1 КѲРИНТИНХН 13

1Кемр би цуг әмтнә келәр, нам Бурхна элчнрин келәр келдг болад, зуг дурн уга болсмн болхла, тиигхләрн би хәңкнҗәх улан мѳңгн кѳңкрг мет болн кѳгҗмин әәтә цаң мет болх биләв. 2Кемр нанд әәлдәчин билг бәәһәд, цуг нуувчиг меддг болад, цуг медрлтә болн итклтә болсарн уул кѳндәҗ чаддг болхла, зуг дурн уга бәәхлә, тиигхлә би юмн бишв. 3Би кемр бәәсән цугтаһинь түгәһәд ѳгәд, нам эврәннь цогц-махмудан шататха гиһәд ѳгсмн бийнь, дурн уга болхла, нанд мел олз уга. 4Дурн тесвртә болн цаһан саната, дурн үлү үзхш, караглхш. Дурн ик сана зүүхш, 5модьрун биш. Дурн бийдән олз хәәхш, уурта биш, ѳшә некхш. 6Дурн ѳшәтә юмнд байрлхш, болв үнн юмнд байрлна. 7Дурн цугинь даана, цугтаһинь иткнә, цугтаднь нәәлнә, дурн тесвртә. 8Дурн мѳңк. Әәлдхл чилх, келн тагчгрх, медрл уга болх. 9Яһад гихлә, мана медрл күцц биш, мана әәлдхлһн күцц биш. 10Болв кемр күцц юмн ирхлә, дутунь уга болх. 11Би нилх цагтан нилхинәр келдг биләв, ухалдг биләв, нилх бичкнә тоолврта биләв. Болв бѳдүн күн болхларн, би бичкнәк цага тоотыг авсн угав. 12Ода бидн цугтаһинь бүркг нүр үздгт үзҗәхәр үзҗәнәвидн, хѳѳннь бидн цугтаһинь чирәһәрн нүүрцҗ үзхвидн. Ода би юм күцц медхшв. Бурхн намаг меддг әдләр хѳѳннь би цугинь күццднь медхв. 13Ода деерән һурвн юмн үлдҗәнә: иткл, нәәлвр, дурн. Эднәс хамгин чинртәнь дурн болҗана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\