ‑snɛɛn ɛ. Dɛ ao 'jea nʋ ɛ, ɛmɛ ‑nɩ aoa' kɩɩn nɩ kɩɩn, aoa' "ɩɩn‑ nɩ "ɩɩn‑, ‑wɛe 'pee je aopʋ kpʋn. 13‑Bo nyɔ jrɔ' nɩ 'e aopʋ "klu, ‑wɛe ɔ nɩ 'de 'kle 'di ɛ, ‑mɛ ɔ 'tmʋ ɛ 'de Kea ‑pee 'de baewlu 'di. 'De ‑bo jrɔ' nɩ 'de 'mʋa‑ 'ʋn ɛ, ‑mɛ ɔ ble, ɔ 'je Kea 'a 'nynɩ "i 'bɛɛ‑. 14‑Bo nyɔ jrɔ' nɩ 'de aopʋ "klu ‑wɛe ɔɔ' dɛ ɛ sea pooa a, ‑mɛ ɔ 'da Kea ‑gbu 'a nyʋsoa ‑wɛe ʋʋ 'je ɔ 'cna "jru po 'de Tʋ"bo 'a 'nynɩ 'ʋn, ‑wɛe ʋʋ 'je ɔɔ' Kea bae‑. 15‑Bo ʋʋ bae Kea 'de ɛɛ' ‑kwlɩ" ‑tea' 'ʋn ɛ, 'wɛ‑nʋi ‑nɔ ɔɔ muɛ 'pʋʋa'. Tʋ"bo a mu ɔ kui‑sɔn iflɔan' "nyɩa'. Ɛ 'je ɔ "jɛi kpa, ‑wɛe ‑bo ɔ nʋ dɩsaɩn ɛ, 'de ɛ 'jɩ ‑kɔ'. 16Ɛmɛ ‑tɩ ao 'je aoa' dɩsaɩn 'a ‑kɩn cɛn 'de ba ‑pee, ‑wɛe ao 'je ba 'a Kea bae 'de ao 'je 'pʋ. ‑Bo nyɔ ‑srɛi" ɛ, ɔɔ' baewlu a cɛn dɛ. 17Kea 'a wlu 'kwajaai Eli nɩɛ nyiɔ ‑o, ka ‑a ‑nɩa, 'kamɔ ɔ nɩ‑. 'Wɩ jrɛ' o ɛ, ɔ baeɛ Kea i, ‑wɛe "ni se dbai, 'sʋ 'bo ɔɔ' baewlu "i ɛ, "ni se dba ‑cɛɛn'‑ 'de 'blʋa‑ "kpei 'de ‑sɩn taan 'cʋɩ ‑mɛɛo"‑ 'di. 18'De ɔ bae Kea ke'wlɛ ‑wɛe "ni 'je dba 'sʋ "ni ‑teɛ dbaa' ‑pʋn", ‑wɛe doodɩ ‑wee' "klein mɛ 'de ɩ ‑te croa' ‑pʋn". 19'Ma de'di ‑wi", ‑bo aoa' due' "tai‑ tɔ' ‑tɩ 'a ‑jeblʋ "i ɛ, ‑wɛe nyɔ due' jɔ 'o tɔ' ‑tɩ 'a ‑jei" de ɛ, ‑mɛ nmɔ "jrii. 20Dɛ ao 'jea ‑kwlʋ o sie ɛ, ɛ ka : nyɔ ‑ɔɔ muɛ nʋa' ‑wɛe nyɔ jrɔ' 'jea 'o ɔɔ' dɛsaʋnʋ ‑jei" 'wlʋ 'de ɔ 'jea 'o Kea 'a ‑jei" de ji ɛ, ‑mɛ ɔɔ muɛ ɔɔ' jei tu 'a ‑suu 'pʋʋa' 'de ɔ 'je dɩsaɩn ‑tuu"‑tuu 'a ‑kɔ "puue' "kpei po 'de ɩ 'je ‑kwɛ‑.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\