1 КѲРИНТИНХН 3

1Болв би, ахнр-дүүнр, Әрүн Сәкүстә улсла әдләр таднла күүндҗ чадҗасн уга биләв. Христост иткҗәх нилхлә әдл болн тѳрхәрә седвәрәр бәәдг таднла би күүндләв. 2Би тадниг акун хотар биш, үсәр асрлав. Яһад гихлә, тадн терүг эдлхит бас белн болад уга биләт. Нам ода чигн акун хот идхдән тадн белн бишит. 3Яһад гихлә, тадн ода күртл килнцтә седвәрәр бәәһәт. Тадн үлү үзсндән, метклдсндән, килнцтә седвәрәр эс бәнт? Йирин улс мет бийән бәрдвт? 4Негнь – «Би Павелынв», оңдань – «Би Аполынв» гиҗ келхләрн, тадн йирин улсла әдл болҗахшвт? 5Апол гисн кемб? Павел гиснь кемб? Бидн – Бурхна зарцнр болҗанавидн. Мадниг дамҗад тадн Христост иткләт. Маднас кен чигн күн Деед Эзнә даалһсн кѳдлмш кеҗәнә. 6Би эк тәрләв, Апол услла, урһаҗахнь – Бурхн. 7Кен тәрснь, кен услснь учр уга. Чинртәнь Бурхн болҗана. Яһад гихлә, Тер урһана. 8Тәрҗәхнь болн услҗахнь әдл чинртә. Күн болһн эврәннь кесн кѳдлмшәрн ачлгдх. 9Яһад гихлә, бидн цугтан Бурхна кѳдлмш кеҗәнәвидн. Тадн Бурхна тәрәнә һазр болн Бурхна тосхлтс бас болҗанат. 10Нанд Бурхна ѳгсн билг олзлад, би мергн тосхач мет ул тәвүв. Талдан күн терүн деер тосхҗана. Болв тадна кентн болв чигн тер яһҗ тосхҗахт оньган ѳгх зѳвтәт. 11Яһад гихлә, тәвгдсн улас талданиг нег чигн күн тәвҗ чадшго болҗана. Эн улнь Исус Христос болҗана. 12Тер ул деер күн алт, цаһан мѳңг, эрдни чолуд, мод, ѳвс болн салом олзлад тосхлтын кѳдлмш кеҗ чадҗана. 13Күн болһна кѳдлмш үзгдәд бәәх. Юңгад гихлә, Деед Эзнә ѳдрт секгдхмн. Эн ѳдр һалар дамҗад ирх, күн болһн ямаран кѳдлмш кесиг һал сѳрх. 14Кемр эн ул деер кесн керг һалд авгдлго торхла, тер күн ачлвр авх. 15Кемр терүнә кесн кѳдлмш шатҗ одхла, тер күн ачлвр авшго, болв һалас тач авгдсмн мет авргдх. 16Тадн Бурхна сүм болҗахан, тадна дотртн Бурхна Сәкүсн бәәхиг меддговт? 17Кемр кен чигн күн Бурхна сүмиг хамхлхла, терүг Бурхн уга кех. Яһад гихлә, Бурхна сүм әрүн, тадн тер сүм болҗанат. 18Нег чигн күн бийән бичә меклтхә. Кемр эн делкән санаһар таднас кен негнь бийән цецнд тоолҗах күн йосндан цецн болхин тѳлә һәргтә болх йоста. 19Яһад гихлә, эн делкән цецн гиҗәснь Бурхна нүднд һәргтә юмн болҗ үзгдҗәнә. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхн мергн улсиг худл йовдлднь бәрҗ авчана». 20Бурхна Бичгт бас иигҗ бичәтә: «Деед Эзн цецн улсин ухан керг угаһинь меднә». 21Тиигәд кен чигн күн улсар бичә бардмнтха. Цугтан тадна болҗана. 22Павел, Апол, Кеп, эн делкә, җирһл болн үкл, ѳдгә бәәдл, эс гихлә иргч – цугтан тадна. 23Тадн Христосин улс болҗанат, Христос Бурхна болҗана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\