1 КѲРИНТИНХН 6

1Кемр тадн дунд кен чигн күн оңдан күүнлә зарһцад бәәхлә, Христост иткдго зарһчнр зарһ кетхә гиҗ сурх зѳв бәәнү? Тиим зарһиг Бурхнд иткдг улс кех зѳвтә. 2Бурхна улс делкән зарһ кехиг тадн меддговт? Кемр тадн делкән зарһ кех болхла, хоорндан болҗах метклдәг эврән тәәлҗ чадшговт? 3Бидн Бурхна элчнрин зарһ кехиг тадн меддговт? Тер тѳләд бидн мана бәәдлин тѳрмүдиг хаһлх арһта болх зѳвтәвидн. 4Кемр тиим метклдән учрхла, иткдг улс дунд тоомср уга зарһчнр тал яһад одвта. 5Ичкевт! Тадн дунд Христост иткдг улсин метклдәг хаһлх цецн күн уга болхви? 6Болв ах талдан дүүтәһән зарһцҗана. Тедн Христост иткдго күүнд зарһ кех зѳв ѳгчәнә. 7Тадн нег-негнләһән зарһцхларн шүүгдсн болҗ һарчана. Таднд һарудсн улс болад үлдсн сән болвза? Меклгдсн күн болад үлдсн сән болвза? 8Болв тадн бийән, эврәннь ах-дүүнрән му йовдлд орулад меклнәт. 9Хар саната улс Бурхна орн-нутгар ѳнч кеҗ авч чадшгог тадн меддговта? Бийән бичә меклтн. Цалдң йовдл һарһдг күн биш, худл шүтәнд мѳргдг улс биш, алячнр биш, гомосексуалистнр биш, 10хулхачнр биш, хармч улс биш, әркнч улс биш, ховч улс биш, тонулчнр биш – эдн цугтан Бурхна орн-нутгар ѳнч кеҗ авч чадшго. 11Тадна зәрмтн тиим биләт. Болв тадн цеврлгдәд Бурхнд нерәдгдвт. Тадн Деед Эзн Исус Христосар болн мана Бурхна Сәкүсәр дамҗад чик седклтә болвт. 12«Нанд ямаран чигн йовдл һарһх зѳв бәәнә» гиҗ зәрм улс келцхәнә, болв зәрм йовдлмуд туста биш. «Нанд ямаран чигн йовдл һарһх зѳв бәәнә», болв би юунань чигн ялч болшго болҗанав. 13«Хот – геснә тѳлә, гесн – хотын тѳлә» гиҗ зәрм улс бас келцхәнә, болв Бурхн терүг чигн, энүг чигн уга кех. Цогц-махмуд болхла цалдң йовдлын тѳлә бәәхш, Деед Эзнә тѳлә бәәнә. Деед Эзн цогц-махмудт килмҗән ѳгчәнә. 14Бурхн Деед Эзиг үкхләнь әмдрүлв, мадниг бас Тер Эврәннь күчәр әмдрүлх. 15Тадна цогц-махмуд Исус Христосин цогц-махмудын мѳчмүд болҗахиг тадн меддговта? Тиигәд Христосин цогц-махмудын мѳчмүдиг би авад, цалдң күүкд күүнә мѳчмүд кехий? Тѳрүц уга! 16Цалдң күүкд күүнлә ниилсн күн, терүнлә нег цогц-махмудта болҗ оддгиг тадн меддговта? Яһад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Хойрас нег махмуд болх». 17Болв Деед Эзнлә ниилсн күн Терүнлә седкләрн негн болна. 18Цалдң бәәдләс зултн! Күүнә һарһҗах талдан килнц терүнә цогц-махмудт харшлт болҗахш, болв цалдң йовдл һарһдг күн килнц һарһад эврәннь цогцан ѳвдкәҗәнә. 19Тадна цогц-махмуд тадн дотр бәәх болн Бурхнас авсн Әрүн Сәкүснә сүм болҗахиг тадн меддговта? Тадн бийдән эзн бишит. 20Бурхн тадна ормд үнинь ѳглә, тадниг хулдҗ авла. Тер тѳләд Бурхиг эврәннь цогц-махмудар дамҗад туурултн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\