1 КѲРИНТИНХН 16

1Бурхна улсин тѳлә цуглулгдҗах мѳңгнә тускар. Һалатьяд бәәх иткдг улст мини келснлә әдләр тадн тиигҗ кетн. 2Олсн мѳңгнләһән ирлцүлҗ долан хонгин нарн ѳдр күн болһн эврәннь мѳңгнәсн хоршаһад бәәтхә. Намаг ирхлә, дәкҗ цуглуллго белн болдгар бәәтн. 3Би ирхләрн, тадна шүүҗ авсн улст селвгтә бичг ѳгнәв. Тедниг тадна цуглулҗ авсн мѳңгиг күргтхә гиһәд Ерусалим тал илгәнәв. 4Кемр нанд тиигәрән йовх кергтә болхла, тедн нанла йовх. 5Би Македониг һатлад, тиигәд тадн тал ирхв. Яһад гихлә, би Македоняр дәврҗ йовх йостав. 6Танад би цаг зуур бәәхв, болв үвлзәд чигн бәәхв. Нанд тадн цааранднь һазр эрглһнд дѳңгән күргхит. 7Яһад гихлә, ода би таднла адһмта йовад харһхар седҗәхшв. Кемр Деед Эзн зѳв ѳгхлә, танад цаг зуур бәәхәр би нәәлҗәнәв. 8Епест би тәвдгч ѳдрин нәр күртл бәәхв. 9Яһад гихлә, тенд олн ѳшәтн бәәв чигн, туста кѳдлмш кехд үүдн ѳргәр нанд секәтә. 10Кемр тадн тал Тимофей ирхлә, юмнас бичә әәтхә, тадн хәлән бәәтн. Юңгад гихлә, тер нанла әдл Деед Эзнә тѳлә кѳдлҗәнә. 11Нег чигн күн терүг бичә һолтха. Нан тал хәрү ирдгәр терүнд һазр эргәд йовлһнднь дѳң болтн. Би терүг ахнр-дүүнрән дахулад ирхинь күләҗәнәв. 12Апол ахин тускар. Ахнр-дүүнртәһән тер таднд одтха гиҗ би терүг йир сурлав. Болв ода деерән тер йовхар седҗәхш, зуг чѳлән болхла, тер ирх. 13Сагар бәәтн, итклдән бат болтн, зѳргтә болн чидлтә болтн. 14Кеҗәх тоотан дуран ѳгч кетн. 15Тадн Степаниг болн терүнә ѳрк-бүлиг меднәлмт. Ахьяд бәәх Христост иткдг улсин түрүңкснь тедн болҗана. Бийән тедн Бурхна улст церглхәр нерәдв. Би сурҗанав, 16теднлә кѳдлҗәх болн теднлә церглҗәх улсин һардврт соңсхврта болтн. 17Степан Портунат болн Ахьяк ирснд би байрлҗанав. Тедн нанд тадн угаһар дуту болҗасн юм ѳгв. 18Тедн нанд таднла әдл урмд ѳгв. Тиим улсиг күндлтн. 19Азийд бәәх иткдг улс менд келүлҗәнә. Әкүль болн Приска, теднә герт хурдг иткдг улс бас тадниг Деед Эзнлә ниилснтн халунар мендлҗәнә. 20Ахнр-дүүнр цугтан таднд мендән илгәҗәнә. Нег-негнләһән әрүн үмслһәр мендлтн. 21Би эврәннь һарар таднд бичҗәнәв: Павелас менд. 22Деед Эзнд дурлдго күн мѳңкинд харалла харһтха. О, Деед Эзн, ир! 23Таднла Деед Эзн Исусин хәәрлт бәәтхә. 24Цуг таднла Исус Христосла ниилснд мини дурн бәәтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\