1 КѲРИНТИНХН 11

1Би Христосиг яһҗ дуранав, тиигҗ тадн намаг дуратн. 2Тадн намаг кезә чигн мартлго, мини ѳгсн номар бәәснд би тадниг буульҗанав. 3Болв би тадниг иим юм медтхә гиҗәнәв: Христос залу болһна толһач, гергнә толһачнь залунь болҗана, Христосин толһачнь Бурхн болҗана. 4Тиигәд залу болһн махлаһан авлго мѳргҗәхлә эс гихлә әәлдхлә, тер күн Христосиг күндлдгон темдг. 5Толһаһан бүрклго мѳргҗәх эс гихлә әәлдхҗәх күүкд күн болһн эврәннь залуһан күндлҗәхш. Эннь күүкд күн толһаһан таахлулснла әдл болҗана. 6Кемр күүкд күн толһаһан бүркшгоһар бәәхлә, тиигхлә тер толһаннь үсән ахрар хәәчлтхә. Болв күүкд күн үсән хәәчлх хусата толһата болхасн ичҗәхлә, тиигхлә тер толһаһан бүрктхә. 7Залу күн Бурхна дүр болн Терүнә туурмҗ үзүлҗәсәрн толһаһан бүркшго болҗана. Күүкд күн болхла залуһиннь туурмҗ үзүлҗәнә. 8Яһад гихлә, залу күн күүкд күүнәс үүдәгдсмн биш, күүкд күн залу күүнәс үүдәгдлә. 9Залу күн күүкд күүнә тѳлә үүдәгдсн биш, күүкд күн залу күүнә тѳлә үүдәгдлә. 10Тиигәд Бурхна элчнрин тѳлә күүкд күн толһадан боодг бүркәгтә болх зѳвтә. 11Болв Деед Эзнә ниицәһәр гергн залуһиннь медлд бәәх йоста, залу гергнәннь медлд бәәх йоста. 12Яһад гихлә, күүкд күн яһҗ залу күүнәс үүдәгдсмб, тиигҗ ода залу күн күүкд күүнәс тѳрнә. Зуг цугтан Бурхнас үүднә. 13Эврән ухалтн: күүкд күн Бурхнд толһаһан бүрклго мѳргсн сән йовдлий? 14Залу күн ут үстә болхла, ичртә бәәдгинь темдг. Күүкд күн ут үстә болхла, эннь күндллһнә темдг гиҗ йиртмҗин бийнь мадниг сурһҗахший? Ут үсн энүнд бүркәг болтха гиҗ ѳггдҗ. 16Кемр энүнә тускар зүтклдх күн бәәхлә, би иигҗ келхв: маднд чигн, Бурхнд иткдг багмудт чигн оңдан авъяс уга. 17Болв диг-дарани заавр ѳгхләрн, би тадниг буульхар бәәхшв. Яһад гихлә, тадна хургас мунь ик, олзнь баһ. 18Тиигәд хамгин түрүнд тадн хургтан хурхларн, хоорндан хувагдна гиҗ соңслав. Би энүнә зәрмднь иткҗәнәв. 19Таднас кен итклтәһинь медхин тѳлә тадн хоорнд хувагдлһн маһд уга бәәх зѳвтә. 20Тадн хамдан хурхларн, Деед Эзнә хот ууҗахшит. 21Юңгад гихлә, күн болһн наадксан күләлго эврәннь хотан иднә. Тиигәд зәрмснь хот уга үлднә, зәрмснь согтна. 22Хот идх, уух эврә гер таднд угай? Эс гихлә тадн Бурхна иткдг улсиг күндлҗәхшт, хоосн улсиг дорацулҗант? Би таднд ю келхмб? Тадниг иим юм һарһснд буульхмби? Уга. Би буульшгов. 23Яһад гихлә, би Деед Эзнәс таднд ѳгсн ном авлав. Бәрүлҗ ѳггдсн сѳѳһәр Деед Эзн Исус ѳдмг авад, 24Бурхнд ханлтан ѳргәд, ѳдмгиг хуһлад Тер иигҗ келҗ: «Тадна тѳлә тәкл тәкҗәх эн мини цогц-махмуд. Намаг санад тиигҗ кетн». 25Терүнлә әдл асхна хотын хѳѳн ааһ авад иигҗ келв: «Мини цуснас тогтсн эн шин бооцана ааһ. Үүнәс уухларн, Намаг санад тиигҗ кетн». 26Яһад гихлә, тадн эн ѳдмг идхләрн болн эн ааһар уухларн, Деед Эзиг иртл, тадн Терүнә үклиг герчлҗәнәт. 27Тиигәд эн ѳдмг идсн, эс гихлә Деед Эзнә ааһас терүг күндллго уусн күн Деед Эзнә цогц-махмудын болн цусна ѳмнәс килнц һарһсндан бурута болх. 28Күн болһн бийән шинҗлчкәд Деед Эзнә ѳдмг идтхә, Терүнә ааһас уутха. 29Кемр эн ѳдмг идәд болн эн ааһас ууҗах күн Деед Эзнә цогц-махмудын тускар эс санхла, тер күн идх-уух цаглаһан бийән зарһд орулҗана. 30Тер учрар тадна ик зунь чинән уга болн гемтә, зәрмснь үкҗ одв. 31Кемр бидн бийән шинҗләд бәәсмн болхла, Бурхн мана зарһ кешго билә. 32Болв мадниг делкәлә хамдан цааҗла харһулшгон тѳлә Деед Эзн мана зарһ кеснд бидн сурһуль авнавидн. 33Тиигәд мини ахнр-дүүнр, кемр тадн хамдан хот идхәр цуглрхларн, нег-негән күләтн. 34Кемр тадн ѳлсҗ йовхла, хамдан цуглрхларн, Бурхна зарһла харһшгон тѳлә гертән хотан уучкад һартн. Оңдан тѳрмүдәр болхла, би таднд ирхләрн заавр ѳгнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\