1 КѲРИНТИНХН 1

1Бурхна таалар Христос Исусин апостол болтха гиҗ дуудгдсн Павелас болн мана ах Состенас Кѳринтд бәәх Бурхна баг улст менд. Мана Эцк Бурхн болн Деед Эзн Исус Христос цаһан сана болн амулң бәәдл таднд ѳгтхә. Христос Исусла нииләд Бурхна болсн цуг улсла, талдан һазрмудар цугталань хамдан мана Деед Эзн Исус Христосин нер дууддг улсла тадн Бурхна улс болтха гиҗ Терүнә дуудсн улс болҗанат. Исус Христос – теднә болн мана Деед Эзн. 4Би тана тѳлә Бурхнд кезә чигн ханлтан ѳргнәв, яһад гихлә, Бурхн таднд Христос Исусар дамҗулад цаһан сана күртәлә. 5Исус Христосла ниилсндән тадн цуг халхар, зүсн-зүүл үгтә болн медрлтә болсарн байн болвт. 6Христосин туск ном таднд батрв. 7Тиигәд тадн мана Деед Эзн Исус Христос ирхиг күләҗәхлә, Әрүн Сәкүснә альк чигн билг таднд бәәнә. 8Христос тадниг тана итклд сүл күртл бәрх. Мана Деед Эзн Исус Христосин ирх ѳдрлә тадн буру уга болхит. 9Бурхн итклтә. Тадниг Эврәннь Кѳвүн Исус Христосла – мана Деед Эзнлә – иньглтхә гиҗ Бурхн дуудвр кев. 10Ахнр-дүүнр, мана Деед Эзн Исус Христосин нерн деерәс би тадниг хоорндан зѳвтән багтад бәәтн гиҗ эрҗәнәв. Тадн хоорндан бичә хувагдтн. Болв тадн ухан-седкләрн болн тоолврарн ни-негн болтн. 11Мини ахнр-дүүнр, Хлоин тѳрл-садн тадна хоорнд болҗах зүтклдәнә тускар нанд келлә. 12Эн метклдән иим болҗана: негнь – би Павелынв гиҗәнә, хойрдгчнь – би Аполынв, һурвдгчинь – би Кепинв, дѳрвдгчнь – би Христосинв гицхәнә. 13Христос тиигтлән хувагдви? Эс гихлә Павел тадна ормд кирст хадата билү? Эс гихлә тадн Павелын нернә тѳлә уснд кирслгдвт? 14Крисп болн Гайяс талдан нег чигн күүг тадн дундас уснд эс кирслсндән би Бурхнд ханлтан ѳргҗәнәв. 15Тер учр деерәс таднас нег чигн күн мини нернә тѳлә кирслгдлә гиҗ келҗ чадшго. 16Э, би Степаниг болн терүнә ѳрк-бүлин улсиг бас уснд кирслләв. Дәкҗ нам кениг кирслсән би мел тодлҗ чадҗахшв. 17Яһад гихлә, Христос намаг уснд кү кирслх кѳдлмш кетхә гиҗ биш, Сән Зәңг тархатха гиҗ илгәлә. Тиигхләрн Тер Христосин кирсин күч уга кешгоһар Сән Зәңгиг күүнә цецн ухана кел олзллго тархатха гиҗәнә. 18Яһад гихлә, мѳңк зовлңд орх улст кирсин туск ном эргү ном болҗана. Бурхн аврчах маднтн болхла, энтн Терүнә чидл-күчнь болҗана. 19Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би цецн улсин медрлинь уга кехв, Би ухата улсин серлинь һазалхв». 20Тиигхлә цецн күн альдв? Эс гихлә ном цәәлһәч альдв? Эс гихлә эн делкән меткәч альдв? Эн делкән цецн гисн юмиг һәргтә болҗахиг Бурхн үзүлв. 21Яһад гихлә, Бурхн Эврәннь цецн ухаһан олзлад, Терүг әмтн цецн ухаһарн медҗ чадшгоһар кев. Болв Бурхн мана тархаҗах эргү номар Христост иткдг улсиг аврхар шиидв. 22Евреймүд ѳвәрц юм некнә, грекмүд цецн уха хәәнә. 23Бидн болхла кирст хадгдсн Христосин тускар цәәлһҗәнәвидн. Евреймүдт Христосин туск цәәлһвр басгч болҗана, буру номта улст Эннь эргү болҗ медгдҗәнә. 24Болв Бурхна дуудсн улст, евреймүдт, буру номта улст Христос Бурхна чидл-күчнь болн Терүнә цецн ухань болҗана. 25Яһад гихлә, Бурхна чинән татунь күүнә чидл-күчнәс күчтә болҗана, Бурхна һәргнь күүнә цецн уханас цецн болҗана. 26Тиигәд, ахнр-дүүнр, Бурхн тадниг дуудсн цагт кен болҗ йовсан ухалтн. Күүнә медләр, тадн дунд цецн улс олн биш билә, чидл-күчтәнь олн биш билә, уңг-тохмарн бәәхтәнь олн биш билә. 27Болв цецнинь ичәхин тѳлә эн делкән улс һәргтә гиҗ тоолҗасн әмтиг Бурхн шүүҗ авв. Чидлтәһинь ичәхин тѳлә эн делкән улс күчн уга гиҗ тоолҗасн әмтиг Бурхн шүүҗ авв. 28Тоомсрта чинринь уга кехәр эн делкән һәәлҗәсн, күн биш гиҗ тоолҗасн болн эгл улсиг Бурхн шүүҗ авв. 29Эн учр деерәс Бурхна ѳмн кен чигн күн бийән буульҗ чадшго. 30Бурхн тадниг Исус Христосла ниилүлв, Бурхн Христосар мана цецн уха кев. Христосар дамҗад Бурхн мадниг чик седклтә Эврәннь улс кев, мадниг килнцәс сулдхв. 31Тиигәд Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бийән буульҗах күн Деед Эзән буультха!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\