1 КѲРИНТИНХН 15

1Ахнр-дүүнр, мини цәәлһҗ ѳгсн Сән Зәңгин тускар таднд бас нег дәкҗ сана орулхар седләв. Тадн терүг авад, эврәннь ул келәт. 2Кемр тадн мини цәәлһҗ ѳгсн Сән Зәңг бәрхлә, хара эс итксмн болхла, тадн Сән Зәңгәр дамҗад авргдвт. 3Хамгин һол тѳрнь – авсан би таднд ѳгләв. Бурхна Бичгт бичгдсәр Христос мана килнцәс кѳлтә үкв. 4Бурхна Бичгт бичгдсәр Христос оршагдла, дәкәд һурвдгч ѳдртән әмдрлә. 5Хѳѳннь Кепт тер үзгдв. Дәкәд арвн хойр сурһульчнрт. 6Дәкәд Христос тавн зу һар ахнр-дүүнрт дегц үзгдв. Теднә ик зунь ода чигн әмд, зәрмснь ѳңгрҗ одв. 7Дарунь Христос Яковд болн апостолмудт цугтаднь үзгдв. 8Би чик биш цагт һарсн күүнлә әдл болсн бийнь хамгин сүүлднь нанд үзгдв. 9Би апостолмудын хамгин чинр угань болҗанав. Би, нам апостол гих нер зүүх зѳв угав. Яһад гихлә, би Христост иткдг улсиг даҗрдг биләв. 10Болв Бурхна цаһан санаһар би тиимв. Бурхна хәәрлт нанд киидән давсн уга: апостолмудас цугтаһаснь икәр би кѳдлв. Зуг би биш, мини дотрк Бурхна хәәрлт тиигв. 11Би эс гихлә тедн таднд тиигҗ цәәлһв, тадн тиигҗ итквт. 12Кемр Христос үкәд әмдрлә гиҗ цәәлһгдҗәхлә, тадна зәрмснь үкснә хѳѳн әмдрдмн биш гиҗ келҗәхмб? 13Болв үкснә хѳѳн әмдрдго болхла, тиигхлә Христос чигн әмдрүлгдсн уга. 14Кемр Христос эс әмдрүлгдсн болхла, тиигхлә, бидн киидән Сән Зәңг цәәлһҗәнәвидн, тадн киидән иткҗәнәт. 15Түүнәс даву бидн Бурхна тускар худл келдг улс болҗанавидн. Яһад гихлә, Христосиг үкснә хѳѳн Бурхн әмдрүлв гиҗ бидн терүнә тускар герчлләвидн. Болв кемр үксн улс дәкҗ әмдрдгонь үнн болхла, тиигхлә Бурхн Христосиг әмдрүлсмн уга. 16Яһад гихлә, кемр үксн улс әмдрдго болхла, тиигхлә Христос әмдрүлгдсн уга. 17Кемр Христос эс әмдрүлгдсн болхла, тадн харҗахар иткҗәнәт, тадн ода күртл килнцд авлгдҗ бәәнәт. 18Түүшң Христост иткәд үксн улс мѳңк зовлңд орв. 19Кемр бидн эн җирһлдән Христост нәәлҗәхлә, бидн цугтаһаснь хѳв уга улс болҗанавидн. 20Болв Христос үкәд әмдрүлгдлә! Эннь үксн улс бас әмдрүлгдх гисиг лавлҗана. 21Эн делкәд үкл негхн күүһәр дамҗад ирснлә әдләр үкләс әмдрүллһн негхн күүһәр дамҗад ирв. 22Цугтан Аадмла нииләд үксн мет мел тиим кевәр цугтан Христосла ниилсндән әмдрүлгдх. 23Зуг күн болһн чик диг-дараһар әмдрүлгдх: түрүләд Христос, Терүг ирхләг Терүнә болсн улс әмдрүлгдх. 24Тиигәд эн орчлңгин чилгч ирх. Һардҗах, йос бәрҗәх болн күчтә сәкүсдиг Христос уга кеснәннь дару залвран Эцк Бурхнд Тер бәрүлҗ ѳгх. 25Яһад гихлә, Бурхн цуг дәәсиг дииләд Христосин кѳлд хайтл, тер кем күртл Христос залх йоста. 26Уга кегдх сүүлңк дәәсн – үкл. 27Яһад гихлә, «Бурхн цугтаһинь Терүнә кѳлд кевтүлв». «Цугтан» гисн тоод Бурхн орҗахш, эн Эврән цугтаһинь Христосин медлд орулв. 28Бурхн цугтаһинь Христосин медлд орулхла, тиигхлә Кѳвүнь, Христос, Эврән Терүнә медлд цугтаһинь орулсн Бурхна медлд орх. Тиигәд Бурхн цугтаһинь залх. 29Үксн әмтнә тѳлә уснд кирслгдснь ю кеҗәхмб? Кемр үксн әмтиг әмдрүлдго болхла, теднә тѳлә ю хәәҗ уснд кирслгдхмб? 30Агчм болһн бидн ю хәәҗ әмәрн шордхмб? 31Ахнр-дүүнр, би ѳдр болһн үкл үзнәв. Би энүнд ик санаһар андһар ѳгчәнәв. Мана Деед Эзн Исус Христосин ѳмн би таднар эн ик сана зүүнәв. 32Әмтнә хәләцәр келхлә, Епест бәәх аңгудла ноолдхд нанд ямаран олз орла. Кемр үксн әмтиг әмдрүлдго болхла, «ода идәд уухмн, яһад гихлә, маңһдур үкч одхвидн». 33Бичә меклгдтн. «Му хань күүг үрәнә». 34Шинәс ухатаһар бәәһәд, килнц һарһдган хайтн. Тадна зәрмснь Бурхиг медхш гиҗ тадниг би ичәхәр бәәнәв. 35Зәрмнь иигҗ сурх: «Үксн әмтн яһҗ әмдрдв? Тедн ямаран цогцта болхмб?» 36Һәргтәч! Тәрәнә эк чи тәрҗәхлә, үкчкәд тер урһад һарх. 37Урһмл кевтнь чи тәрҗәхшч, келхд буудян эс гихлә талдан йирин нег умш тәржәнәч. 38Эн экнд Бурхн эврәннь таалар урһц ѳгчәнә. Бурхн умш болһнд кергтә урһц ѳгнә. 39Цогц болһн әдл биш. Күн нег бәәдлтә цогц-махмудта, аңгуд талдан, шовуд – талдан, заһсд – талдан. 40Теңгрт болн һазр деер эврә дүрсн бәәнә. Теңгрин дүрснә туурмҗ һазр деерксин дүрснә туурмҗас йилһрнә. 41Нарна туурмҗ негн, сарин туурмҗ оңдан, одд эврә туурмҗта. Одн болһн талдан оддас эврәннь туурмҗарн йилһрнә. 42Үксн улс әмдрүлгдх цагт бас тиим болх. Үксн цогц һазрт булгдна, әмдрүлхлә мѳңк болх. 43Мунь булгдна, сәнь әмдрүлгднә. Күчн татунь булгдна, чидлтәнь әмдрүлгднә. 44Һазра цогц-махмуд булгдна, Әрүн Сәкүснә ѳгсн цогц-махмуд әмдрх. Һазра цогц-махмуд бәәнә, Әрүн Сәкүснә ѳгсн цогц-махмуд бәәнә. 45Бурхна Бичгт иигҗ келгдҗәнә: «Түрүңк күн Аадм әмтә-киитә болв», сүүлңк Аадм болхла җирһл ѳгдг сәкүсн болв. 46Түрүләд Әрүн Сәкүснә ѳгчәх җирһл ирҗәхш, һазра ирҗәнә. Терүнә хѳѳн Әрүн Сәкүснә ѳгчәх җирһл ирх. 47Түрүңк күн һазрин шораһас үүдәгдҗ, хойрдгч күн – теңгрәс. 48Һазра улс һазрин күүнә бәәдлтә, теңгрин улс теңгрәс ирсн күүнлә әдл болх. 49Һазра күүнә дүрстә болснла әдләр теңгрин күүнә дүр зүүхвидн. 50Ахнр-дүүнр, махмуд болн цусн Бурхна орн-нутга ѳнч авачнь болдмн биш гиҗ би таднд келҗәнәв. Үкх юмн мѳңк ѳнч эзлҗ чадшго. 51Би таднд нуувч келҗәнәв: бидн цугтан үкшговидн, болв сүүлңк бүрә-бүшкүр татхла, генткн цугтан нег агчмд оңдархвидн. Юңгад гихлә, бүшкүр татхла, үксн әмтн әмдрәд мѳңк бәәдлтә болх, бидн оңдархвидн. 53Эн үмкәрдг үмкәрдгод хүврх йоста, үкдгнь мѳңк бәәдлтәд хүврх йоста. 54Үмкәрдгнь үмкәрдгод, үкдгнь мѳңк бәәдлтәд хүврхлә, тиигәд: «Үкл алгдв, Диилвр!» – гиҗ бичсн үгмүд бүтх. 55«О, үкл, чини диилвр альдв? О, үкл, чини хорн альдв?» 56Үклин хорн – килнц. Килнцин күчнь – закан. 57Болв Бурхнд ханлт. Эн мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад маднд диилвр ѳгв. 58Тиигәд мини дурта ахнр-дүүнр, батар алмацлго бәәтн. Кезә чигн Деед Эзнә кѳдлмш кетн. Деед Эзнә тѳлә кесн тадна кѳдлмштн хара бишнь медтн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\