1 КѲРИНТИНХН 5

1Тадн дунд нам буру номта улс меддго аля йовдл һарһсн үлгүр бәәнә гиҗ йосндан келцхәлә. Тернь болхла тадна негнтн эврәннь эцкиннь гергтә бәәнә гиҗәнә. 2Тадн болхла караглнат. Түүнә ормд тадн гейүрхмн болвзат? Тиим йовдл һарһсн күн тадна багас кѳѳгдтхә. 3Би таднла эс бәәв чигн, седкләрн таднла бәәнәв. Тадн дунд бәәх метәр би тиим йовдл һарһсн күүг яахан меднәв. Мана Деед Эзн Исусин нернә тѳлә цуглрсн цагт би седкләрн таднла болхв. Маднла бәәх Исус Христосин күчәр тер күүнә цогц махмудынь уга кехин тѳлә 5тадн терүг эрлгин үлмәд бәрүлх йостат. Терүнә сүмсн Деед Эзнә ѳдрт авргддгар тиигхмн. 6Таднд бийән буульх учр уга. Элдх һуйриг невчкәхән экн кевтнь ѳскәдгиг тадн медвт. 7Тадн бүклдән цеврддгәр экни хуучн килнцәс цеврдтн. Тиигхләрн тадн экн уга шин элдсн һуйрла әдл болхит. Мини медсәр, йосндан болхла тадн тиимит. Яһад гихлә, Песахин хурһар тәкл тәклә. Тер хурһн Христос болҗана. 8Тиигәд килнцтә болн хар саната хуучн эктә биш экн уга ѳдмгтә, цевр болн үнн ѳдмгтә Песахин нәәриг кехмн. 9Би эврәннь бичгтән тадниг аля улсла бичә харһтн гиҗ бичләв. 10Эн делкән аля улсла цугталань биш, эс гихлә хармч, эс гихлә хулхач, эс гихлә худл шүтәнд мѳргдг улсиг гиҗ би санҗасн угав. Яһад гихлә, тадн эн делкәһәс һарх йостат. 11Болв би таднд, бийән ах-дүүд тоолҗасн улс, эврән цалдң йовдл һарһад, хатуч, худл шүтәнд мѳргдг, эс гихлә ховч, эс гихлә әркнч, эс гихлә хулхач улсла бичә харһтн гиҗ бичләв. Нам тиим улсла хамдан хот бичә идтн. 12Иткдг улсин багд эс ордг әмтнә зарһ келһн – мини керг биш. Бурхн теднә зарһ кешгов? Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Хар саната күүг эврәннь багас кѳѳтн».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\