1 КѲРИНТИНХН 10

1Ахнр-дүүнр, мана ѳвкнр цаһан үүләр харсгдҗ йовҗ, тедн цугтан Улан теңгс һатлсиг тадниг медтхә гиҗ би санлав. 2Үүлнд болн теңгст орулсар тедн Мошелә ниилв. 3Тедн цугтан Бурхна күчәр ѳггдсн ѳдмг идлә, 4тедниг дахсн уулын хадар Бурхна гүүлгсн уснас уула. Тер хаднь Христос бәәҗ. 5Болв тер бийнь Бурхн теднә ик зууһинь таассн уга, теднә үксн цогцнь эрм-цаһан кѳдәд эргндән хайгдв. 6Мадн Израилин ѳвкнрлә әдл хар саната йовдлмуд һарһхар бичә седтхә гихлә, тернь үлгүр болҗана. 7Теднә зәрмснь худл шүтәнд мѳргснлә әдл бидн тиигх йосн угавидн. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Әмтн сууһад хот идәд, ууһад, дәкәд экләд биилцхәв». 8Бидн теднә зәрмсиг дураҗ, аля кех зѳв угавидн. Аштнь тиим йовдл һарһснд нег ѳдр 23.000 күн үкв. 9Зәрм улсиг дураһад, бидн Христосиг сѳрх зѳв угавидн. Аштнь тедн моһад зуулһад үкцхәв. 10Зәрм улсиг дураһад бидн һундл келх зѳв угавидн. Аштнь тедн алачар ка цокгдв. 11Эннь талдан улст үлгүр болдгар учрв, эннь маднд сагар бәәлһнә темдг болв. Яһад гихлә, бидн цагин чилгчд бәәнәвидн. 12Кемр тадн батар зогсаҗанавидн гиҗ санҗахла, саглтн, унҗ одвзат. 13Тадна һатлҗ һарсн сѳрү йовдлмуд йирин күүнә сѳрү йовдлмуд болҗана. Болв Бурхн итклтә, таднд чидләстн даву юм сѳрүлшго. Сѳрүлсн цагт тадниг даахин тѳлә Бурхн хаалһ һарһҗ ѳгх. 14Тиигәд күндтә ахнр-дүүнр, худл шүтәнд мѳргхәсн зултн. 15Би таднд, ухата улст гиһәд, келҗәнәв. Мини келсиг эврән йилһәд хәләтн. 16Кемр бидн Бурхнд ханлтан ѳргәд йѳрәлин ааһас ууҗахла, Христосин цусиг хувалцҗахший? Кемр бидн ѳдмгәс хуһлҗ авхларн бидн Христосин цогц-махмуд хувалцҗахший? 17Негхн ѳдмг бәәдг болҗана. Бидн олн болв чигн нег цогц-махмуд болҗанавидн, яһад гихлә, бидн нег ѳдмгәс иднәвидн. 18Израилин улсиг хәләлт: Тәкл тәксн хотас идсн улс тәклин ширән кѳдлмшт орлцачнр эс болшгой? 19Тәкл тәксн хот эс гихлә, худл шүтән чинртә гиҗ би санҗану? 20Уга, зуг буру номта улс тәкл тәкхләрн, тер хотан Бурхнд биш, хар сәкүсдт ѳгчәнә гиҗ би келҗәнәв. Би тадниг хар сәкүсдлә бичә үүрлтхә гиҗәнәв. 21Тадн Деед Эзнә ааһас болн хар сәкүснә ааһас дегц ууҗ чадшгот. Тадн нег кемлә дегц Деед Эзнә ширән ард болн хар сәкүсдин ширән ард сууҗ чадшгот. 22Деед Эзиг бидн уурлулхмби? Бидн Терүнәс чидлтәй? 23«Ю болв чигн кех зѳв бәәнә» гиҗ зәрм улс келцхәнә, зуг цугтад олз бәәнә гиҗ келҗ болшго. «Ю болв чигн кех зѳв бәәнә», зуг цугтан батрҗахш. 24Кен чигн күн эврә бийиннь олз бичә хәәтхә, ѳѳрхн улсиннь олз хәәтхә. 25Базрт хулдгдҗах махнас дуртаһан идтн. Зуг сәәг мууһас йилһхх арһин сурврмуд бичә тәвтн. 26Яһад гихлә, «һазр болн терүн деерк кевтән Деед Эзнә». 27Кемр Бурхнд иткдго күн таниг хот эдлтн гиһәд дуудхла, йовхар седхлә, йовад цугтаһинь идтн. Зуг сәәг мууһас йилһх арһин сурврмуд бичә тәвтн. 28Кемр таднд кен негнь иигҗ келхлә: «Энүгәр тәкл тәклә», тиигхлә тер хотыг энүг келсн күүнә тѳлә бичә идтн, сәәг мууһас йилһх арһин тѳлә бас бичә идтн: Би тадна арһин биш, терүнә арһин тускар санҗанав. «Болв мини сул бәәдлд талдан улсин сәәг мууһас йилһх арһ яһад боомтг болҗахмб? 30Кемр би зальврад хот эдлҗәхлә, тиигхлә тер хотас кѳлтә мини тускар яһад му келҗәхмб? Эн хот уусндан би Бурхнд ханлтан ѳргҗәнәв» гиҗ негнь келнә. 31Тер тѳләд тадн кеҗәх тоотан идҗәхләрн, эс гихлә ууҗахларн Бурхн туурдгар кетн. 32Тадн евреймүдт, буру номта улст, Христост иткдг Бурхна багд чигн харшлт болдгоһар җирһтн. 33Нанла әдл бәәтн. Би цугтаднь юунднь чигн тааста болхар седнәв, бийдән олз хәәҗәхшв, талдан улс авргдтха гиһәд теднә сә хәәнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\