1 КѲРИНТИНХН 4

1Тадн мадниг Христосин зарцнрт болн Бурхна нуувч даалһсн улст тоолх йостат. 2Иим даалһвр ѳгсн улс итклтә болх зѳвтә. 3Тадн эс гихлә талдан кен болв чигн мини тускар яһҗ ухалҗахиг би тѳртән авчахшв. Би эврән бийдән зарһ кешгов. 4Мини седкл цевр. Болв эннь би буру уга күнв гиҗ лавлҗахш. Деед Эзн мини зарһч. 5Тиигәд цагасн ѳмн Деед Эзиг эс иртл кен чигн күүнә зарһ бичә кетн. Деед Эзн таг харңһуд эс үзгдсн юмнд герл орулх, күүнә зүркнә күслиг илдкх. Тиигәд одҗ күн болһн Терүнәс эврәннь буульмҗ авх. 6Ахнр-дүүнр, би энүг цугтаһинь бийиннь болн Аполын тѳлә келәв, тадниг Бурхна Бичгәр һардвр кетхә, дастха гиләв. Кен чигн күн негәрнь деерлкҗ, оңданднь дурго болх зѳв уга. 7Кен чамаг талдан улсас деегшән ѳѳдлүлв? Чамд бәәсиг цугтаһинь Бурхн эс ѳглү? Кемр чамд энүг цугтаһинь Бурхн ѳгсн болхла, тиигхлә, яһад энүгәр эс авсн кевтәһәр чи бардмнҗахмч? 8Таднд цуг кергтә тоот бәәнәлм! Тадн байн болвт! Тадн мадниг угаһар хаадуд болвт! Таднла хамдан бидн бас эзркхин тѳлә би тадниг йосндан хаадуд болтха гиҗ седләв. 9Яһад гихлә, Бурхн мадниг, апостолмудыг, хамгин сүүлд олна чирәд үзүлхләрн, цааҗла харһсн улс кевтә һарһҗ үзүлсмн болҗана гиҗ би ухалнав. Мадниг цуг делкә, Бурхна элчнр болн әмтн цугтан хәләҗәнә. 10Христосин тѳлә бидн эргү болвидн. Тадн болхла Христосла ниилсндән цецн улс болвт! Бидн күчн угавидн, тадн болхла күчтәт. Тадниг күндлҗәнә, мадниг күндлҗәхш. 11Эн кем күртл бидн ѳлсҗ ундасҗалавидн, бидн шуурха-буурха хувцта биләвидн, мадниг гүвддг билә, бидн эврә гер угавидн. 12Бидн эврәннь һарар күнд кѳдлмш кеҗәнәвидн. Кемр мадниг харахла, бидн хәрүднь йѳрәнәвидн. Кемр мадниг кѳѳхлә, бидн дааҗанавидн. 13Кемр мадниг му келхлә, бидн тедниг тогтнулнавидн. Бидн делкәд буг мет болвидн, эн кем күртл олн улст һазалгдсн үлдл болвидн. 14Энүнә тускар бичхләрн, би тадниг ичәхәр бичҗәхшв. Болв тадниг эврәннь дурта үрдүд мет сурһхар тиигҗәнәв. 15Яһад гихлә, Христосла ниилснд таднд олн багшнр бәәнә, болв эцкнр тооһарн баахн. Исус Христосла нииләд Сән Зәңг таднд авч ирәд би тана эцк болв. 16Тер учр деерәс нанас үлгүр автн гиҗ би тадниг эрҗәнәв. 17Тиигәд би тадн тал Деед Эзнлә нииләд бәәх эврәннь хәәртә итклтә кѳвүнләм әдл Тимофейиг илгәҗәнәв. Тер кѳвүн таднд Христос Исусла нииләд бәәх мини җирһлин тускар сана орулх, иткдг баг болһниг эргндән яһҗ намаг сурҗахиг келх. 18Тадна зәрмснь намаг иршго гиһәд санад, караглдг болв. 19Зуг кемр Деед Эзнә таал учрхла, би тадн тал торлго ирхв. Тиигхләрн би теднә келҗәсн үгиг биш, зуг чидлинь сѳрхв. 20Яһад гихлә, Бурхна йосн келсн үгд биш, чидл-күчнднь бәәнә. 21Таднд юн кергтә? Би тадн тал маля бәрҗ ирхмб, аль дуртаһар, номһнар ирхмб?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\